1. ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2557

2.  ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย

3.  ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)

4.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยร่วมกับบรรณาธิการของวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารของ TCI

5.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีอาเซียน