วัันที่
รายชื่อวารสาร
Vol.
No.
ปี
2 เม.ย. 55
4.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.3 2011
3.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.1 2011
2.    วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.3 No.1 2010
1.    วารสารสวนปรุง Vol.47 No.2 2010
............................................................................................................................................................................
23 มี.ค. 55
10.    ธรรมศาสตร์เวชสาร Vol.11 No.4 2011
9.    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.19 No.2 2011
8.    วารสารการพยาบาลและการศึกษา Vol.4 No.1 2011
7.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.5 2011
6.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.4 2011
5.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.1 2011
4.    เอเชียปริทัศน์ Vol.31 No.2 2010
3.    รัฐศาสตร์สาร Vol.32 No.3 2011
2.    วารสารเศรษฐกิจและสังคม Vol.47 No.3 2010
1.    วารสารเศรษฐกิจและสังคม Vol.47 No.2 2010
............................................................................................................................................................................
16 มี.ค. 55
20.    ธรรมศาสตร์เวชสาร Vol.11 No.2 2011
19.    ธรรมศาสตร์เวชสาร Vol.11 No.1 2011
18.    แก่นเกษตร Vol.39 No.2 2011
17.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.78 No.24 2011
16.    วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ Vol.21 No.1 2011
15.    Thai Forest Bulletin (Botany) Vol.39 No.1 2011
14.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.3 2011
13.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.2 2011
12.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.4 No.1 2011
11.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.4 2011
10.    วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Vol.25 No.3 2011
9.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.12 2011
8.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.11 2011
7.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.10 2011
6.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.8 2011
5.    วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย Vol.6 No.1 2011
4.    วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย Vol.5 No.1 2010
3.    วารสารสถาบันพระปกเกล้า Vol.9 No.3 2011
2.    วารสารเศรษฐกิจและสังคม Vol.47 No.4 2010
1.    วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Vol.6 No.13 2011
............................................................................................................................................................................
9 มี.ค. 55
14.    วารสารการพยาบาลและการศึกษา Vol.4 No.2 2011
13.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.1 2011
12.    Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol.15 No.4 2011
11.    วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม Vol.10 No.2 2011
10.    วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย Vol.25 No.3 2011
9.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.3 2011
8.    Kasetsart University Fisheries Research Bulletin Vol.35 No.3 2011
7.    Kasetsart University Fisheries Research Bulletin Vol.35 No.1 2011
6.    วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Vol.5 No.1 2011
5.    วารสารกองการพยาบาล Vol.38 No.3 2011
4.    วารสารโรคมะเร็ง Vol.31 No.1 2011
3.    วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Vol.7 No.1 2011
2.    วารสารปัญญาภิวัฒน์ Vol.3 No.2 2012
1.    วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง Vol.7 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
27 ก.พ. 55
7.    หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย Vol.7 No. 2011
6.    เอเชียปริทัศน์ Vol.31 No.1 2010
5.    จุฬาลงกรณ์วารสาร Vol.23 No.90 2011
4.    นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ Vol.15 No.1 2011
3.    วารสารพฤติกรรมศาสตร์ Vol.17 No.2 2011
2.    วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Vol.4 No.4 2011
1.    วารสารวิทยาการจัดการ Vol.28 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
17 ก.พ. 55
3.    วารสารพิษวิทยาไทย Vol.26 No.1 2011
2.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Vol.18 No.2 2011
1.    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.4 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
10 ก.พ. 55
30.    เชียงใหม่เวชสาร Vol.50 No.4 2011
29.    เชียงใหม่เวชสาร Vol.50 No.3 2011
28.    เชียงใหม่เวชสาร Vol.50 No.2 2011
27.    เชียงใหม่เวชสาร Vol.50 No.1 2011
26.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.6 2011
25.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.5 2011
24.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.4 2011
23.    Thai Journal of Agricultural Science Vol.44 No.4 2011
22.    Thai Journal of Agricultural Science Vol.44 No.3 2011
21.    Thai Journal of Agricultural Science Vol.44 No.2 2011
20.    Thai Journal of Agricultural Science Vol.44 No.1 2011
19.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.6 2011
18.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.5 2011
17.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.3 2011
16.    ScienceAsia Vol.37 No.4 2011
15.    ScienceAsia Vol.37 No.3 2011
14.    ScienceAsia Vol.37 No.2 2011
13.    ScienceAsia Vol.37 No.1 2011
12.    Maejo International Journal of Science and
   Technology
Vol.5 No.3 2011
11.    Maejo International Journal of Science and
   Technology
Vol.5 No.2 2011
10.    Maejo International Journal of Science and
   Technology
Vol.5 No.1 2011
9.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.45 No.6 2011
8.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.45 No.5 2011
7.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.45 No.4 2011
6.    Journal of Physiological and Biomedical Sciences Vol.24 Suppl.1 2011
5.    Journal of Physiological and Biomedical Sciences Vol.24 No.1 2011
4.    Journal of Applied Animal Science Vol.4 No.2 2011
3.    Journal of Applied Animal Science Vol.4 No.1 2011
2.    International Journal of Applied Biomedical
   Engineering
Vol.4 No.1 2011
1.    EnvironmentAsia Vol.4 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
3 ก.พ. 55
6.    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร Vol.21 No.1 2011
5.    วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol.34 No.1 2011
4.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 Suppl.2 2011
3.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.2 2011
2.    จดหมายเหตุทางแพทย์
   แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Vol.94 No.1 2011
1.    Chiang Mai Journal of Science Vol.38 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
30 ม.ค. 55
7.    วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Vol.5 No.2 2011
6.    วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Vol.7 No.2 2011
5.    วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Vol.7 No.1 2011
4.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.12 No.1 2011
3.    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Vol.5 No.1 2011
2.    วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย Vol.6 No.16 2011
1.    วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Vol.8 No.37 2011
............................................................................................................................................................................
9 ม.ค. 55
19.    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร Vol.21 No.2 2011
18.    วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.33 No.2 2011
17.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.14 No.1 2011
16.    วารสารวิทยาศาสตร์ Vol.12 No.1 2011
15.    วารสารวิชาการเกษตร Vol.29 No.2 2011
14.    วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ Vol.12 No.2 2011
13.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.8 2011
12.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.7 2011
11.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.6 2011
10.    วารสารพยาบาล Vol.59 No.2 2010
9.    วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ Vol.6 No.3 2011
8.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.เพ่ิมเติม 1 2011
7.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.3-1 2011
6.    จุฬาลงกรณ์วารสาร Vol.55 No.6 2011
5.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.4 2011
4.    สารศิริราช Vol.63 No.5 2011
3.    Phuket Marine Biological Center Research Bulletin Vol.70 No.1 2011
2.    Journal of Sustainable Energy and Environment Vol.2 No.3 2011
1.    Engineering Journal Vol.15 No.3 2011
............................................................................................................................................................................
19 ธ.ค. 54
2.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.2 2011
1.    Journal of Nursing Science Vol.29 No.2 2011
............................................................................................................................................................................
16 ธ.ค. 54
10.    วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย Vol.19 No.1 2011
9.    วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา Vol.9 No.2 2011
8.    วารสารวิศวกรรมศาตร์ Vol.3 No.2 2011
7.    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Vol.4 No.2 2011
6.    วารสารกองการพยาบาล Vol.38 No.2 2011
5.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.55 No.5 2011
4.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.55 No.2 2011
3.    EnvironmentAsia Vol.4 No.2 2011
2.    Engineering Journal Vol.15 No.2 2011
1.    Asian Biomedicine Vol.5 No.4 2011
............................................................................................................................................................................
9 ธ.ค. 54
20.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.29 No.4 2011
19.    วารสารวิจัย มข Vol.16 No.5 2011
18.    วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย Vol.19 No.3 2011
17.    วารสารสัตวแพทย์ Vol.21 No.1 2011
16.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.13 No.3 2011
15.    วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Vol.42 No.1 2011
14.    วารสารโรคมะเร็ง Vol.31 No.2 2011
13.    วารสาร มทร.อีสาน Vol.4 No.1 2011
12.    วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Vol.31 No.2 2011
11.    วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Vol.7 No.13 2011
10.    วารสารพยาบาลตำรวจ Vol.3 No.1 2011
9.    วารสารเกษตร Vol.27 No.3 2011
8.    วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Vol.5 No.พิเศษ 2011
7.    วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต Vol.25 No.1 2011
6.    พุทธชินราชเวชสาร Vol.28 No.2 2011
5.    พยาบาลสาร Vol. 38 No.3 2011
4.    Thai Environmental Engineering Journal Vol.25 No.2 2011
3.    Suranaree Journal of Science and Technology Vol.18 No.2 2011
2.    The Natural History Bulletin of the Siam Society Vol.57 No.1 2011
1.    Kasetsart University Fisheries Research Bulletin Vol.35 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
2 ธ.ค. 54
31.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.29 No.1 2011
30.    เวชสารแพทย์ทหารบก Vol.64 No.2 2011
29.    วารสารวิจัยพลังงาน Vol.8 No.2 2011
28.    วารสารวิจัยพลังงาน Vol.8 No.1 2011
27.    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Vol.4 No.1 2011
26.    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. Vol.34 No.2 2011
25.    วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. Vol.34 No.1 2011
24.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Vol.12 No.1 2011
23.    วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Vol.8 No.1 2011
22.    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Vol.3 No.5 2011
21.    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Vol.3 No. พิเศษ 2011
20.    วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร Vol.19 No.1 2011
19.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.77 2011
18.    วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ Vol.6 No.2 2011
17.    วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ Vol.11 No.1 2011
16.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.2 2011
15.    วิศวกรรมสาร มข. Vol.38 No.1 2011
14.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.77 No.24 2011
13.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.76 No.24 2011
12.    เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Vol.32 No.2 2011
11.    จักษุเวชสาร Vol.25 No.1 2011
10.    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.19 No.3 2011
9.    Thai Environmental Engineering Journal Vol.25 No.1 2011
8.    Siriraj Medical Journal Vol.63 No.1 2011
7.    Silpakorn University Science and Technology Journal Vol.5 No.1 2011
6.    Journal of Medicine and Health Sciences Vol.18 No.1 2011
5.    Engineering Transactions Vol.14 No.1 2011
4.    ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics,
   and Communications
Vol.9 No.1 2011
3.    Chulalongkorn University Dental Journal Vol.34 No.2 2011
2.    Chiang Mai Journal of Science Vol.38 No.3 2011
1.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
25 พ.ย. 54
26.    ศรีนครินทร์เวชสาร Vol.26 No.3 2011
25.    วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา Vol.9 No.1 2011
24.    วารสารสภาการพยาบาล Vol.26 No.2 2011
23.    วารสารสภาการพยาบาล Vol.26 No.Special 2011
22.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Vol.18 No.1 2011
21.    วารสารวิศวกรรมศาสตร์
   (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Vol.3 No.1 2011
20.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Vol.13 No.2 2011
19.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.30 No.1 2011
18.    วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา Vol.5 No.1 2011
17.    วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ Vol.4 No.1 2011
16.    วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Vol.3 No.6 2011
15.    วารสารวิจัย มข. Vol.11 No.2 2011
14.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.3 2011
13.    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า Vol.29 No.2 2011
12.    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and
   Public Health
Vol.42 No.1 2011
11.    Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol.15 No.3 2011
10.    Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol.15 No.1 2011
9.    Songklanakarin Journal of Science and Technology Vol.33 No.1 2011
8.    Siriraj Medical Journal Vol.63 No.4 2011
7.    Kasetsart Journal (Natural Science) Vol.45 No.3 2011
6.    Journal of Nursing Science Vol.29 No.1 2011
5.    Journal of the Medical Technologist Association of
   Thailand
Vol.29 No.1 2011
4.    Journal of Health Research Vol.25 No.3 2011
3.    Journal of Health Research Vol.25 No.1 2011
2.    Journal of Environmental Research Vol.33 No.1 2011
1.    International Journal of Renewable Energy Vol.6 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
18 พ.ย. 54
20.    International Journal of Agricultural Technology  Vol.7 No.1 2011
19.    พยาบาลสาร Vol.38 No.2 2011
18.    Tropical Natural History Vol.11 No.2 2011
17.    วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Vol.31 No.1 2011
16.    วารสารเกษตร Vol.27 No.2 2011
15.    วารสารเกษตร Vol.27 No.1 2011
14.    วารสารวนศาสตร์ Vol.30 No.1 2011
13.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol.30 No.2 2011
12.    Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol.15 No.2 2011
11.    วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. Vol.4 No.1 2011
10.    วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Vol.56 No.2 2011
9.    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Vol.29 No.3 2011
8.    วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Vol.24 No.2 2011
7.    วารสารนเรศวรพะเยา Vol.3 No.3 2011
6.    วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Vol.3 No.2 2011
5.    สงขลานครินทร์เวชสาร Vol.29 No.3 2011
4.    วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา Vol.5 No.1 2011
3.    วารสารพยาบาลสาธารณสุข Vol.25 No.1 2011
2.    วารสารพยาบาลทหารบก Vol.12 No.1 2011
1.    วารสารพยาบาลทหารบก Vol.12 No.พิเศษ 2011
............................................................................................................................................................................
14 พ.ย. 54
24.    วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ Vol.34 No.1 2011
23.    Asian Biomedicine Vol.5 No.1 2011
22.    วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.16 No.4 2011
21.    Kasetsart Journal Natural Science Vol.45 No.4 2011
20.    วารสารวิจัย มข. Vol.11 No.6 2011
19.    Tropical Natural History Vol.11 No.1 2011
18.    Engineering Journal Vol.15 No.1 2011
17.    วารสารเภสัชวิทยา Vol.33 No.1 2011
16.    ไทยเภสัชสาร Vol.35 No.1 2011
15.    วารสารเกื้อการุณย์ Vol.18 No.1 2011
14.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.3 2011
13.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.2 2011
12.    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Vol.31 No.1 2011
11.    วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ Vol.4 No.1 2011
10.    วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.50 No.3 2011
9.    วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.50 No.2 2011
8.    วารสารกุมารเวชศาสตร์ Vol.50 No.1 2011
7.    วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร Vol.6 No.1 2011
6.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.75 No.24 2011
5.    Thai Environmental Engineering Journal Vol.25 No.2 2011
4.    Thai Environmental Engineering Journal Vol.25 No.1 2011
3.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.21 No.2 2011
2.    วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol.21 No.1 2011
1.    วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. Vol.12 No.13 2011
............................................................................................................................................................................
11 พ.ย. 54
5.    Journal of Sustainable Energy and Environment Vol.2 No.special 2011
4.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.78 2011
3.    แก่นเกษตร Vol.39 No.1 2011
2.    วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข Vol.21 No.1 2011
1.    Thailand Statistician Vol.9 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
9 พ.ย. 54
9.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.20 No.2 2011
8.    วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.14 No.1 2011
7.    Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Vol.10 No.1 2011
6.    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข Vol.5 No.1 2011
5.    วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.4 No.1 2011
4.    วิศวสารลาดกระบัง Vol.28 No.1 2011
3.    วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Vol.12 No.22 2011
2.    วชิรเวชสาร Vo54 No.special 2011
1.    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Vol.19 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
7 พ.ย. 54
5.    รามาธิบดีเวชสาร Vol.34 No.3 2011
4.    รามาธิบดีเวชสาร Vol.34 No.2 2011
3.    รามาธิบดีเวชสาร Vol.34 No.1 2011
2.    วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร Vol.6 No.1 2011
1.    วารสารวิชาการสาธารณสุข Vol.20 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
14 ต.ค. 54
46.    วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. Vol.27 No.1 2011
45.    Walailak Journal of Science and Technology Vol.8 No.1 2011
44.    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol.13 No.1 2011
43.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.2 2011
42.    วารสารวิจัย มข. Vol.16 No.1 2011
41.    วารสารวิจัย มข. Vol.11 No.1 2011
40.    วารสารโรงพยาบาลสกลนคร Vol.12 No.2 2011
39.    วิทยาสารทันตแพทศาสตร์ Vol.60 No.3 2011
38.    Chiang Mai Journal of Science Vol.38 No.2 2011
37.    Chiang Mai Journal of Science Vol.38 No.Special 2011
36.    วารสารวิชาการเกษตร Vol.29 No.1 2011
35.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.55 No.1 2011
34.    Kasersart Journal Natural Science Vol.45 No.2 2011
33.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.23 No.71 2011
32.    วิศวกรรมสาร มก. Vol.23 No.70 2011
31.    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Vol.4 No.1 2011
30.    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Vol.3 No.2 2011
29.    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Vol.3 No.1 2011
28.    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง Vol.2 No.2 2011
27.    ASIAN BIOMEDICINE Vol.5 No.2 2011
26.    วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา Vol.6 No.1 2011
25.    Pacific Rim International Journal of Nursing Research Vol.15 No.1 2011
24.    พุทธชินราชเวชสาร Vol.28 No.1 2011
23.    โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.21 No.2 2011
22.    โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.21 No.1 2011
21.    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine
   and Public Health
Vol.42 No.1 2011
20.    EnvironmentAsia Vol.4 No.2 2011
19.    Silpakorn University Science and Technology Journal Vol.5 No.1 2011
18.    Engineering Transactions Vol.14 No.1 2011
17.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 No.6 2011
16.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 No.5 2011
15.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 No.4 2011
14.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 No.3 2011
13.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 No.2 2011
12.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 No.1 2011
11.    Journal of the Medical Technologist Association of Thailand Vol.94 Suppl.2 2011
10.    Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology Vol.19 No.2 2011
9.    เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Vol.32 No.1 2011
8.    วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Vol.3 No.5 2011
7.    วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด Vol.23 No.1 2011
6.    วารสารอายุรศาสตร์อีสาน Vol.10 No.1 2011
5.    Siriraj Medical Journal Vol.63 No.3 2011
4.    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Vol.23 No.77 2011
3.    เวชชสารสัตวแพทย์ Vol.41 No.2 2011
2.    วารสารวิทยาศาสตร์ มข. Vol.39 No.2 2011
1.    Journal of Environmental Research Vol.33 No.1 2011
............................................................................................................................................................................
7 ต.ค. 54
5.    Kasersart Journal Natural Science Vol.45 No.1 2011
4.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร Vol.55 No.3 2011
3.    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Vol.42 No.4 2011
2.    Chiang Mai Journal of Science Vol.38 No.1 2011
1.    วารสารวิจัยรำไพพรรณี Vol.5 No.2 2011