ตามที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai Journal Citation Index (TCI) Centre)] ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดให้มีการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8 "TCI Broadening University Engagement" ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ และได้เปิดโอกาสให้วารสารทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมานั้น คณะผู้จัดการประชุมฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการเข้าร่วมประชุม ดังนี้