โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
สารคดี / Sarakadee Magazine

ปีที่ 32 ฉบับที่ 6 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560