โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารดนตรีรังสิต / Rangsit Music Journal

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560