ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยภายในฐานข้อมูล TCI ครั้งที่ 1(รอบที่ 1) เมื่อปลายปี 2554 และครั้งที่ 1 รอบที่ 2 เมื่อปลายปี 2555ที่ผ่านมา โดยใช้เกณฑ์การประเมินทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณประกอบกัน การประเมินนี้มุ่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของวารสารให้มีมาตรฐานในระดับสูงขึ้น และเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานที่จัดทำวารสารได้ให้ความใส่ใจต่องานวารสารวิชาการของสถาบัน เนื่องจากหากวารสารได้รับผลการประเมินอยู่ในกลุ่มคุณภาพในระดับที่ 1 แล้ว (แสดงถึงการเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองว่ามีคุณภาพ) ย่อมหมายถึงวารสารจะเป็นตัวเลือกแรกที่จะได้รับการนำไปประกาศชื่อจากหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ใช้รับรองตามเกณฑ์ประเมินของหน่วยงานนั้นๆ อาทิเช่น วารสารกลุ่ม 1 จะปรากฏในรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) ของ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) หรือ วารสารกลุ่ม 1 จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล Asian Citation Index ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยร่วมกับประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน เป็นต้น

        อย่างไรก็ดี วารสารในฐานข้อมูล TCI มีจำนวน 524 วารสาร มีเพียง 135 วารสาร เท่านั้นที่ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในกลุ่มที่ 1 แต่ยังมีวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพในกลุ่มที่ 2 จำนวนถึง 210 วารสาร และวารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ กลุ่มที่ 3 จำนวน 11 วารสาร (ยังมีวารสารที่อยู่ระหว่างการรอข้อมูลจำนวน 46 วารสาร) ส่วนที่เหลือจำนวน 122 วารสารไม่ได้นำส่งข้อมูลกลับมาเพื่อประเมิน จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ายังมีวารสารส่วนใหญ่ในฐานข้อมูลในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ยังต้องการการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ผ่านการรับรองเข้าสู่วารสารกลุ่มที่ 1 ในการประเมินครั้งต่อไป

        ดังนั้นศูนย์ TCI ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบรรณาธิการวารสารกลุ่มที่ 2และ 3 ในการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI ในการการประเมินครั้งที่ 2 ปี 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพวารสารในฐาน TCI และประโยขน์ในภาพรวมด้านคุณภาพงานวิจัยของประเทศที่สูงขึ้น