วารสารเป็นสื่อกลางที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารทางด้านวิชาการ ซึ่งรวมการนำเสนอแนวคิดใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยในห้องปฏิบัติการ ทั้งในระหว่างนักวิชาการด้วยกันเอง และระหว่างนักวิชาการกับสังคมทั่วไป ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงได้ผลิตวารสารออกมามากมาย และมีความพยายามที่จะเผยแพร่วารสารของตนให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดยเฉพาะมีการจัดทำวารสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละวารสารได้พัฒนาระบบเฉพาะของตนเองขึ้นมา ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย และทรัพยากรอื่นๆแล้ว ระบบต่างๆเหล่านั้นยังมีปัญหาในการนำวารสารต่างๆมาให้บริการในระบบเดียวกันอีกด้วย ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาในการให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ที่เรียกว่า Journal Integration Platform

        สำหรับในประเทศไทยนั้น มีความพยายามจากหน่วยงานหลายแห่ง เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ตลอดจนบรรณาธิการวารสารต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยให้มีมาตรฐานสากล ขณะนี้ สกว. TCI และ Elsevier ได้ทำงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่สากล โดยได้ จัดตั้ง “E-CSAC of Thailand” (Expert Content Selection & Advisory Committee of Thailand) ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางของ Elsevier แล้ว เพื่อพิจารณาคัดเลือกวารสารไทยที่มีคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ขึ้นมาเป็นครั้งแรก นอกจากนั้น หนึ่งในภารกิจของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สกว. และ สกอ. คือ การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่มาตรฐานสากล โดยการจัดประชุมประจำปี เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงสถานภาพด้านคุณภาพของวารสารไทย

        ในปี 2553 นี้ศูนย์ TCI ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สกว. สกอ.และสำนักพิมพ์ Elsevier ร่วมบรรยาย และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Journal Integration Platform ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ตลอดจนฝึกปฎิบัติการนำ วารสารไทยเข้าสู่ SCOPUS แก่บรรณาธิการของวารสารไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการนำวารสารขึ้นให้บริการบนฐานข้อมูลนานาชาติ เพื่อพัฒนาวารสารไทยให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป