1.  ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในรอบปี 2558

2.  ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทำความรู้จักกับระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารใน TCI และการเชื่อมโยงกับระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

3.  ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบถึงความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)

4.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการสมัครรางวัล TCI-SCOPUS-TRF ครั้งที่ 3 สำหรับวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

5.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวารสารไทย เพื่อสามารถผลักดันวารสารวิชาการไทยสู่เวทีอาเซียน