โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Walailak Journal of Science and Technology / Walailak Journal of Science and Technology

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560