โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารเมืองโบราณ / Muang Boran Journal

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560