*หมายเหตุ
  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน
  2. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ปรากฏรายชื่อเข้าร่วมการประชุม ในส่วนที่เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    • ลำดับการลงทะเบียนเกิน 250 ท่านแรก
    • ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร โดยตรวจสอบจากตัวเล่มวารสาร หรือ เว็บไซต์ของวารสาร
    • เคยลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ผ่านมาของ TCI แต่ไม่มาร่วมประชุม
  3. คณะผู้จัดการประชุมฯ ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 มีนาคม 2561 หากท่านที่มีรายชื่อเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการไม่มาเข้าร่วมการประชุม คณะผู้จัดการประชุมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายชื่อการเข้าร่วมประชุมเป็นลำดับสุดท้าย ในการประชุมของ TCI ครั้งถัดไป
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ 02-4708647 คุณสันติ

ชื่อ - สกุล
ชื่อวารสาร
Maria SocorroABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.
กชนิภา อุดมทวีวารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
กตัญญู แก้วหานามวารสารการบริหารปกครอง
กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์เชียงใหม่สัตวแพทยสาร
กรรณิการ์ สุวรรณโคตวารสารพยาบาล
กอแก้ว จันทร์กิ่งทองวารสารหาดใหญ่วิชาการ
กังสดาล เชาว์วัฒนกุลวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กัญจน์ณิชา ประเสริฐศรีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ
กัญญา วัฒนกุลวารสารอักษรศาสตร์
กัมปนาท เพ็ญสุภาวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
กาญจนา มหัทธนทวีวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
กิตติพร เนาว์สุวรรณวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
เก็จกนก เอื้อวงศ์วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ขจร ตรีโสภณากรวารสารบัณฑิตวิจัย
ขวัญตา บุญวาศวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณิสร แก้วแดงวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
คมเดือน โพธิสุวรรณวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คมสัน รัตนสิมากูลวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อนวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คุณัชญ์ สมชนะกิจอินทนิลทักษิณสาร
ฆริกา คันธาวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
งามทิพย์ วิมลเกษมวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์วารสารจีนศึกษา
จักริน ปิงคลาศัยวารสารสวนปรุง
จันทร์พร พรหมมาศวารสารศึกษาศาสตร์
จันทรรัตน สิทธิสมจินต์อินฟอร์เมชั่น
จารุวรรณ วงค์ทะเนตรวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรมวารสารกายภาพบำบัด
เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทรวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจริญ ตรีศักดิ์ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ฉัตรทิพย์ สุวรรณชินวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ชนะศึก นิชานนท์วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ชมนาด อินทจามรรักษ์วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชลลดา มงคลวนิชวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
ชวลิต เกิดทิพย์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์วารสารศิลป์ พีระศรี
ชัยฤทธิ์ ทองรอดวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
ชีพสุมน รังสยาธรKasetsart Journal of Social Sciences
ชื่นสุมล บุนนาควารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
ชูศักดิ์ โอกาศเจริญรามาธิบดีเวชสาร
เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุลวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
ไชยา ภาวะบุตรวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ญาดา ชวาลกุลวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
ฐานิดา บุญวรรโณวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณรงค์ อยู่ถนอมวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณัฐพล ขันธไชยวารสารเกษมบัณฑิต
ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์วารสารวิชาการปทุมวัน
ดนุชา สลีวงศ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ด้วง พุธศุกร์Maejo International Journal of Science and Technology
ดุษณี ธนะบริพัฒน์Current Applied Science and Technology Journal
เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
ถาวร อมตกิตติ์วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ทศวรรษ์ สีตะวันJournal of Materials Science and Applied Energy
ทะเนตร อุฤทธิ์วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทักษิกา ชัชวรัตน์วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทัศนี ประสบกิตติคุณวารสารพยาบาลศาสตร์
ทัศนีย์ เจนวิถีสุขวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทัศนีย์ เมธาพิสิฐวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
ทัศนีย์ อรรถารสวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ทิพย์ฆัมพร เกษโกมลวารสารพยาบาลตำรวจ
ทิพย์พาพร มหาสินไพศาลวารสารปัญญาภิวัฒน์
ธนิดา ภู่แดงวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
ธมลวรรณ ขุนไพชิตวารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
ธัชชัย จิตรนันท์วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา
ธันวดี ศรีธาวิรัตน์Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
ธำรง รัตนภรานุเดชวารสารเซนต์จอห์น
ธิติยา บงกชเพชรวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธีรนุช โชคสุวณิชวารสารภาษาและวรรณคดีไทย
ธีรพัฒน์ สุทธิประภาวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ธีรวุฒิ เอกะกุลวารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
ธีระ สินเดชารักษ์วารสารธรรมศาสตร์
ธีระชัย ธนานันต์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นพพล ตั้งจิตพรหมThe Journal of Risk Management and Insurance
นภัทร วัจนเทพินทร์วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
นฤมล อรุโณทัยวารสารวิจัยสังคม
นันทวัน ชูอารยะประทีปJournal of English Studies
นันทิยา จรูญแสงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
น้ำทิพย์ วิภาวินวารสารห้องสมุด
นิตย์ศรี แสงเดือนวารสารเทคโนโลยีภาคใต้
นิพัทธ์ จงสวัสดิ์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี
นิรัช สุดสังข์วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิษฐา หรุ่นเกษมวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บัณฑิตา อินสมบัติวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัยวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บุษกร บิณฑสันต์Journal of Urban Culture Research
บุษยา วงษ์ชวลิตกุลวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
บูลย์จิรา ชิรเวทย์วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
เบญจภรณ์ ประภักดีEnvironment and Natural Resources Journal
ปกรณ์ เมฆแสงสวยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปกรณ์ สิงห์สุริยาวารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ปฏิพร บุณยพัฒน์กุลวชิรสารการพยาบาล
ปฐมทัศน์ จิระเดชะวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปรกช สิริสุวัณณ์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
ประกอบ ชาติภุกต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ประจวบ ฉายบุวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
ประทีป ด้วงแควารสารสัตว์ป่าเมืองไทย
ประทุม อังกูรโรหิตวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประภัสสร์ ชูวิเชียรดำรงวิชาการ
ประภาส พาวินันท์วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์วารสารภาษา
ประสงค์ เกษราธิคุณวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประสาท เนืองเฉลิมวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเสริฐ เคนพันค้อวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนาHRD Journal
ปราณภา โหมดหิรัญวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปราโมทย์ พรสุริยาวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปรียานาถ วงศ์จันทร์Journal of Associated Medical Sciences
ปองปรารถน์ สุนทรเภสัชวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปัญญา เลิศไกรวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปานฉัตร์ อินทร์คงวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
ปานมนัส ศิริสมบูรณ์วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
เผด็จ ก๋าคำวารสารสารสนเทศ
พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกรวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พรทิพย์ เจียมสุชนวารสารอาหารและยา
พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุขวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พรรัตน์ แสดงหาญวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
พรศิริ กองนวลวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
พระมหาสุทิตย์ อาภากโรJournal of International Buddhist Studies
พระมหาหรรษา ธมมหาโสมหาจุฬาวิชาการ
พัชรินทร์ นินทจันทร์วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
พัชลินจ์ จีนนุ่นวารสารปาริชาต
พันธนี พงศ์สัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
พิชิต สุขเจริญพงษ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
พิชิต สุดตาวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
พินัย สิริเกียรติกุลหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
พิพัฒน์ นนทนาธรณ์วารสารสมาคมนักวิจัย
พิสุทธิ์ อภิชยกุลวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์วารสารเกื้อการุณย์
พุฒวิทย์ บุนนาควารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
พุทธรักษ์ ปราบนอกวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไพรัช วงศ์ยุทธไกรวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
ไพศาล มุณีสว่างวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภัทรพร อรัณยภาควารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาวิณี เอี่ยมตระกูลวารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
ภูษิต บุญทองเถิงวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มณฑิรา ตัณฑนุชวารสารยูโร
มณทิชา ภักดีคงวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
มณีมัย ทองอยู่วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณThailand Statistician
มนัญญา คำวชิระพิทักษ์วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มัลลิกา ชมนาวังPharmaceutical Sciences Asia
มาลินี คุ้มสุภาวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะวารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์วารสารโลหะ วัสดุ และแร่
ยุธยา อยู่เย็นวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุวดี เปรมวิชัยวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
รจนา บุระคำวารสารวิทยาศาสตร์ มข.
รอยพิมพ์ ถีระวงษ์วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
รักสงบ วิจิตรโสภณThoughts
รัชนี สรรเสริญวารสารการพยาบาลและการศึกษา
รัชพันธุ์ เชยจิตรวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
รัตติกร ยิ้มนิรัญSuranaree Journal of Science and Technology
รัตนา จันทร์เทาว์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ริสา ชัยศุภรัตน์วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุลวารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
เริงชัย ตันสุชาติวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลัดดา เรืองมโนธรรมวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
ลีลา เตี้ยงสูงเนินวารสารสุทธิปริทัศน์
วนิดา หงษ์มณีรัตน์วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
วรรณภา ศรีธัญรัตน์วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์วารสาร มทร.อีสาน
วันชัย ดีเอกนามกูลThe Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
วารี วิดจายาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วาสนา สุขุมศิริชาติวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิชัย โชควิวัฒนวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วิมลมาศ ปฤชากุลวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิไล ตั้งจิตสมคิดวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิวัฒน์ โรจนพิทยากรวารสารวิชาการสาธารณสุข
วิสาขา ภู่จินดาNIDA Case Research Journal
วีระชาติ ยุทธชาวิทย์วารสารทันตาภิบาล
วุฒิไกร บุญคุ้มแก่นเกษตร
แววตา เตชาทวีวรรณวารสารบรรณศาสตร์ มศว
ศริศักดิ์ สุนทรไชยวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ศศิธร จันทมฤกวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ศากุน บุญอิตวารสารบริหารธุรกิจ
ศิริพงศ์ รักใหม่วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัยวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิวัช ศรีโภคางกุลวารสารการบริหารท้องถิ่น
ศุกร์ใจ เจริญสุขวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์เทพสตรี I-TECH
ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถาพร ปิ่นเจริญวารสารธุรกิจปริทัศน์
สนธิดา เกยูรวงศ์rEFLections
สนิท สัตโยภาสวารสารพิฆเนศวร์สาร
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
สมชาย ปรีชาศิลปกุลวารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมชาย วิริยะยุทธกรวารสารเทคนิคการแพทย์
สมบัติ แทนประเสริฐสุขวารสารโรคเอดส์
สมบูรณ์ เทียนทองวิสัญญีสาร
สมพร คุณวิชิตวารสารวิทยาการจัดการ
สมศักดิ์ ปัญหาTropical Natural History
สมศักดิ์ สามัคคีธรรมวารสารพัฒนาสังคม
สรชัย กมลลิ้มสกุลวารสารเทคโนโลยีสุรนารี
สรรเพชญ โสภณBuffalo Bulletin
สัญชัย จตุรสิทธาวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
สัญญารัตน์ มีสุวรรณวารสารการเมืองการปกครอง
สัมฤทธิ์ โม้พวงNU. International Journal of Science
สาธิต โกวิทวทีวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
สายพิณ เกษมกิจวัฒนาวารสารสภาการพยาบาล
สายสมร เฉลยกิตติวารสารพยาบาลทหารบก
สิทธิศักดิ์ หรรษาเวกจุฬาลงกรณ์เวชสาร
สิริพร สมบูรณ์บูรณะวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธรวารสารไทยคดีศึกษา
สุจินต์ บุรีรัตน์Asia-Pacific Journal of Science and Technology
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สุชานาถ บุญเที่ยงวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สุนันฑา สดสีวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุพจน์ สุทธิศักดิ์วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
สุมาลัย กาลวิบูลย์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สุรชัย โชคครรชิตไชยวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
สุรพล สุยะพรหมวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
สุรีย์มาศ สุขกสิวารสารวิจัยรำไพพรรณี
สุวรีย์ ยอดฉิมวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สุวัจน์ ธัญรสวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณScholar: Human Sciences
เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิตวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
เสาวลักษณ์ จิตต์น้อมวารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อนันต์ แก้วตาติ๊บวารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อนุ เจริญวงศ์ระยับวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมาน จันทวงศ์วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อภิชนา โฆวินทะเวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
อภิสิทธิ์ กฤษเจริญวารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
อมร ลีลารัศมีจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
อมรา ชนภูติวารสารวิชาการเกษตร
อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนตAgriculture and Natural Resources
อัครพนท์ เนื้อไม้หอมรมยสาร
อัญชนา ปรีชาวรพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อัญชนา พานิชวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อัปสร มีสิงห์ABAC Journal
อาชนัน เกาะไพบูลย์วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
อารีวรรณ กลั่นกลิ่นพยาบาลสาร
อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์วารสาร มฉก.วิชาการ
อุไรรัตน์ แย้มชุติวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
เอกมน มหาโภคาวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์