รายชื่อวารสารที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
รายชื่อวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2563

หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โปรดคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อเพิ่มข้อมูลของวารสารก่อน


หลังจากลงทะเบียนแล้ว โปรดคลิกที่ชื่อวารสารของท่านในตารางด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพวารสาร

ISSN E-ISSN ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ เจ้าของ สถานะการกรอกข้อมูล
2586-8926 - Journal of Tropical Forest Research คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
25869450 26974290 HUSO Journal of Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Not complete
- 2697-3863 e-Journal of Education Studies, Burapha University คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Not complete
2586-8241 2697-5424 Journal of Southeast Asian Medical Research Journal of Southeast Asian Medical Research Not complete
ddd dd ddd ddd dd Not complete
2630-0869 - พัฒนาชุมชนและสังคมปริทัศน์ Community and Social Development Review คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Not complete
2586-8365 - มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร Maharaj Nakhon Si Thammarat Medical Journal โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Not complete
2539-5777 2651-0820 วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส Not complete
1906-1560 - วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Law Journal คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Not complete
2697-6439 - วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Management and Local Innovation Institute of Truthfulness Saving Fund Not complete
2229-2470 - วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์ Journal of Social Science Research สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย Not complete
26975556- - วารสารการศึกษาและสังคมที่ยั่งยืน Journal of Sustainable Education and Society บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Not complete
2465-5473 - วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร EDUCATION JOURNAL FACULTY OF EDUCATION KAMPHAENGPHET RAJABHAT UNIVERSITY คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Complete
2697-4053 - วารสารดนตรีบ้านสมเด็จ Bansomdej Music Journal วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Not complete
2697-6013 2697-6021 วารสารธาตุพนมปริทรรศน์ JOURNAL OF THAT PHANOM REVIEW วิทยาลัยสงฆ์นครพนม Not complete
2465-4477 - วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Not complete
1906-7739 - วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University Law Journal สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Complete
2672-9350 2672-9261 วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Not complete
2586-9906 2586-9914 วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University คณะบรีหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Not complete
2651-1266 - วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา Not complete
2697-5130 2697-5254 วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ Journal of Buddhistic Sociology มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช Complete
0857-1449 - วารสารฟิสิกส์ไทย Thai Journal of Physics สมาคมฟิสิกส์ไทย Not complete
2672-9911 2697-5181 วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Journal of Vongchavalitkul university ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล Not complete
2586-9647 2630-0133 วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ Ramkhamhaeng Journal of Public Administration คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Complete
2672-9490 2672-9962 วารสารวิจยวิชาการ The Journal of Research and Academics หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Complete
2465-4507 - วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Science and Technology Research Journal Nakhon Ratchasima Rajabhat University คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Not complete
2586-9566 --- วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย Thai Forest Ecological Research Journal ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย Complete
2229-0532 - วารสารวิจัยพัฒนาระบบงานสาธารณสุขแพร่ Journal of Phrae Public Health to develop the system สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ Not complete
0857-9180 - วารสารวิจัยสังคม Journal of Social Research สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Not complete
2586-9272 2651-0634 วารสารวิชาการ กสทช. NBTC Journal สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) Not complete
2651-230 - วารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Academic journals Faculty of Education Chaiyaphum Rajabhat University คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Not complete
2586-9450 2697-4290 HUSO Journal of Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Complete
2586-9450 2697-4290 วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ็HUSO Journal of Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Not complete
2586-890X - วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต PKRU SciTech Journal คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Not complete
1905-7024 - วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๊Udon Thani Rajabhat University Academic Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Not complete
2539-5645 2539-5645 The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Not complete
2286-9204 - วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Not complete
2586-8454 2697-620X วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๋่Journal of Vocational Institute of Agriculture สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Not complete
1906-7267 2697-3731 วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNAL มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Complete
2228-8031 2697-5300 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Complete
2630-046X 2697-5297 วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี Not complete
2586-8101 2697-6447 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ Journal of Science and Technology RMUTSB คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Not complete
2539-5955 1-1 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha Sarakham University Journal of Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Not complete
2539-7249 2697-4061 วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ Journal of Education and Human Development Sciences คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Not complete
2586-9612 - วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ Journal of Liberal Arts and Service Industry โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน Not complete
2392-5760 - วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ่๋JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY นางบังอร เบ็ญจาธิกุล Not complete
- 2465-4949 วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Journal of Applied Statistics and Information Technology คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
- 2465-4949 วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Journal of Applied Statistics and Information Technology คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Complete
- 2697-5653 วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน Journal of Council of Community Public Health สภาการสาธารณสุขชุมชน Not complete
- 2697-5653 วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน Journal of Council of Community Public Health สภาการสาธารณสุขชุมชน Not complete
2228-9070 2672-9482 วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Journal of MCU Alumni Association สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Not complete
0857-7293 - วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ Warasan Satharanasuk Munthan Phaktai ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช Not complete
2672-9148 2651-1711 วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ Thai Journal of Public Health and Health Sciences คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก Not complete
1686-3734 - วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง ๋Journal of the Vector Borne Diseases กองโรคติดต่อนำโดยแมลง Not complete
0858-3560 2697-4207 วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์ JOURNAL OF NAKORNPING HOSPITAL โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ Not complete