1. กองบรรณาธิการวารสารไทย มีความรู้และความเข้าใจต่อการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ TCI

2. วารสารที่มีคุณภาพในกลุ่มที่ 1 มีจำนวนมากขึ้น หลังจากผ่านการประเมินครั้งที่ 2

3. วารสารที่เข้าร่วมมีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการประเมินครั้งที่ 2 ในปี 2558 ได้

4. เป็นช่องทางให้กับวารสารได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพเพื่อใช้ในการประเมินครั้งต่อไป