1.  ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

2.  ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบถึงผลกระทบของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 กับคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI

3.  ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบถึงผลการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล

4.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563

5.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย