1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกปฏิบัติการนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS

2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกปฏิบัติและทราบวิธีการจัดการวารสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Journal Integration Platform

3. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบประโยชน์และวิธีการทำงานของ Expert-CSAC of Thailand

4. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบสถานภาพของวารสารไทยทั้งวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

5. ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำวารสาร และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย

6. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการไทยให้สามารถรับใช้สังคมไทย และสู่ความเป็นวารสารในระดับนานาชาติต่อไป