กำหนดการประชุม วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557
ณ ห้อง Grandballroom ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค, ราชปรารภ, กรุงเทพฯ

08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
09.00 - 09.15 น.
รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ การจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 8
โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
09.15 - 09.30 น.
กล่าวเปิดการประชุม
โดย ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
09.30 - 09.45 น.
ประกาศผลรางวัล TCI- SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2 โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
 • รางวัล International Journal Award
  มอบรางวัล โดย Prof. Dr. Anders Karlsson, Director, Academic Relations Japan/APAC, Elsevier
 • รางวัล National Journal Award
  มอบรางวัล โดย ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการ สกว.
09.45 - 10.30 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “New local journals for publishing research with social impacts”
โดย ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
10.30 - 11.30 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “The Research Performance of Thailand and how Publishing and Journal Indexing Collaboration with Elsevier can Support”
โดย Prof. Dr. Anders Karlsson, Director, Academic Relations Japan/APAC, Elsevier
11.30 - 12.30 น.
เสวนา/อภิปราย พิเศษเรื่อง “How to deal with Predatory Open Access Journals and Publishers?”
โดย ศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการ โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
12.30 - 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้อง Supphire ชั้น 2 และ ห้อง Garden ชั้น 5
13.30 - 14.15 น.
การบรรยายเรื่อง “Digital Object Identifier (DOI) for Thai Journal”
โดย คุณเพชรา สังขะวร
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
14.15 - 15.00
รายงานสถานภาพภารกิจของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 • Journal titles, citation index by TCI (2012-2013)
 • OJS (ThaiJO) activity and service
 • Journal improvement project
 • Lessons learned from 1st and 2nd Round of TCI Journal Quality Evaluations
 • ASEAN Citation Index Activities
 • ECSAC of Thailand Activities
 • TCI role on research assessments in Thailand
 • Future activities
โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ คุณชาตรี วงษ์แก้ว (TCI)
15.00 - 16.30
การระดมสมอง และตอบข้อซักถาม เรื่อง “การประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (เริ่มปี 2558)”
โดย ผศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน (TCI)
16.30
ปิดการประชุม
หมายเหตุ อาหารว่างบ่ายเสริฟในห้องประชุมเวลา 15.00 น.

08.30 - 09.00
Registration and Refreshment
09.00 - 09.15
Rationale and Objectives of the 8th TCI Symposium
By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop, Head, The TCI Centre
09.15 - 09.30
Opening Remarks
By Prof. Suthipun Jitpimolmard, Director, The Thailand Research Fund (TRF)
09.30 - 09.45
Announcement of the 2nd TCI- SCOPUS-TRF (TST) Journal Awards By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop, Head, The TCI Centre
 • • International TSI Journal Awards
  Given by Prof.Dr. Anders Karlsson, Director, Academic Relations Japan/APAC, Elsevier
 • • National TST Journal Awards
  Given by Prof. Suthipun Jitpimolmard, Director, The Thailand Research Fund (TRF)
09.45 - 10.30
Invited Talk: “New local journals for publishing research with social impacts"
By Prof. Dr. Piyawat Boon-Long
Executive Director, Knowledge Network Institute of Thailand (KNIT)
10.30 - 11.30
Invited Talk: “The Research Performance of Thailand and how Publishing and Journal Indexing Collaboration with Elsevier can Support”
By Prof. Dr. Anders Karlsson, Director, Academic Relations Japan/APAC, Elsevier
11.30 - 12.30
Panel discussion : “How to deal with Predatory Open Access Journals and Publishers?”
By Prof. Dr. Tirayut Vilaivan
Faculty of Science, Chulalongkorn University
Mrs. Ruchareka Wittayawuttikul
Assistant Dean for Information, Faculty of Science, Mahidol University
Moderated By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop (TCI)
12.30 - 13.30
Lunch Break at Supphire Room, 2 Fl. and Garden Room, 5 Fl.
13.30 - 14.15
Presentation and Discussion: “Digital Object Identifier (DOI) for Thai Journal”
By Miss Petchara Sungkhawon
Director Research Information and Data Center (NRCT)
14.15 - 15.00
Update on TCI Activities
 • Journal titles, citation index by TCI (2012-2013)
 • OJS (ThaiJO) activity and service
 • Journal improvement project
 • Lessons learned from 1st and 2nd Round of TCI Journal Quality Evaluations
 • ASEAN Citation Index Activities
 • ECSAC of Thailand Activities
 • TCI role on research assessments in Thailand
 • Future activities
By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop and Mr. Chatree Wongkaew (TCI)
15.00 - 16.30
Brainstorming and Q&A session: “3rd Round of TCI Journal Quality Evaluations (Starting Year 2015)”
By Asst. Prof. Teerasak Markpin (TCI)
16.30
Closing remarks
Note : Coffee break will be served in the venue at 15.00 hr.