โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
International Journal of Agricultural Technology / International Journal of Agricultural Technology

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560