*หมายเหตุ
  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน
  2. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ปรากฏรายชื่อเข้าร่วมการประชุม ในส่วนที่เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    • ลำดับการลงทะเบียนเกิน 250 ท่านแรก
    • ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร โดยตรวจสอบจากตัวเล่มวารสาร หรือ เว็บไซต์ของวารสาร
    • เคยลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ผ่านมาของ TCI แต่ไม่มาร่วมประชุม
  3. คณะผู้จัดการประชุมฯ ไม่อนุญาตให้ผู้แทนหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารเข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 หากท่านที่มีรายชื่อเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการไม่มาเข้าร่วมการประชุม คณะผู้จัดการประชุมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายชื่อการเข้าร่วมประชุมเป็นลำดับสุดท้าย ในการประชุมของ TCI ครั้งถัดไป
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ 02-4708647 คุณสันติ

ชื่อ - สกุล
ชื่อวารสาร
Luis RazonASEAN Engineering Journal Part B
กตัญญู แก้วหานามวารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กนกกานต์ วีระกุลวารสารคหเศรษฐศาสตร์
กรรณิการ์ สุวรรณโคตวารสารพยาบาล
กฤษฎา ณ หนองคายวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กอแก้ว จันทร์กิ่งทองวารสารหาดใหญ่วิชาการ
กัญจนา อรัญญิกASEAN Engineering Journal Part A
กัมพล แก้วเกษJournal of Applied Animal Science
กาญจนา จันทร์ไทยวารสารกองการพยาบาล
กาญจนา มหัทธนทวีวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
กิตติพร เนาว์สุวรรณวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
กุลธิดา ท้วมสุขวารสารสารสนเทศศาสตร์
เกรียงไกร เกิดศิริหน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โกษา สุดหอมพุทธชินราชเวชสาร
ขจร ตรีโสภณากรวารสารบัณฑิตวิจัย
เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณิสร แก้วแดงวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
คมเดือน โพธิสุวรรณวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คมสัน รัตนสิมากูลวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คุณัชญ์ สมชนะกิจวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จักรี ศรีนนท์ฉัตรวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จันทนี เจริญศรีวารสารธรรมศาสตร์
จันทนีย์ จิรัณธนัฐวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จันทร์พร พรหมมาศวารสารศึกษาศาสตร์
จันทรา ทองคำเภาApplied Environmental Research
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุงวารสารศิลป์ปริทัศน์
จำลอง มิตรชาวไทยสัตวแพทย์มหานครสาร
จำลอง วงษ์ประเสริฐศรีวนาลัยวิจัย
จิตติ หาญประเสริฐพงษ์สงขลานครินทร์เวชสาร
จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรมวารสารกายภาพบำบัด
จิรประภา มากลิ่นวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จิราพร ชมพิกุลวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
เจตนิพิฐ สังข์วิจิตรวารสารดนตรีรังสิต
ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารคนิเทศศาสตร์ปริทัศน์
เฉลิมพล มีชัยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ชนมภัทร โตระสะวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชนะศึก นิชานนท์วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ชมนาด อินทจามรรักษ์วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชมพูนุท โมราชาติวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชลธิชา บำรุงรักษ์ภาษาและภาษาศาสตร์
ชลลดา มงคลวนิชวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
ชวลิต เกิดทิพย์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ชัยฤทธิ์ ทองรอดวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
ชูลีรัตน์ คงเรืองวารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชูศักดิ์ โอกาศเจริญรามาธิบดีเวชสาร
เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุลวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
ไชยา ภาวะบุตรวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ณปภา เอี่ยมจิรกุลวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณรงค์ อยู่ถนอมวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณักษ์ กุลิสร์วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
ณัฏฐา รัชตะนาวินวารสารโรคผิวหนัง
ณัฐพล ขันธไชยวารสารเกษมบัณฑิต
ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตรวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
ดนุชา สลีวงศ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ด้วง พุธศุกร์Maejo International Journal of Science and Technology
ดวงกมล วัตราดุลย์วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
ดอกรัก มารอดวารสารวนศาสตร์
ดำรง สัตยวากย์สกุลCATALYST
ดิเรก ควรสมาคมวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
ดุษฎี เจริญสุขวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุขวารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
ทศวรรษ สีตะวันSNRU Journal of Science and Technology
ทะเนตร อุฤทธิ์วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทัตพร คุณประดิษฐ์วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
ทัศนีย์ เจนวิถีสุขวารสารจันทรเกษมสาร
ทัศนีย์ เมธาพิสิฐวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
ทัศนีย์ อรรถารสวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ทิพย์ฆัมพร เกษโกมลวารสารพยาบาลตำรวจ
ทิพย์พาพร มหาสินไพศาลวารสารปัญญาภิวัฒน์
ทิพวรรณ บุณย์พิ่มวารสารการจัดการสมัยใหม่
ทิวา เกียรติปานอภิกุลวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ธนะพงษ์ โพธิปิติSoutheast Asian Journal of Economics
ธมลวรรณ ขุนไพชิตวารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
ธรรมสรณ์ จีรอำพรวัฒน์The Clinical Academia
ธวัชชัย อัครวิพุธSiriraj Medical Journal
ธำรง รัตนภรานุเดชวารสารเซนต์จอห์น
ธิติยา บงกชเพชรวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชยASEAN Engineering Journal Part C
ธีรพล คังคะเกตุวารสารสิ่งแวดล้อม
ธีรพัฒน์ สุทธิประภาวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ธีรวุฒิ เอกะกุลวารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์วารสารสุทธิปริทัศน์
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธีระ รักความสุขวารสารสัตวแพทย์
ธีระชัย ธนานันต์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นรุตม์ เรือนอนุกูลวิสัญญีสาร
นฤมล อรุโณทัยวารสารวิจัยสังคม
นันทา จันทร์แก้ววารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นิตย์ศรี แสงเดือนวารสารเทคโนโลยีภาคใต้
นิพนธ์ ทวีชัยวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
นิรัช สุดสังข์วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิรันดร์ จุลทรัพย์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นิษฐา หรุ่นเกษมวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บังอร ศรีพานิชกุลชัยวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
บัณฑิตา อินสมบัติวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์วารสารควบคุมโรค
บุญหงษ์ จงคิดThammasat International Journal of Science and Technology
บุษยา วงษ์ชวลิตกุลวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ปฐมทัศน์ จิระเดชะวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ประจวบ ฉายบุวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
ประนอม จันทรโณทัยวารสารพฤกษศาสตร์ไทย
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์วารสารจีนวิทยา
ประสงค์ เกษราธิคุณวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประสาท เนืองเฉลิมวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเสริฐ เคนพันค้อวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปราณภา โหมดหิรัญวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปราโมทย์ พรสุริยาวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปรีชา ปิยจันทร์วารสารร่มพฤกษ์
ปรียานาถ วงศ์จันทร์วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
ปัณณธร ชัชวรัตน์วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
ปานใจ ธารทัศนวงศ์Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
ปิยวดี มากพาวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เผด็จ ก๋าคำวารสารสารสนเทศ
พงศ์ศิษฏ์ ไทยสีหราชวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกรวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พจนก กาญจนจันทรThammasat Review
พณณา ตั้งวรรณวิทย์ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
พรชัย วงศ์วาสนาวารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พรศิริ กองนวลวารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย
พระมหาสุทิตย์ อาภากโรJournal of International Buddhist Studies
พัชลินจ์ จีนนุ่นวารสารปาริชาต
พันธนี พงศ์สัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
พิชิต สุดตาวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พิเชฐ แสงทองวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
พิเชษฐ เพียรเจริญวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
พิพัฒน์ คงทรัพย์วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
พิมพ์มณี รัตนวิชาจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
พิสุทธิ์ อภิชยกุลวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
พีระพงษ์ อุฑารสกุลSuranaree Journal of Science and Technology
พูลสุข หิงคานนท์วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
เพ็ญศรี บางบอนวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฟองคำ ติลกสกุลชัยวารสารพยาบาลศาสตร์
ภาคภูมิ ฤกขะเมธHRi : Journal of Human Resource intelligence
ภาณุพงศ์ สามารถวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาวิณี เอี่ยมตระกูลวารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
มณฑิรา ตัณฑนุชวารสารยูโร
มณีมัย ทองอยู่วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณThailand Statistician
มานพ คณะโตวารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
มาลินี คุ้มสุภาวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะวารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัชนี สรรเสริญวารสารการพยาบาลและการศึกษา
รัชพันธุ์ เชยจิตรวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
รัตนะ ปัญญาภาวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รัตนา จันทร์เทาว์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ริสา ชัยศุภรัตน์วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลหล้า ตรีเอกานุกูลวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
วนิดา หงษ์มณีรัตน์วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
วรชัย ศิริกุลชยานนท์วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์วารสาร มทร.อีสาน
วรรณี ตปนียากรวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วราภรณ์ คงสุวรรณวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
วลัยรัตน์ จันทรวงศ์วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วสุ ปฐมอารีย์Chiang Mai Journal of Science
วัชรพล ชยประเสริฐวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
วันชัย ดีเอกนามกูลThe Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
วัลลภ นาคบัววารสารกระบวนการยุติธรรม
วารี วิดจายาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วาสนา สุขุมศิริชาติวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิชชุดา สร้างเอี่ยมวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วิภูษิต มัณฑะจิตรวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
วิไล ตั้งจิตสมคิดวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิสาขา ภู่จินดาวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
วีณา อนุสรณ์เสนาวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์มนุษยศาสตร์สาร
วีระชาติ ยุทธชาวิทย์วารสารทันตาภิบาล
วีระพล จันทร์ดียิ่งวารสารนเรศวรพะเยา
แววตา เตชาทวีวรรณวารสารบรรณศาสตร์ มศว
ศริศักดิ์ สุนทรไชยวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศิธร จันทมฤกวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
ศศิธร เพชรจันทรวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์วารสารจักษุธรรมศาสตร์
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุลวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ศิราณี ศรีใสวารสารสาธารณสุขศาสตร์
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัยวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศุกร์ใจ เจริญสุขวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
สถาพร ปิ่นเจริญวารสารธุรกิจปริทัศน์
สถาพร โอภาสานนท์วารสารบริหารธุรกิจ
สนธยา อนรรฆศิริวารสารวิเทศศึกษา
สนิท ตีเมืองซ้ายวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สมคิด พรมจุ้ยวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
สมจิต แดนสีแก้ววารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
สมนึก ตั้งเติมสิริกุลวารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
สมปอง เตชะโตวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
สมพร คุณวิชิตวารสารวิทยาการจัดการ
สมโภชน์ น้อยจินดาวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สมศักดิ์ ปัญหาTropical Natural History
สรณัฐ ไตลังคะวารสารมนุษยศาสตร์
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยาวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
สัญชัย จตุรสิทธาวารสารเกษตร
สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทองวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สายพิณ เกษมกิจวัฒนาวารสารสภาการพยาบาล
สายสมร เฉลยกิตติวารสารพยาบาลทหารบก
สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่งวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
สิทธา พงษ์พิบูลย์วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สิริพร กมลธรรมวารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
สิริพร ทิวะสิงห์อินฟอร์เมชั่น
สุจิตรา ยังมีวารสารวิทยาศาสตร์ มข.
สุจินดา เจียมศรีพงษ์วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
สุชนนี เมธิโยธินวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
สุชัญญา มานิตย์ศิริกุลวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สุชานาถ บุญเที่ยงวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สุธาวัลย์ หาญขจรสุขวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
สุธี พานิชกุลเวชสารแพทย์ทหารบก
สุนันฑา สดสีวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุบิน ยุระรัชวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สุปรีดา มั่นคงรามาธิบดีพยาบาลสาร
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาสสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สุภารัตน์ วัฒนสมบัติเชียงรายเวชสาร
สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ธรรมศาสตร์เวชสาร
สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุรีย์มาศ สุขกสิวารสารวิจัยรำไพพรรณี
สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาลวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สุวรีย์ ยอดฉิมวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สุวัจน์ ธัญรสวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณScholar
สุวิมล โพธิ์กลิ่นวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
สุวิมล เฮงพัฒนาวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
เสน่ห์ ทองรินทร์Journal of English Studies
เสาวนีย์ สมันต์ตรีพรวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิตวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
อนันต์ แก้วตาติ๊บวารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อนุรักษ์ โชติดิลกวารสารวิชาการนายเรืออากาศ
อภิชนา โฆวินทะเวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
อภินันท์ ศรีศิริวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อรวรรณ ศิลปกิจวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
อรสิริ วิมลธรรมวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนตAgriculture and Natural Resources
อัญชนา ปรีชาวรพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อัญชลี โตพึ่งพงศ์วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อัปสร มีสิงห์ABAC Journal
อาชนัน เกาะไพบูลย์วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
อารีวรรณ กลั่นกลิ่นพยาบาลสาร
อุไรรัตน์ แย้มชุติวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
เอกมน มหาโภคาวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
โองการ วณิชาชีวะวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี