กล่าวเปิดการประชุม
โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)การเสวนาเรื่อง “คุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI กับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
โดย ศ. ดร.สุวิมล ว่องวาณิช, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์, ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว.
ดำเนินรายการ โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพบทเรียน/เหตุการณ์/ข้อร้องเรียน หลังการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 และการขอรับการประเมินเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2559
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพการนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารใน TCI
โดย ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC)
ดำเนินรายการ โดย ดร.อลิสา คงทน (NECTEC)การนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารใน TCI
โดย คุณสันติพงษ์ ไทยประยูร (NECTEC) และ คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย (TCI)ความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
โดย ดร.สิทธิพงค์ มหาธนบดี (TCI) และ ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพการประกาศรับสมัครโครงการรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
โดย รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน (TCI)การประชุมระดมสมอง
ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ