โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
สารศิริราช / Siriraj Hospital Gazette

ปีที่ 69 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560