โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal of Medicine

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560