ชื่อ - สกุล ชื่อวารสาร
Kjell SkyllstadJournal of Urban Culture Research
Piyabut TemyingyongASEAN Engineering Journal Part A
Robin James StorerAsian Biomedicine
Sirichai PreudhikulpradabABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome
กนกพร สุขยานันท์ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรณิศ ธนงกิจวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขาวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
กล้าหาญ ณ น่านRMUTT Global Business and Economics Review
กวินทร์ พิมจันนาวารสารการเมืองการปกครอง
กัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กัญญณัชช์ เลียดรักษ์วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
กัญญาภัค สระแก้วรามาธิบดีเวชสาร
กัณฐิกา ศรีอุดมวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กันยารัตน์ เควียเซ่นวารสารสารสนเทศศาสตร์
กัลยาณี เสนาสุวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
กาญจนา อนุพันธุ์Buffalo Bulletin
กิ่งพิกุล ชำนาญคงวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
กิตติ เมืองตุ้มวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กิตติ โพธิปัทมะวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กิตติพศ ทูปิยะวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กุหลาบ ปุริสารวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
เกรียงไกร เกิดศิริหน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวงวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
เกศินี นุชเจริญวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โกสินธุ์ ศิริรักษ์Walailak Journal of Science and Technology
ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขวัญชัย กังเจริญวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ขวัญนคร สอนหมั่นวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
แขไข ธนสารโสภิณวารสารดนตรีรังสิต
คณิศร รักจิตรวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จนัญญา นฤตย์ศาสตร์Pacific Rim International Journal of Nursing Research
จรรยาลักษณ์ สุขแจ่มวารสารเกื้อการุณย์
จรวยพร ศรีศศลักษณ์วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
จรินทร เสโตบลวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
จักริน วชิรเมธินวารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทนี ทรัพย์แสนดีวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จันทรา ทองคำเภาApplied Environmental Research
จำรูญ เล้าสินวัฒนา Current Applied Science and Technology Journal
จินตนา ดำเกลี้ยงวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
จินตนา ถ้ำแก้ววารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
จิรเมธ รุ่งเรืองวารสารวิเทศศึกษา
จิรโรจน์ ธรรมสโรชวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
จิระสุข สุขสวัสดิ์วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
จิราพร ชมพิกุลวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
จิรายุ ทรัพย์สินวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จีรวรรณ ศรีหนูสุดวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จุฑามาศ อินิจาวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
จุฑารัตน์ ฤทธิ์ฤาชัยวารสารโรงพยาบาลสกลนคร
จุมพล ถาวรชอบวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
จุฬาพร กระเทศวารสารวิชาการสาธารณสุข
จุฬารัตน์ ห้าวหาญราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เจนจิรา บ.ป.สูงเนินวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ฉัตรรัตน์ เหมวัตร์วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เฉลิมชัย ชินตระการวารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
เฉลิมเดช เทศเรียนBuffalo Bulletin
เฉลิมวรรณ ยกเลื่อนวารสารรูสมิแล
ชญานิษฐ์ นิยมวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
ชนันยา ห่อเกียรติSiriraj Medical Journal
ชยุต หอมหนักวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณวารสารธุรกิจปริทัศน์
ชัชฎา วุฒิโชคดำรงค์Science & Technology Asia
ชิตวร ลีละผลินวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
ชินกฤต คงเจริญพรHRi : Journal of Human Resource intelligence
ชุตินันท์ พึ่งเกตุวารสารวิชาการปทุมวัน
ชุมภู เมืองคลี่วารสารสารสนเทศ
ไชยา ออกแดงวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ซอฟียะห์ สูแปวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ซัมซียะห์ เจ๊ะสาเม๊าะวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ญาณวุฒิ เศวตธิติกุลวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ฐิตา ฟูเผ่าวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐิติพร กรัยวิเชียรวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
ณปภา เอี่ยมจิรกุลวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่Journal of Fisheries and Environment
ณฤนรรณ เอี่ยมมีวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
ณัชชลิดา เหลี่ยมไธสงวารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา
ณัฏฐ์นรี เพิ่มทองวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
ณัฐฐ์ฐานุช อินสอนต์Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning
ณัฐฐา ถิรโสภีวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
ณัฐธกานต์ จันดาโชติวารสารการบัญชีและการจัดการ
ณัฐธิดา คงเจริญกุลวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
ณัฐภัสสร เดิมขุนทดวชิรสารการพยาบาล
ณัฐวุฒิ ปัญญาวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวงวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
ณาตยา สีหานามวารสารการบริหารท้องถิ่น
ณาตยา มาเมืองกลวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ณิชานันท์ สมัครไทยวารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
ดวงกมล วัตราดุลย์วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
ดวงใจ สหัสสานนท์The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
ดาราพร คงจาวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
ดิษวรรณ สุทัศน์สันติวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ดุษฎี โยเหลาInternational Journal of Behavioral Science
เด่นนภา เอื้อเฟื้อพันธ์วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ตะวัน วรรณรัตน์วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทิพนาถ ชารีรักษ์วารสารเกษมบัณฑิต
ธนะพงษ์ โพธิปิติSoutheast Asian Journal of Economics
ธนาทิพย์ สุวรรณโสภีThai Journal of Agricultural Science
ธนาภิรัตน์ มะแมทองวิสัญญีสาร
ธนิศร์ บุญสมrEFLections
ธมลวรรณ ยอดกลกิจวชิรสารการพยาบาล
ธรรมนูญ น่วมอนงค์Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities
ธวัชชัย ยืนยาวราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนามวารสารพัฒนาสังคม
ธัญญา จันทร์ตรงวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ธัญลักษณ์ ครอบบัวบานMFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ธานี สุวรรณประทีปวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ธาวิต บวรกุลวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ธิติกานต์ บุญแข็งวารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
ธิติมา คุณยศยิ่งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ธีรธัช สวัสดิชัยวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
ธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ธีรศักดิ์ สุขสันติกมลวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นงนภัส สุทธิประภาวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นงนุช อุตคุดวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นพรัตน์ มะเหวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นริสา เก่งตรง บดีรัฐวารสารเทคนิคการแพทย์
นวลพรรณ ชำนิรามาธิบดีเวชสาร
นันทวรรณ ชาญวิชาEngineering and Applied Science Research
นันทิกานต์ กลิ่นเชตุวารสารพยาบาลทหารบก
นารีจุติ ศรีแสงฉายวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิชานันท์ ดงเจริญวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
นิรันดร์ คงฤทธิ์วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นิศานาจ โสภาพลวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นุจรี ไชยมงคลวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บุญชัย เอืัออรุณกิจวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บุญสนอง ช่วยแก้ววารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เบญจมาศ รัตนพงศ์ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณวารสารการพยาบาลและการศึกษา
เบญจวรรณ์ เอี่ยมสะอาดรามาธิบดีพยาบาลสาร
ใบศรี นวลอินทร์วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ปณิดา ธรรมวงค์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปนัดดา กุลนาฑลวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกายดาว ยิ่งสง่าวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
ประภัส วรรณแก้ววารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
ประมุข บุญเสี่ยงวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวิตรี ดุกทองวารสารเทคโนโลยีภาคใต้
ปริญญา สีหะรัตน์สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
ปวีณา จังภูเขียววารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
ปวีณา สุธีรางกูรวารสารศิลป์ พีระศรี
ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิวารสารศิลปศาสตร์
ปิเตอร์ รักธรรมThammasat Review
ปิยนุช วัจนศิริวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปิยะพงษ์ แดงขำเทพสตรี I-TECH
ปิยาภรณ์ นฤภัยThammasat Review
ปุณณานันท์ พันธ์แก่นวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปมิกา สังข์ขรณ์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปรมวดี กระตุฤกษ์วารสารสุทธิปริทัศน์
ไปรยา ฤทธาภรณ์Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
ผกามาศ แตงคูหาวารสารโรคเอดส์
พงศกร ทองพันธุ์SNRU Journal of Science and Technology
พงศกร พรรณรัตนศิลป์วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
พงษ์เดช สารการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พจน์ ศรีบุญลือศรีนครินทร์เวชสาร
พชรวรรณ สุขหมื่นวารสารอักษรศาสตร์
พรทิพย์ พรสุริยาวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
พรรณรัตน์ วรรณสวัสดิ์กุลRangsit Journal of Educational Studies
พรลภัส สุวรรณรัตน์วารสารการบัญชีและการจัดการ
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
พระมหาญาณวัฒน์ บุดดาวงษ์วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พฤกษา แจ่มใสวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พฤกษา ดวงผาสุขวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
พัชราภา รัตนวิญญูภิรมย์Agriculture and Natural Resources
พัชรินทร์ รุจิรานุกูลวารสารวิจัยรำไพพรรณี
พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษรKasetsart Journal of Social Sciences
พิชญาณี พูนพลInternational Journal of Behavioral Science
พิมพ์ใจ นิภารักษ์วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
พิมพ์มณี รัตนวิชาจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
พิมพ์รต พิพัฒนกุลวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
พิราภรณ์ สุขประเสริฐวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พีร วงศ์อุปราชวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
เพ็ญนภา วัยเวกสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์Applied Environmental Research
โพธิกา โพธิ์ทองวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟาริด อับดุลลอฮ์หะซันวารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ฟิตรีนา ดาราแมวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เฟื่องกาญจน์ สารัมภานนท์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ภโวทัย พวงเพ็ชร์วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภัทรกุล แผ้วประยูรASEAN Journal of Management and Innovation
ภาวิณี สตาร์เจลวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ภาสกร เชื้อสวย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภูษณิศา แก้วเขียววารสารสภาการพยาบาล
มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มธุรส เมืองสุขวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มนตรี ศิริปรัชญานันท์วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มนตรี สังข์ทองวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
มยุรี มั่นยืนวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มรกต สุกโชติรัตน์Maejo International Journal of Science and Technology
มลินี สมภพเจริญวารสารสุขศึกษา
มาลินี ศรีอริยนันท์King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
มาลี กาบมาลาวารสารสารสนเทศศาสตร์
มุทิตา วารีรัตน์Songklanakarin Journal of Science and Technology
เมวิกา หาญกล้าวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์วารสารทันตาภิบาล
รจนกร แบ่งทิศวารสารพิฆเนศวร์สาร
รฎามาศ ยี่หวาวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รติภัทร ไกรศรีวรรธนะวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รพีพรรณ ช่วงสกุลวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รมณีย์ ยิ่งยงBU Academic Review
รสชงพร โกมลเสวินBU Academic Review
รัชฎา เสนอคำวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รัชนี จันทร์เกษวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รัตนพล ชื่นค้าวารสารมนุษยศาสตร์
รัตนา นาคสิงห์Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences
รัตนาภรณ์ กาศโอสถวารสารรังสิตสารสนเทศ
รัศมีดารา ดารากร ณ อยุธยา วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รุ่งทิพย์ สิงพรวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่งฤดี รัตนวิไลวารสารธุรกิจปริทัศน์
รุจิรา ริคารมย์วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรืองยศ พุทธิกุลSoutheast Asian Journal of Economics
ลดา มัทธุรศวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ละออง เขื่อนขันธ์สถิตย์วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ลัคนามณี บังเกิดสุขวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ลัญจกร นิลกาญจน์วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ลัดดาวัลย์ มนต์แก้ววารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วณิชากร แก้วกันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วทัญญู วุฒิวรรณ์วารสารศึกษาศาสตร์
วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิชวารสารการเมืองการปกครอง
วรนาฏ รัตนากรวารสารโรงพยาบาลชลบุรี
วรพร ธารางกูรวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วรมน อัครสุตวิทยาสารทันตสาธารณสุข
วรรณพร ทองแสงจันทร์วารสารแพทย์นาวี
วรรณภา เอกพันธ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วรรณษา บาลโสงวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วรานนท์ จงพูนผลวารสารไทยคดีศึกษา
วราภรณ์ ม่วงใหญ่เกาะวารสารธรรมศาสตร์
วราภรณ์ ยศทวีวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
วราภรณ์ หนูสงค์วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วราภรณ์ จันทมาตรวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุลThailand Statistician
วริษา โอสถานนท์Journal of English Studies
วัชรี จิตพร้อมเมตตาวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
วัชรี น้อยพิทักษ์วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
วัชรีวรรณ จิตต์สกุลวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันชัย สุขตามวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วันวิสา สุนทรชัชเวชวารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วันวิสาข์ วงค์สวรรค์MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
วัลลภ ดิษสุวรรณ์วารสารปาริชาต
วัสส์พร จิโรจพันธุ์วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
วาริชา วงศ์พยัตวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารุณี มิลินทปัญญาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
วิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัยวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
วิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์ASEAN JOURNAL OF EDUCATION
วิเชษฐ ยิ้มละมัยวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วิบูลย์ ตระกูลฮุ้นวารสารดนตรีรังสิต
วิลัยลักษณ์ ถ้ำทองพัฒนาวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
วิษณุ เพชรภา Current Applied Science and Technology Journal
วีรนุช สระแก้ววารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วีรยา แจ่มสวัสดิ์วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์มนุษยศาสตร์สาร
วีระพล จันทร์ดียิ่งวารสารนเรศวรพะเยา
วีระพล ทองมาInternational Journal of Asian Tourism Management
วุฒิพงศ์ หว่านดีวารสารวิทยาการจัดการ
ศกร คุณวุฒิฤทธิรณวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
ศรายุทธ สกุลตันติเมธาJournal of Population and Social Studies
ศรีวรรณ บุญประเสริฐวารสารมนุษยศาสตร์
ศรีอุรา เสือทะยานวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศลักษณ์ สุขจิตต์วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ศศิธร ชิดนายีวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ศศิธร ประเวชPacific Rim International Journal of Nursing Research
ศศิภา บูรณพันธฤกษ์วารสารกายภาพบำบัด
ศศิวิมล บูรณะเรขวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ศศิวิมล อรรคศรีวรวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศิราณี กรมโพธิ์วารสารราชพฤกษ์
ศิริธร เกษรสิทธิ์วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศิริรัตน์ มีโทนวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
ศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
โศพิฐฐา นพคุณกระแสวัฒนธรรม
สกนธ์ ม่วงสุนวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมจิต หนุเจริญกุลPacific Rim International Journal of Nursing Research
สมชาย ชวนอุดมEngineering and Applied Science Research
สมพิศ พรหมเดชวารสารพยาบาลทหารบก
สมภพ ถมโพธิ์The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
สมร เหล็กกล้าวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมฤดี ไทพาณิชย์วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุลวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สันติ ผิวผ่องJournal of Materials Science and Applied Energy
สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทองวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาธิญา อาจริยาภิบาลวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สายชล วงค์เมืองวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
สายชล นพพันธุ์วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิทธิศักดิ์ สุขเสริมวารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
สิริเดช วังกรานต์หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
สิริมา ชินสมุทรวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สิริลักษณ์ ลัดเครือFood and Applied Bioscience Journal
สิริลักษณ์ สินธุพาชีThe Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
สิริวรรณ อยู่ผ่องKing Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
สุขรักษ์ แซ่เจี่ยวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สุจินดา ฉลวยวารสารปัญญาภิวัฒน์
สุจิรา สาหาวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
สุชญา ศิริธัญภรมหาจุฬาวิชาการ
สุดากาญจน์ ปัทมดิลกวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
สุดาวรรณ์ มีบัววารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สุธารัตน์ จุ้ยเจริญวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สุธาสินี ปิยพสุนทราวรรณวิทัศน์
สุนันทา วงศ์ชาลีJournal of Health Research
สุนิตรา ภาคอินทรีย์Asian Biomedicine
สุนิติ สุภาพวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
สุนิสา หลีหมุดวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สุปราณี เขียวคำรพวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สุพรรณิกา ลือชารัศมีวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุพิน อุดมผลอินฟอร์เมชั่น
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาสสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สุภาวดี สุตะโคตรวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
สุภาวดี สุวรรณเทนSNRU Journal of Science and Technology
สุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สุรดา สุวรรณปักษ์Journal of Health Research
สุรพงษ์ จรัสโรจนกุลวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สุรพร อ่อนพุทธาRMUTT Global Business and Economics Review
สุรมงคล นิ่มจิตต์วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวรวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สุวพิชญ์ ชาวสี่ร้อยวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาลวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สุวรรณา เที่ยงนาดอนหน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุวัฒน์ อินทรประไพราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
สุวิมล วงศ์สิงห์ทองวารสารร่มพฤกษ์
เสาวนีย์ สมันต์ตรีพรวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เสาวลักษณ์ พันธบุตรวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หทัยชนก เสาร์สูงวารสารปัญญาภิวัฒน์
หทัยรัก ตุงคะเสนวารสารสารสนเทศ
อนุวัต กระสังข์วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
อภิสิทธิ์ ศรีพุทธาวารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อรจิรา บุญญาผลาHRD Journal
อรธิดา ประสารวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อรลักษณา แพรัตกุลScience and Technology Asia
อรุณทิพย์ ลีมุงคุณวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อรุณี แก้วบริสุทธิ์วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ้อมขวัญ กฤษณะกาฬวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อังค์ริสา แสงจำนงค์ASEAN JOURNAL OF EDUCATION
อัจฉราพร พรมุกดาวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
อัญพัชญ์ สัตยาพันธุ์วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
อัมพร รักหนองแซงวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อัมพวรรณ หนูพระอินทร์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อัมพวัน ดีพัฒชนะ วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
อาทิตย์ ปิ่นปักวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
อารีรัตน์ สุจิรปัญญาวารสารนักบริหาร
อิสรีย์ อภิญญาEnvironment and Natural Resources Journal
อุดม จันทิมาวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิตวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุเทน ทองทิพย์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อุบลวรรณา แก้วเจริญไพศาลวารสารรัฐประศาสนศาสตร์
อุษณีย์ ศรีเบญจพลSongklanakarin Journal of Science and Technology
เอกเทศ อินทกาญจน์Engineering Journal
เอมผกา เตชะอภัยคุณวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
เอมพร รตินธรวารสารสมาคมพยาบาล
โองการ วณิชาชีวะวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์