กำหนดการประชุม วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558
"TCI in Digitalization and Plagiarism Prevention"
ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, ซอยสุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ

08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
08.30 - 08.45 น.
รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ การจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 9
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
08.45-09.00 น.
กล่าวเปิดการประชุม
โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
09.00-10.15 น.
การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย
โดย คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ (TCI) และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC)
ดำเนินรายการ โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
10.15-11.00 น.
การจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
11.00-12.30 น.
Voices from Editors "Ways ahead for Thai Journals"
โดย บรรณาธิการวารสาร
  • ดร.วสุ ปฐมอารีย์, บรรณาธิการวารสาร Chiang Mai Journal of Science
  • รศ.ทพ.ดร.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง, บรรณาธิการ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
  • ดร.ชนะศึก นิชานนท์, บรรณาธิการวารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ดำเนินรายการ โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
12.30-13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.15 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง "Digitization and Plagiarism in international publishling"
โดย Mr. Derrick Duncombe, Elsevier
บรรยายสรุปโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
14.15-15.00 น.
รายงานสถานภาพภารกิจของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Update on TCI Activities)
  • Journal titles, citation index by TCI (2014-2015)
  • OJS (ThaiJO) activity and service
  • 3rd Round of TCI Journal Quality Evaluations
  • ASEAN Citation Index Activities
  • ECSAC of Thailand Activities
โดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และ คุณชาตรี วงษ์แก้ว
15.00-16.00 น.
Q&A & Discussion
16.00
ปิดการประชุม