โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Thai Journal of Science and Technology / Thai Journal of Science and Technology

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560