ชื่อ - สกุล ชื่อวารสาร
กนกวรรณ แสนสุข วารสารเกื้อการุณย์
กมลทิพย์ สุวรรณทวี วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร
กาญจนา ตั้งชลทิพย์ Journal of Population and Social Studies
กานต์รวี ชมเชย วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
กุลธิดา ผิวอ้วน วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขวัญนคร สอนหมั่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
จรัมพร โห้ลำยอง Journal of Population and Social Studies
จรินทร เสโตบล วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
จันทนี ทรัพย์แสนดี วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ วารสารบริหารการศึกษา มศว , วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จินตนา ถ้ำแก้ว วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
จิรนาถ บุญคง วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ชญานิศ ลือวานิช วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชนกันต์ จิตมนัส วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
ชลลดา มงคลวนิช กระแสวัฒนธรรม
ชาญณรงค์ มณีรัตน์ วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชุมแพร บุญยืน วารสารช่อพะยอม
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม Veridian E-Journal, Silpakorn University
ฐานา ธรรมคุณ พุทธชินราชเวชสาร
ณัฐธิดา คงเจริญกุล วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
ดวงฤดี ฉายสุวรรณ วิศวกรรมสาร มก.
ดุสิต จรูญพงษ์ศักดิ์ ศิลปกรรมสาร
เดชดนัย จุ้ยชุม วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ทองคำ วงษ์พระจันทร์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
ทัตทริยา เรือนคำ วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
ทัศนี ประสบกิตติคุณ วารสารพยาบาลศาสตร์
ทิพย์สุดา ปุกมณี วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
นที แก้วคำอ้าย วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
นริสา เก่งตรง บดีรัฐ วารสารเทคนิคการแพทย์
นัทธีวรรณ บุบผาลา วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
นิตยา ต้นสาย วารสารวิจัยรำไพพรรณี
บัณฑิตา อินสมบัติ วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บำเพ็ญจิต แสงชาติ วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
ธงชัย นิลคำ วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
เบญจมาศ รัตนพงศ์ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปณต ถาวรังกูร Songklanakarin Journal of Science and Technology
ประกิจ อาษา วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
ปราณี สวัสดิสรรพ์ BU Academic Review , วารสารนักบริหาร
ปรานี วิชานศวกุล Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ Silpakorn University Science and Technology Journal
ปริญญา คล้ายเจริญ วารสารสุทธิปริทัศน์
ปิยนาถ ประจงพิมพ์ วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิยะธิดา ปัญญา วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ วารสารนเรศวรพะเยา
พนารัตน์ ลิ้ม วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
พรชัย วงศ์วาสนา วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พรทิพย์ เกยุรานนท์ วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
พัชรี วราศรัย วิศวกรรมสาร มก.
พิพัฒน์ คงทรัพย์ วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
พิมพ์มณี รัตนวิชา จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
พูนศิริ ทิพย์เนตร วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ฟาริด อับดุลลอฮ์หะซัน วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลา
ภัทรนิษฐ์ ฐิระโกมลศักดิ์ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภัทริกา วงศ์อนันตนนท์ วารสารพยาบาลทหารบก
มนตรี ศิริปรัชญานันท์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มนฤทัย เหล่ามีสุข วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
มานพ เรี่ยวเดชะ วารสารวิศวกรรมศาสตร์
มานะ เงินศรีสุข เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
มาลี กาบมาลา วารสารสารสนเทศศาสตร์
เมสิริณ ขวัญใจ วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ยงยุทธ ข้ามสี่ วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สมภพ ชาตวนิช วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
รัชฎา เสนอคำ วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วชิระ รอตรวย ญี่ปุ่นศึกษา
วณิชากร แก้วกัน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วทัญญู ใจบริสุทธิ์ วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา
วรพิน ชมภู่ วารสารพยาบาลทหารบก
วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
วรางคณา ผลประเสริฐ วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
วราพร ขจรศรี วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล Thailand Statistician
วัชรี ศรีคำ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิลัยลักษณ์ ถ้ำทองพัฒนา วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิลาสินี ชัยสิทธิ์ วารสารจิตวิทยาคลินิก
ศิราณี กรมโพธิ์ วารสารราชพฤกษ์
ศิรินันท์  แสงสิงห์ International Journal of Behavioral Science
สมคิด สุขเอิบ วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สมชาย ชวนอุดม วิศวกรรมสาร มข.
สมพิศ ป. สัตยารักษ์ ABAC Journal
สมศักดิ์ พันธุวัฒนา Journal of Science, Technology, and Humanities
สั่งสม ประภายสาธก เชียงใหม่ทันตแพทยสาร
สาทิพย์ ธรรมชีวีวงศ์ วารสารปัญญาภิวัฒน์
สาธิต คูระทอง วชิรเวชสาร
สิริวรรณ อยู่ผ่อง วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สุปราณี เสงี่ยมงาม วารสารศึกษาศาสตร์
สุปรีดา มั่นคง รามาธิบดีพยาบาลสาร
สุพัตรา ฟักอ่อน วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สุมาลี ทองดี วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สุรางค์ พุ่งโตมร วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
สุวินัย เกิดทับทิม วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
อดิศา แซ่เตียว วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อมรรัตน์ แสงแก้ว สารศิริราช
อมร แสงมณี วารสารภาษาและวัฒนธรรม
อรธิดา ประสาร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อรุณ บัวจีน Veridian E-Journal, Silpakorn University
อัจฉริยา คงสม วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
อาพร สุนทรวัฒน์ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อิสริยาภรณ์  ดำรงรักษ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
อุดมลักษณ์ บำรุงญาติ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
อุทัย แสงพิทักษ์ วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
อุษณีย์ ศรีเบญจพล Songklanakarin Journal of Science and Technology
เอกรัฐ ศรีสุข วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
โอภาส สุขหวาน วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา