กำหนดการประชุม วันที่ 10 กันยายน 2553 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค

08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.
รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 5
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI)
09.15 - 09.30 น.
กล่าวเปิดการประชุม
โดย ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
09.30 - 10.30 น.
รายงานสถานภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
 รายงานสถานภาพวารสารไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน (TCI)
 รายงานสถานภาพวารสารไทย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ และ คุณวนิดา วารีเศวตสุวรรณ (TCI)
 สรุปปัญหาที่พบและแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ TCI
โดย ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร (TCI)
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.30 น.
บรรยายเรื่อง การให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (Journal Integration Platform (JIP))
 หลักการและประโยชน์จากการใช้ JIP
 สาธิต อบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ JIP
โดย Mr. Inn Beng Lee (Elsevier)
บรรยายสรุปประเด็นเป็นภาษาไทย โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (TCI)
12.30 - 13.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.45 - 15.30 น.
บรรยายและฝึกปฏิบัติการนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
 เกณฑ์ใหม่ในการประเมินวารสารเข้าฐานข้อมูล SCOPUS
 สาธิต อบรมและฝึกปฏิบัติการนำวารสารเข้าฐานข้อมูล SCOPUS
โดย Mr. Derrick Duncome (Elsevier)
บรรยายสรุปประเด็นเป็นภาษาไทย โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (TCI)
15.30 - 15.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 - 17.00 น.
ผู้เข่าร่วมประชุมฝึกปฏิบัติ และทดลองนำวารสารไทยเข้าฐานข้อมูล SCOPUS
โดยวิทยากรจาก Elsevier และ TCI Team