ชื่อ - สกุล ชื่อวารสาร
Robin James StorerAsian Biomedicine
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูลวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กรรณิการ์ วัชราภรณ์วารสารสุทธิปริทัศน์
กฤตภาส ยุทธอาจวารสารเกษตรพระวรุณ
กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขาวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
กฤษดา แพทย์หลวงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กฤษดา เชียรวัฒนสุข RMUTT Global Business and Economics Review
กังสดาล เชาว์วัฒนกุลวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กัญญณัชช์ เลียดรักษ์วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
กัญญา วัฒนกุลวารสารอักษรศาสตร์
กาญจ์นภา อมรัชกุลวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
กาญจนา กาญจนสุนทรวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กิตติ โพธิปัทมะวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กิติวรญา รัตนมณีวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เก็จกนก เอื้อวงศ์วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวงวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
เกศินี นุชเจริญวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขยัน จันทรสถาพรวารสารธุรกิจปริทัศน์
ขวัญชัย กังเจริญวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ขวัญนคร สอนหมั่นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ขวัญรวี สิริกาญจนวารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
คงศักดิ์ บุญยะประณัยวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คงศักดิ์ ศรีแก้วRajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
คณิศร รักจิตรวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งามทิพย์ วิมลเกษมวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
จณัญญา ไผทฉันท์วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จนัญญา นฤตย์ศาสตร์Pacific Rim International Journal of Nursing Research
จรูญ เกนี่วารสารภาษาปริทัศน์
จันทนี ทรัพย์แสนดีวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จันทราภา ศรีสวัสดิ์วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร?บริการโลหิต
จำเนียร ชุณหโสภาควารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
จิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูลวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จิตราพรรณ รัตนวงษ์วารสารการสื่อสารมวลชน
จินตนา ถ้ำแก้ววารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จิโรจน์ สุชาโตThe Bangkok Medical Journal
จีรวรรณ ศรีหนูสุด วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จุฑามาศ อินิจาวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
จุรีรัตน์ ดาดวงวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
จุไรรัตน์ อาจแก้ววารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เจนจิต ฉายะจินดาSiriraj Medical Journal
เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทรวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจริญ ตรีศักดิ์ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ฉวีวรรณ เจริญทรัพย์กระแสวัฒนธรรม
ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุลวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฉัตรรัตน์ เหมวัตร์วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เฉลิมวรรณ ยกเลื่อนรูสมิแล
ชนารัตน์ ยิ้มแฉ่งวารสารวิจัยสังคม
ชนิดา กรณ์สิงห์วารสารเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ชยุต หอมหนักวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชวนคิด มะเสนะวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
ชัชฎา วุฒิโชคดำรงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชัยยศ คุณานุสนธิ์The Bangkok Medical Journal
ชิตวร ลีละผลินวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
ชุติมณฑน์ อยู่เป็นสุขVeridian E-Journal, Silpakorn University
ชุมภู เมืองคลี่วารสารสารสนเทศ
ชูทวีป ปาลกะวงศ์ฯวารสารเกษตรพระวรุณ
โชคชัย วงศ์บุบผาวารสารแพทย์เขต 4-5
ซอฟียะห์ สูแปวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ญาดา ชวาลกุลวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
ฐิติวัชร พึ่งเงิน วารสารพยาบาลศาสตร์
ณรงค์ เมืองโสภาThammasat Review
ณัฎฐา ชาวกงจักร์วารสารพยาบาลศาสตร์
ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย รามาธิบดีพยาบาลสาร
ณัฏฐ์นรี เพิ่มทองวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
ณัฐธกานต์ จันดาโชติวารสารการบัญชีและการจัดการ
ณัฐธิดา คงเจริญกุลวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
ณิชาภัส ตั้งบวรพิมลวารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ณียวรรณ หีตพัฒน์วารสารโรคผิวหนัง
ดนพร จิตต์จรุงเกียรติวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
ดรุณี วัฒนศิริเวชMFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
ดวงฤดี ฉายสุวรรณวิศวกรรมสาร มก.
ดาราพร คงจาวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
ดาวรุวรรณ ถวิลการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เด่นชัย ปราบจันดีวารสารศึกษาศาสตร์
เด่นนภา เอื้อเฟื้อพันธ์วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ตรีชฎา อุทัยดาราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
เตชิต ชื่นประทุมทองวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทวนทอง จุฑาเกตุวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทองคำ วงษ์พระจันทร์วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
ทิพนาถ ชารีรักษ์วารสารเกษมบัณฑิต
ธนพร แย้มสุดาวารสารแพทย์นาวี
ธนัญชล สุทธิช่วยASEAN Engineering Journal
ธนาภรณ์ พันทวีวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ธนิดา ผาติเสนะวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ธันวดี ศรีธาวิรัตน์Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
ธิติมา คุณยศยิ่งวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ธีติมา ไชยกิจวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ธีรวรรณ จารุภัทธ์พันธ์วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
ธีรวัชร แก้วเปี้ยJournal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region
ธีรัช เลาห์วีระพานิชวารสารดนตรีรังสิต
นพรัตน์ มะเหวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นภัทร วัจนเทพินทร์วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
นริศรา โกมลวรรธนะวารสารสาธารณสุขศาสตร์
นริสา เก่งตรง บดีรัฐวารสารเทคนิคการแพทย์
นันทวรรณ ชาญวิชาวิศวกรรมสาร มข
นันทิกานต์ กลิ่นเชตุวารสารพยาบาลทหารบก
นารีจุติ ศรีแสงฉายวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นาวินี ขุมทองApplied Environmental Research
นิคม ชูศิริวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
นิตติยา ปภาพจน์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นิรันดร์ คงฤทธิ์วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เบญจมาศ รัตนพงศ์ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณวารสารการพยาบาลและการศึกษา
ใบศรี นวลอินทร์วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ปณิดา ธรรมวงค์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปนัดดา กุลนาฑลวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกอบ ชาติภุกต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ประภาส พาวินันท์วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
ประมวญ เทพชัยศรีวารสารธรรมศาสตร์
ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์วารสารภาษา
ประวีร์ ประพันธ์วงศ์วารสารร่มพฤกษ์
ปริยานุช สันติวงษ์วารสารกระบวนการยุติธรรม
ปรีชญา พรหมมินทร์International Journal of Child Devlelopment and Mental Health
ปวีณา พานิชชัยกุลวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
ปสุตา แสงประเสริฐThe Bangkok Medical Journal
ปังปอนด์ รักอำนวยกิจวารสารประชากรศาสตร์
ปัณณวิชญ์ ตปนียากรวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปิ่นปินัทธ์ สามเกษรวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ปิยนุช วัจนศิริวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปิโยรส ทองเกิดTropical Natural History
เปรมศักดิ์ ผ่องจิตร์Siriraj Medical Journal
ไปรยา ฤทธาภรณ์Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
พงศ์กานต์ คงศรีวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พชรวรรณ สุขหมื่นวารสารอักษรศาสตร์
พนิดา บุญล้อมวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
พรทิพย์ พรสุริยาวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
พรทิพย์ วรกุลวารสารช่อพะยอม
พรภัสสรา คงทองวารสาร มฉก.วิชาการ
พรรณวลัย เกวะระวารสารศึกษาศาสตร์
พรรษพร ห่านวิไลวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
พรลภัส สุวรรณรัตน์วารสารการบัญชีและการจัดการ
พักตร์วิไล รุ่งวิสัยวารสารสาระคาม
พัชรศักดิ์ อาลัยวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
พัชรินทร์ รุจิรานุกูล วารสารวิจัยรำไพพรรณี
พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษรKasetsart Journal of Social Sciences
พิมพ์ใจ นิภารักษ์วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร?บริการโลหิต
พิมพิไล ดังดีวารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิรภพ จันทร์แสนตอวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
พีร วงศ์อุปราชวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
พุทธรักษ์ ปราบนอกวารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์Applied Environmental Research
เพาพะงา จิตต์สวาสดิ์วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
โพธิกา โพธิ์ทองวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไพฑูรย์ อินต๊ะขันวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
ฟาริด อับดุลลอฮ์หะซันวารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ฟิตรีนา ดาราแมวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภคนัช สุทเธนทร์วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจรวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
มณทิชา ภักดีคงวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
มณีรัตน์ จอมพุกวารสารพยาบาลศาสตร์
มนตรี ศิริปรัชญานันท์วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มรกต สุกโชติรัตน์Maejo International Journal of Science and Technology
มาฆะ ขิตตะสังคะJournal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region
มาลี กาบมาลาวารสารสารสนเทศศาสตร์
มุทิตา วารีรัตน์Songklanakarin Journal of Science and Technology
เมธาวี ฮั่นพงษ์กุลวารสารปัญญาภิวัฒน์
เมธินี สุวรรณกิจวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยงยุทธ ข้ามสี่วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ยลดา เงินเมือง วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ยุธยา อยู่เย็นวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รติภัทร ไกรศรีวรรธนะวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รมณีย์ ยิ่งยงBU Academic Review
รมิดา ธรรมกัญยาวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
รสชงพร โกมลเสวินวารสารนักบริหาร
รสสุคนธ์ ชมชื่นวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
ระพีพรรณ ทิวสระแก้ววารสารสถาบันพระปกเกล้า
รัชนี จันทร์เกษวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รัชนีกร รัชตกรตระกูลวารสารเรียนไทย
รัตติกรณ์ จงวิศาลวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รัตนา เพ็ชรอุไรRamathibodi Nursing Journal
รุ่งระวี ระหว่างบ้านธรรมศาสตร์เวชสาร
รุ่งฤดี รัตนวิไลวารสารธุรกิจปริทัศน์
รุจิรา ริคารมย์วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รุจิราพร พรหมดีวารสารโรงพยาบาลสกลนคร
วชิระ รอตรวยThe International Journal of East Asian Studies
วณิชากร แก้วกันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วนัสวี ดีนิสสัยวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วรพร ธารางกูรวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วรรณพร ทองแสงจันทร์วารสารแพทย์นาวี
วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
วรวุธ ลีลานภาศักดิ์วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
วรัญชลี คูณมีวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
วราภรณ์ หนูสงค์วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วราภรณ์ จันทมาตรวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วราภรณ์ ม่วงใหญ่เกาะวารสารธรรมศาสตร์
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุลThailand Statistician
วราวุฒิ วรานันตกุลวารสารการบัญชีและการจัดการ
วศิน ปัญญาวุธตระกูลวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
วัชรี ศรีคำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วัชรีวรรณ จิตต์สกุลวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันจักร น้อยจันทร์วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันชัย ยอดสุดใจวารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
วันลภ ดิษสุวรรณ์ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
วารุณี มิลินทปัญญาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
วาสนา ขันชนะวารสารไทยศึกษา
วิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัยวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
วิชัย โชควิวัฒนวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วิฑุตา ศิลาคำASEAN Engineering Journal
วิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิมลมาศ ปฤชากุลวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิโรจน์ รัตนสิงห์วารสารธุรกิจปริทัศน์
วิลัยลักษณ์ ถ้ำทองพัฒนาวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
วิไลลักษณ์ คำลอยวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
วีรยา แจ่มสวัสดิ์วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วีระพันธ์ พานิชย์วารสารศึกษาศาสตร์
วุฒิพงศ์ หว่านดีวารสารวิทยาการจัดการ
ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสินวารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
ศรัณย์ ศรีคำวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
ศรีอุรา เสือทะยานวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศิเทพ ปิติพรเทพินวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
ศศิธร ประเวชPacific Rim International Journal of Nursing Research
ศศิภา บูรณพันธฤกษ์วารสารกายภาพบำบัด
ศศิวิมล อรรคศรีวรวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
ศันสนีย์ ไชยโรจน์Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
ศาสตรา มาพร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศิราณี กรมโพธิ์วารสารราชพฤกษ์
ศิริชัย ทวีผลวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศิริวรรณ แสงอินทร์วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศิวัช ศรีโภคางกุลวารสารการบริหารท้องถิ่น
ศุทธินี อยู่สวัสดิ์วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศEnvironment and Natural Resources Journal
โศพิฐฐา นพคุณวารสารกระแสวัฒนธรรม
โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์วารสารกองการพยาบาล
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
สมชาย ชวนอุดมวิศวกรรมสาร มข
สมชาย วิริยะยุทธกรวารสารเทคนิคการแพทย์
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สมบูรณ์ เทียนทองศรีนครินทร์เวชสาร
สมพิศ พรหมเดชวารสารพยาบาลทหารบก
สมฤดี ไทพาณิชย์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
สมศักดิ์ พันธ์ศิริรมยสาร
สาครรัตน์ คงขุนเทียนเชียงใหม่ทันตแพทยสาร
สาธิญา อาจริยาภิบาลวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาวิตรี โชตยาสีหนาทวารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
สิริธร สโมสรวารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
สิริวรรณ อยู่ผ่องKing Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
สิริวิช ทัดสวนวิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์
สุกิจ ขอเชื้อกลางวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
สุชานัน หรรษอุดมวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สุชีลา พุ่มอยู่วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สุดาพร ตังควนิชวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สุธาสินี คุปตะบุตรSNRU Journal of Science and Technology
สุนิติ สุภาพวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
สุพรรณิกา จันทร์จิรานุวัฒน์วารสารกระบวนการยุติธรรม
สุพิน อุดมผลวารสารอินฟอร์เมชั่น
สุภัทรษร ทวีจันทร์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สุภาณี พุทธเดชาคุ้มวารสารโภชนาการ
สุภาภร ผ่องอุดมวารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
สุภาภรณ์ เสียงเย็นวารสารสารสนเทศ
สุภาวดี สุตะโคตรวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
สุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
สุรพล สุยะพรหมวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
สุรินทรา หล้าสกูลวารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์วารสารศึกษาศาสตร์
เสาวลักษณ์ เลิศสถากิจวิศวกรรมสาร มก.
หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรืองวารสารญี่ปุ่นศึกษา
เหยียน จ้าวEngineering Journal
อทิตยา สัมพันธสิทธิ์The Bangkok Medical Journal
อนุตตรา อุดมประเสริฐวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
อนุพันธ์ สุทธิมารวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุวัต กระสังข์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
อภิชัย กุญชรชัยวารสารยุโรปศึกษา
อภิชา น้อมศิริธรรมศาสตร์เวชสาร
อมรรัตน์ แสงแก้วSiriraj Medical Journal
อรธิดา ประสารวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อรมนต์ ศันติวิชยะวารสารพัฒนาสังคม
อรุณี แก้วบริสุทธิ์วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อัจฉราพร พรมุกดาวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
อัมพร รักหนองแซงวารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อัมพวรรณ หนูพระอินทร์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์วารสารกองการพยาบาล
อัมเรศ เนตาสิทธิ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
อารีรัตน์ สุจิรปัญญาวารสารนักบริหาร
อินทิรา นนทชัยวารสารเทคโนโลยีสุรนารี
อิสริยา วุฒิสินธุ์Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
อิสรีย์ อภิญญาEnvironment and Natural Resources Journal
อุดม จันทิมาวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
อุบลวรรณา แก้วเจริญไพศาลวารสารรัฐประศาสนศาสตร์
อุษณีย์ ศรีเบญจพลSongklanakarin Journal of Science and Technology
เอกเทศ อินทกาญจน์Engineering Journal
เอกธิดา แดงปรกวารสารญี่ปุ่นศึกษา
เอมพร รตินธรวารสารพยาบาล