วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบรรณาธิการวารสารกลุ่มที่ 2 และ 3 ในการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ผู้เข้าร่วมประชุม
       ประกอบด้วยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการไทย ที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 จำนวน 210 วารสาร และกลุ่มที่ 3 จำนวน 11 วารสาร รวมทั้งหมด 222 วารสาร โดยกำหนดวารสารละ 2 คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมจำนวน 444 คน

วันที่จัดประชุม
การจัดประชุมจัด 3 ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 13.00 น.
- ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 13.00 น.
- ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ให้แต่ละวารสารเลือกเข้าวันใดวันหนึ่ง

สถานที่
ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

แผนที่มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่)

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่)

Download ใบจอดรถสำหรับวันประชุม กรุณาพิมพ์แล้วนำมาแสดงกับรปภ.สำหรับการจอดรถในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่าลงทะเบียน
ไม่มีค่าลงทะเบียน เนื่องจาก ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม แต่สำหรับค่าใช้จ่ายการเดินทางหรือที่พักของแต่ละวารสารให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด