โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารกรมการแพทย์ / Journal of the Department of Medical Services

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560