1.  ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงผลการพิจารณารูปแบบบทความสำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI

2.  ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)

3.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการพิจารณารางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3 สำหรับวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

4.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีอาเซียน