ปัจจุบันนี้ วารสารวิชาการไทย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่มีการก่อตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือศูนย์ TCI ในปี 2547เป็นต้นมา กล่าวคือวารสารวิชาการไทยมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของวารสารสากลมากยิ่งขึ้น มีรูปแบบการลงรายการอ้างอิงที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคำสำคัญ มีระบบ peer review ที่เข้มข้นมากขึ้น ตลอดจนมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

        เป้าหมายต่อไปของศูนย์ TCI คือการนำวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยศูนย์ TCI ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ (National Citation Index, NCI) ของตนเอง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก NCI ของแต่ละประเทศเข้ากับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของประเทศสมาชิกในอาเซียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับรวบรวมผลงานตีพิมพ์จากวารสารของประเทศสมาชิก ให้สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงร่วมกันได้

        ในปี 2557 นี้ศูนย์ TCI ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สกว. สกอ.และสำนักพิมพ์ Elsevier ในการจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทยในรูปแบบที่หลากหลายการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการจัดทำและการตีพิมพ์งานวิจัยรับใช้สังคม, การเสวนา เรื่องHow to deal with Predatory Open Access Journals and Publishers? การประกาศผลและมอบรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 2 และการรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ TCI การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบรรณาธิการไทย ตลอดจนการนำเสนอเกณฑ์และผลกระทบในการประเมินเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล รอบที่ 3 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในปี 2558 นี้