โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม / Journal of Food Technology, Siam University

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560