ติดต่อเรา

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 18
539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 6448002, 644-8083  โทรสาร : 644-8022, 644-8100

 

Thai Academy of Science and Technology Foundation

Gypsum Metropolitan Building,  18th Floor
539/2 Sri Ayuthaya Road, Bangkok 10400, Thailand
Tel : (662) 644-8002, 644-8083  Fax : (662) 644-8022, 644-8100

 

 

 

 

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 18 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 6448002, 644-8083  โทรสาร : 644-8022, 644-8100