*หมายเหตุ
  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน
  2. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ปรากฏรายชื่อเข้าร่วมการประชุม ในส่วนที่เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    • ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร โดยตรวจสอบจากตัวเล่มวารสาร หรือ เว็บไซต์ของวารสาร
    • เคยลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ผ่านมาของ TCI แต่ไม่มาร่วมประชุม
  3. คณะผู้จัดการประชุมฯ ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 หากท่านที่มีรายชื่อเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการไม่มาเข้าร่วมการประชุม คณะผู้จัดการประชุมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายชื่อการเข้าร่วมประชุมเป็นลำดับสุดท้าย ในการประชุมของ TCI ครั้งถัดไป
ชื่อ - สกุล
ชื่อวารสาร
John Thomas GiordanoPrajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion
Joseph FoleyThe New English Teacher
Stephen ConlonAsian Journal of Literature, Culture and Society
เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพ็ญศรี วรรณสุขวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เอกชัย กิจเกษาเจริญวารสารวิจัยรำไพพรรณี
ไพฑูรย์ อินต๊ะขันวารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กาญจนา จันทร์ไทยวารสารกองการพยาบาล
กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ดำรงวิชาการ
กิตติพล ฐิโนทัยวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
จามรี ธีรตกุลพิศาลวารสารวิจัย มข.
จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรมวารสารกายภาพบำบัด
จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
จิราพร ชมพิกุลวารสารสาธารณสุขศาสตร์และการพัฒนา
จุฑารัตน์ เอื้ออำนวยวารสารสังคมศาสตร์
ชะไมพร ธรรมวาสีวารสารเกื้อการุณย์
ณรงค์ อยู่ถนอมวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดนุชา สลีวงศ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ดิเรก ควรสมาคมวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
ตรีเนตร สาระพงษ์วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทัตพร คุณประดิษฐ์วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
ธีระ รักความสุขวารสารสัตวแพทย์
ธีรโชติ เกิดแก้วศิลปศาสตร์ปริทัศน์
น้ำฝน ศีตะจิตต์วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นนทลี วีรชัยวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นริสรา พึ่งโพธิ์สภวารสารพฤติกรรมศาสตร์
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษรมยสาร
บุษกร บิณฑสันต์Journal of Urban Culture Research
ปกรณ์ เมฆแสงสวยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปกรณ์ สิงห์สุริยาวารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ปรีชา ช้างขวัญยืนวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ศิลปกรรมสาร
พจน์ ศรีบุญลือศรีนครินทร์เวชสาร
พรพรรณ์ สมบูรณ์วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
พัชรินทร์ นินทจันทร์วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณThailand Statistician
มลนิภา ศิลาอาสน์Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
รักสงบ วิจิตรโสภณThoughts
รัตน์ศิริ ทาโตวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัตนา จันทร์เทาว์มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ละมัย ร่มเย็นวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วรวรรณา เพ็ชรกิจวารสารภาษาปริทัศน์
วรินี เล็กประเสริฐวิสัญญีสาร
วัลลภ นาคบัววารสารกระบวนการยุติธรรม
วิชัย โชควิวัฒนวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วิมลมาศ ปฤชากุลวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์วารสารจักษุธรรมศาสตร์
ศิริลักษณ์ บางโชคดีวารสารวิทยาการจัดการ
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
สรณัฐ ไตลังคะวารสารมนุษยศาสตร์
สาธิต คูระทองวชิรเวชสาร
สายพิณ เกษมกิจวัฒนาวารสารสภาการพยาบาล
สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
สุจิตรา ยังมีวารสารวิทยาศาสตร์ มข.
สุพรรณี ไชยอำพรวารสารพัฒนาสังคม
สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
สุวรรณี จรรยาพูนวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
อภิมุข สุขประสิทธิ์วารสารกฎหมายปกครอง
อนันต์ แก้วตาติ๊บวารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อนุกูล พลศิริวารสารคหเศรษฐศาสตร์
อรทัย ก๊กผลวารสารสถาบันพระปกเกล้า
อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนตThai Journal of Genetics
อัปสร มีสิงห์ABAC Journal