หน้าที่และภารกิจของ บวท.

 

บวท.ตระหนักถึงเรื่องสำคัญต่างๆของชาติที่มีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างกว้างขวาง และต้องการวิเคราะห์และสรุปประเด็นโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญดังนั้นบวท.จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบุคลที่มีประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการหยิบยกเรื่องสำคัญดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาอย่างถ่องแท้โดยมีการวิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อนำมาประกอบ โดยเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เพื่อหาข้อสรุป ศึกษาเพิ่มเติม หรือหาแนวทางในการดำเนินการต่อไปในอนาคต

 

 

 

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 18 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 6448002, 644-8083  โทรสาร : 644-8022, 644-8100