กำหนดการประชุม วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
"Automated Data Input for Thai Journal Management"
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, ซอยสุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ

08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น.
รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ การจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 10

โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
08.45-09.00 น.
กล่าวเปิดการประชุม

โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
09.00-10.15 น.
การเสวนาเรื่อง “คุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI กับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

โดย ศ. ดร.สุวิมล ว่องวาณิช, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์, ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว.
ดำเนินรายการ โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
10.15-10.30 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.30-11.00 น.
บทเรียน/เหตุการณ์/ข้อร้องเรียน หลังการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 และการขอรับการประเมินเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2559

โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
11.00-11.45 น.
การนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารใน TCI

โดย คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ (TCI) และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC)
ดำเนินรายการ โดย ดร.อลิสา คงทน (NECTEC)
11.45-12.30 น.
การนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารใน TCI

โดย ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์, คุณสันติพงษ์ ไทยประยูร (NECTEC) และ คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย (TCI)
12.30-13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.15 น.
ความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)

โดย ดร.สิทธิพงค์ มหาธนบดี (TCI) และ ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
14.15-14.45 น.
การประกาศรับสมัครโครงการรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3

โดย รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน (TCI)
14.45-15.00 น.
รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 น.
การประชุมระดมสมอง

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
16.30 น.
ปิดการประชุม