กำหนดการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
โรงแรมแมนดาริน, ถนนพระราม 4, กรุงเทพฯ

07.30 - 08.30
Registration
08.30 - 09.00
Rationale and the Objectives of the Symposium

By Prof.Dr. Narongrit Sombatsompop, Head, Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)

Welcome and Opening Address

By Prof.Dr. Sutthipan Jitpimonmas, Director, Thailand Research Fund (TRF)
09.00 - 09.30
Annoucement of the 3rd TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards

By Prof.Dr. Narongrit Sombatsompop, Head, Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
  • International Journal Award
    Given by Ms. Susanne Steiginga, Scopus Product Manager
  • National Journal Award
    Given by Prof.Dr. Sutthipan Jitpimonmas, Director, Thailand Research Fund (TRF)
09.30 - 10.15
Invited Talk: “Scopus: If you can’t be found, you don’t exist.”

By Ms. Susanne Steiginga, Scopus Product Manager
10.15 - 10.30
Coffee break
10.30 - 12.00
Keynote Speaker: "Seeking Quality in Scholarly Publishing: How to Identify and Avoid Predatory Journals"

By Prof. Jeffrey Beall, University of Colorado Denver, Colorado, USA
Moderated by Prof.Dr. Narongrit Sombatsompop, Head, Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
12.00 - 13.00
Lunch Break
13.00 - 14.00
EPS Integration Process with ThaiJO

By Dr. Choochart Haruechaiyasak (NECTEC)
14.00 - 15.00
E-Journal Format Checker for TCI Database System

By Mr. Santipong Thaiprayoon (NECTEC) and Mr. Santi Ittiritmeechai (TCI)
15.00 - 15.30
Coffee break
15.30 - 17.00
Brain Storming Session: Quality Development for Thai Scholarly Journals

Moderated by Prof.Dr. Narongrit Sombatsompop
17.00
Closing remark