โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560