โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Journal of Health Research / Journal of Health Research

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560