กำหนดการประชุม วันที่ 11,18, 25 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียนวารสาร
09.00 - 09.15 น.
กล่าวเปิดการประชุม
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI)
09.15 - 10.30 น.
บรรยาย เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร TCI”
โดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน
----- รับประทานอาหารว่าง (เสริฟในห้องประชุม) -----
10.30 - 12.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม