1. ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2555-2556

2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงแนวทางการจัดทำ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยสำหรับสังคมและอุตสาหกรรมและวิธีการวัดคุณภาพวารสาร

3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยร่วมกับบรรณาธิการของวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารของ TCI

4. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลรางวัล TCI-SCOPUS-TRF ครั้งที่ 2 สำหรับวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และเกณฑ์คุณภาพวารสาร

5. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีอาเซียน