ปัจจุบันนี้ วารสารวิชาการไทย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่มีการก่อตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือศูนย์ TCI ในปี 2547 เป็นต้นมา กล่าวคือวารสารวิชาการไทยมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของวารสารสากลมากยิ่งขึ้น มีรูปแบบการลงรายการอ้างอิงที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคำสำคัญ มีระบบ peer review ที่เข้มข้นมากขึ้น ตลอดจนมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

        เป้าหมายต่อไปของศูนย์ TCI คือการนำวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น โดยการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และยกระดับวารสารไทยขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล โดยศูนย์ TCI ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเพื่อเข้าบรรจุในฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาวารสารไทยเข้าฐานข้อมูล Scopus ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และที่สำคัญคือ สามารถเพิ่มจำนวนบทความของประเทศไทยในฐานข้อมูลนานาชาติได้ในระยะเวลาอันสั้น จากการที่วารสารไทยได้รับการบรรจุเข้าสู่ในฐานข้อมูล Scopus มากขึ้น ต่อไป

        ในปี 2561 นี้ ศูนย์ TCI ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สกว., คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทยในรูปแบบที่หลากหลาย โดยจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561, การเสวนาเรื่อง “ผลกระทบของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 กับคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI”, การบรรยายพิเศษจาก Scopus, การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล และการระดมสมอง เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563”