กำหนดการประชุม วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์, สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

08.00 - 08.30
ลงทะเบียน
08.30 - 09.00
กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์
การจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 12


โดย ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
09.00 - 10.00
การบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลกระทบของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 กับคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI”

โดย ศ. ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง, อดีตผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
ดำเนินรายการโดย ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
10.00 - 10.15
--- รับประทานอาหารว่าง ---
10.15 - 11.15
การบรรยายพิเศษเรื่อง “Local contents and Scopus Database: Current and future developments”

โดย Mr. Kavit Yagnik & Mr. Shareef Bhailal, Elsevier
11.15 - 12.00
การบรรยายเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)"

โดย คุณศวิต กาสุริยะ และ ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์
12.00 - 13.30
--- พักรับประทานอาหารกลางวัน ---
13.30 - 14.30
กล่าวต้อนรับ

โดย ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
การมอบประกาศนียบัตรให้กับบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor’s certificates)

โดย ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
14.30 - 15.30
การบรรยาย เรื่อง “Preparation and experiences for journals submission into Scopus”

โดย ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
15.30 - 15.45
--- รับประทานอาหารว่าง ---
15.45 - 16.45
การระดมสมองเรื่อง "เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563"

โดย รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน
16.45
ปิดการประชุม