วัตถุประสงค์

 

 1. ส่งเสริมและผลักดันความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของชาติในด้านต่อไปนี้
  -  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
  -  ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
  -  การรักษาคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม
  -  การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
 2. ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและปัญหาอุปสรรคของการใช้วิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี
 3. ให้ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านวิทยาศาสตร์ต่อสาธารชน
  และรัฐบาล
 4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้
  เทคโนโลยี
 5. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีไทย
  ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
 6. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีกับวิชาการสาขาต่าง ๆ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 7. ส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคม มูลนิธิ สถาบันวิชาการในการพัฒนา
  กำลังคนและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8. สร้างสัมพันธ์กับองค์กรต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
  วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
 9. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

 

 

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 18 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 6448002, 644-8083  โทรสาร : 644-8022, 644-8100