ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2552 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2552 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 191 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai-Journal Impact Factors,
Thai-Journal Immediacy Index, Thai-Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors และค่า Thai-Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
หมายเหตุ
* หมายถึง เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Thomson Reuters และ ค่า Thai-Journal Impact Factors ที่รายงานนี้คำนวณจากการอ้างอิงที่เกิดขึ้นจากวารสารที่อยู่ภายในฐานข้อมูล TCI เท่านั้น

ชื่อวารสาร Journal Title ISSN 2552
Articles
2552
Total Cites
2552
Cross Cites
Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
ASEAN Journal on Science and Technology for DevelopmentASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-5460Late Publication0000N/A
Asian Biomedicine *Asian Biomedicine *1905-7415962630.1270.1151.3
Asian Journal of Energy and EnvironmentAsian Journal of Energy and Environment1513-4121Late Publication0000N/A
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology *Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology *0125-877X3139210.09406.9
Chiang Mai Journal of Science *Chiang Mai Journal of Science *0125-25263922130.0600.0774.3
Chiang Mai University Journal of Natural SciencesChiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-199424650.03303.0
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and CommunicationsECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-954519300.03202.5
Engineering JournalEngineering Journal0125-8281160000N/A
Engineering TransactionsEngineering Transactions0859-923814300.0450.143N/A
EnvironmentAsiaEnvironmentAsia1906-1714160000N/A
International Journal of Renewable EnergyInternational Journal of Renewable Energy1905-717212330.1430N/A
Journal of Agricultural TechnologyJournal of Agricultural Technology1686-9141376300.0272.0
Journal of Science, Technology, and HumanitiesJournal of Science, Technology, and Humanities1685-660014100.0630N/A
Kasetsart Journal (Natural Science)Kasetsart Journal (Natural Science)0075-519215073500.0970.0079.5
Kasetsart University Fisheries Research BulletinKasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X120000N/A
KMITL Science and Technology JournalKMITL Science and Technology Journal1905-2367Late Publication440.04303.0
KMITL Science JournalKMITL Science Journal1685-2044หยุดตีพิมพ์0000N/A
Maejo International Journal of Science and Technology *Maejo International Journal of Science and Technology *1905-7873371030.1380.0272.3
Phuket Marine Biological Center Research BulletinPhuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-1088Late Publication0000N/A
ScienceAsia *ScienceAsia *1513-18746230250.0340.0485.5
Silpakorn University International JournalSilpakorn University International Journal1513-4717Late Publication1100N/A
Silpakorn University Science and Technology JournalSilpakorn University Science and Technology Journal1905-91599220.100N/A
Songklanakarin Journal of Science and TechnologySongklanakarin Journal of Science and Technology0125-3395901131000.0900.0116.1
Suranaree Journal of Science and TechnologySuranaree Journal of Science and Technology0858-849X3399006.3
Thai Forest Bulletin (Botany)Thai Forest Bulletin (Botany)0495-3843283690.2690.1435.7
Thai Journal of Agricultural ScienceThai Journal of Agricultural Science0049-35892822180.08607.5
Thai Journal of GastroenterologyThai Journal of Gastroenterology0859-2446222000>10
Thai Journal of GeneticsThai Journal of Genetics0857-8664160000N/A
Thai Journal of Obstetrics and GynaecologyThai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-6084372200>10
Thai Journal of Physiological SciencesThai Journal of Physiological Sciences0857-5754124300>10
Thailand StatisticianThailand Statistician1985-9057140000N/A
Thammasat International Journal of Science and TechnologyThammasat International Journal of Science and Technology0859-4074321050.0450.0314.3
The Natural History Bulletin of the Siam SocietyThe Natural History Bulletin of the Siam Society0080-9462Late Publication990.0830>10
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health *The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health *0125-15621642671480.0790.0308.0
Walailak Journal of Science and TechnologyWalailak Journal of Science and Technology1686-393320850.10303.0
ขอนแก่นเวชสารKhon Kaen Medical Journal0125-75013012110.01203.8
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์Journal of the Medical Association of Thailand0125-22083455293500.1600.0234.5
จักษุเวชสารThe Thai Journal of Ophthalmology0857-5118201750.02208.3
จุฬาลงกรณ์เวชสารChulalongkorn Medical Journal0125-64834440340.06306.5
ธรรมศาสตร์เวชสารThammasat Medical Journal1513-5241471670.10402.7
พยาบาลสารNursing Journal0125-5118Late Publication19190.03504.5
พุทธชินราชเวชสารBuddhachinaraj Medical Journal0125-7560331480.0330.0613.5
รามาธิบดีพยาบาลสารRamathibodi Nursing Journal0857-80523143330.12309.3
วชิรเวชสารVajira Medical Journal0125-12523739110.2150.0277.8
วนสารVanararn0943-0916หยุดตีพิมพ์1100N/A
วารสาร มฉก.วิชาการHCU Journal0859-9343142200N/A
วารสารกรมการแพทย์Bulletin of the Department of Medical Services0125-16432023230.02408.8
วารสารกองการพยาบาลJournal of Nursing Division0125-724223650.01506.0
วารสารกายภาพบำบัดThai Journal of Physical Therapy0125-46341016120.14308.3
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมJournal of Environmental Management1906-5485130000N/A
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตThe Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health0857-4553135400>10
วารสารการพยาบาลและการศึกษาJournal of Nursing and Education1906-177322310.0970N/A
วารสารการพยาบาลและสุขภาพJournal of Nursing and Health Sciences1906-0025310000N/A
วารสารการศึกษาพยาบาลJournal of Nursing Education0858-0405หยุดตีพิมพ์41410.08309.1
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพJournal of Medicine and Health Sciences0859-329951100N/A
วารสารกีฏและสัตววิทยาEntomology and Zoology Gazette0125-3794หยุดตีพิมพ์1212009.0
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาThe Journal of Faculty of Nursing Burapha University0858-433824131200>10
วารสารคณะพลศึกษาJournal of Faculty of Physical Education1513-3613250000N/A
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมJournal of Industrial Education1685-395460210.01405.0
วารสารจักษุธรรมศาสตร์Thammasat Thai Journal of Ophthalmology1905-2960145200.0713.4
วารสารจันทรเกษมสารChandrakasem Rajabhat University Journal0858-0006320000N/A
วารสารทันตาภิบาลวารสารทันตาภิบาล0000-000093300>10
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยChulalongkorn University Dental Journal0215-2534191670.10804.0
วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThe Natural History Journal of Chulalongkorn University1513-97001815110.0510.2224.1
วารสารนเรศวรพะเยาNaresuan Phayao Journal1906-2141280000N/A
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University1905-9949Late Publication0000N/A
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชJournal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University1905-883790000N/A
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์North-Eastern Thai Journal of Neuroscience1905-6729120000N/A
วารสารปาริชาตวารสารปาริชาต0867-0884Late Publication2200N/A
วารสารพยาบาลThai Journal of Nursing0125-00788272500>10
วารสารพยาบาลทหารบกThe Journal of The Royal Thai Army Nurses1513-521732540.0830N/A
วารสารพยาบาลศาสตร์Journal of Nursing Science0125-88854450450.1610.0238.8
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยJournal of Nursing Science Chulalongkorn University0858-1231925240.04406.2
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพJournal of Nursing Science and Health0125-70214079180.5190.2004.0
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์Songklanakarind Journal of Nursing0125-89581515130.16707.5
วารสารพยาบาลสาธารณสุขJournal of Public Health Nursing0857-537123830.0850.0432.7
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบังJournal of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang0858-8430หยุดตีพิมพ์33005.5
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุJournal of Gerontology and Geriatric Medicine1513-46952224170.0410.0458.8
วารสารพลังงานJournal of Energy0859-0818หยุดตีพิมพ์22004.0
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนChristian University Journal1685-1412160000N/A
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณThaksin University Journal0859-9807171100N/A
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรNaresuan University Journal0858-74183612100.07805.5
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพาThe Journal of Burapha University0859-2535Late Publication0000N/A
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-7498หยุดตีพิมพ์1100N/A
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามRajabhat Maha Sarakham University Journal1906-0181370000N/A
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)Journal of Srinakharinwirot University1686-9311210000N/A
วารสารมหิดลMahidol Journal0859-2586หยุดตีพิมพ์0000N/A
วารสารร่มไทรทองWarasarn Rom Sai Thong0858-2688หยุดตีพิมพ์0000N/A
วารสารรังสีเทคนิคThe Thai Journal of Radiological Technology0857-1422Late Publication0000N/A
วารสารราชบัณฑิตยสถานThe Journal of the Royal Institute of Thailand0215-29682723180.0540.0374.8
วารสารวนศาสตร์Thai Journal of Forestry0857-172424200.0200>10
วารสารวิจัย มข.KKU Research Journal0859-395711137210.0570.0094.3
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)KKU Research Journal (Graduate Studies)1906-201X59530.02402.5
วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีSDU Research Journal Science and Technology1906-333460000N/A
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกRajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal1906-1889260000N/A
วารสารวิจัยทางการพยาบาลThai Journal of Nursing Research0859-76852447360.2040.0837.4
วารสารวิจัยพลังงานJournal of Energy Research1686-343715100.0670N/A
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามResearch of Pibulsongkram Rajabhat University Journal1686-997440000N/A
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีRMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi1686-8420Late Publication0000N/A
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขJournal of Health Systems Research0858-94376138210.3160.1971.6
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่Rajabhat Chiang Mai Research Journal1513-8410110000N/A
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)1685-2923Late Publication5500N/A
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยJournal of Scientific Research Chulalongkorn University0125-633552200>10
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Journal of Health Research0857-4421531290.10102.0
วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อมJournal of Environmental Research0125-6939112200N/A
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นKKU Journal for Public Health Research1906-1137210000N/A
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.KMUTT Research and Development Journal0125-278X2414130.04504.5
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยResearch and Development Journal Loei Rajabhat University1905-1867320000N/A
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์VRU Research and Development Journal1905-252930100.0170N/A
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพResearch and Development Health System Journal1906-2605310000N/A
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรJournal of Agricultural Research and Extension0125-88501222009.0
วารสารวิชาการ ม.อบ.Journal of Ubon Rajathanee University1685-7941441000N/A
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University1686-4409430000N/A
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.UBU Engineering Journal1906-392X130000N/A
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.Journal of The Faculty of Architecture King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang0125-5134120000N/A
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางIndustry Technology Lampang Rajabhat University1960-5337150000N/A
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือThe Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok0857-684x5220150.1670.0382.5
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยUniversity of the Thai Chamber of Commerce Journal0125-243726530.02502.8
วารสารวิชาการสาธารณสุขJournal of Health Science0858-492310094640.0530.0505.1
วารสารวิชาการเกษตรThai Agricultural Research Journal0125-83892315100.0220.0438.5
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมThe Journal of Industrial Technology1686-986914310.0770.0711.5
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครRMUTP Research Journal1906-043221110.0200N/A
วารสารวิทยาศาสตร์Journal of Science1905-31931444009.0
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.KU Science Journal0125-7730Late Publication1100N/A
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.KKU Science Journal0125-236475530.03302.5
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.Srinakharinwirot University Science Journal0857-160025630.04303.5
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพJournal of Sports Science and Health1513-743026300.200N/A
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาBurapha Science Journal0858-761242520.0910.0241.5
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรNaresuan University Science Journal1686-556112640.05303.0
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบังJournal of Science-Ladkrbang0857-951215310.12502.3
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรAgricultural Science Journal0125-03694239330.12503.9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีThai Science and Technology Journal0858-4435381390.0760.0264.5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Science and Technology Mahasarakham University1686-966450850.03204.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาJournal of Sports Science and Technology1513-720122430.04808.0
วารสารวิศวกรรมศาสตร์Engineering Journal1906-363680000N/A
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศวSWU Engineering Journal1905-454814210.0570N/A
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามEngineering Journal of Siam University1513-465220620.0380.0503.0
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Engineering Journal Chiang Mai University0857-2178191000N/A
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทยThai Environmental Engineering Journal1686-296137720.0140.0273.5
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าThe Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center0857-091426530.01705.3
วารสารสภาการพยาบาลThai Journal of Nursing Council1513-12623540270.12706.3
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยJournal of the Psychiatric Association of Thailand0125-698540119700.2840.02510
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือJournal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division0125-88423210451.3270.6881.7
วารสารสหเวชศาสตร์Journal of Allied Health Sciences1513-4865Late Publication1100N/A
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.KKU. Veterinary Journal0858-2297251190.03806.3
วารสารสัตวแพทย์Kasetsart Veterinarians0125-5169181160.0300>10
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทยJournal of Wildlife in Thailand0858-396X62200N/A
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพาThe Public Health Journal of Burapha University1905-716413770.200N/A
วารสารสาธารณสุขศาสตร์Journal of Public Health0125-16783013110.0450.0336.3
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนาJournal of Public Health and Development1905-13872711100.05903.2
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติJournal of the National Research Council of Thailand0028-0011163300N/A
วารสารสิ่งแวดล้อมEnvironmental Journal0859-38681722004.0
วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติEnvironment and Natural Resources Journal1686-545620100.0250N/A
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยJournal of Mental Health of Thailand2859-497-X1870490.3410.3335.0
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมEnvironmental Health Journal0857-0965หยุดตีพิมพ์33003.5
วารสารอายุรศาสตร์อีสานI-San Journal of Internal Medicine1685-309150220.01006.0
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยาThe Journal of Tropical Medicine and Parasitology0125-4987613110.0770>10
วารสารเกษตรJournal of Agriculture0857-0841441380.0500.0234.5
วารสารเกษตรพระจอมเกล้าKing Mongkuts Agricultural Journal0857-0108391020.07503.0
วารสารเกื้อการุณย์Kuakarun Journal of Nursing0858-30801643006.0
วารสารเทคนิคการแพทย์Journal of the Medical Technologist Association of Thailand0125-26823724120.06305.4
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences0125-534717650.07303.0
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดJournal of Medical Technology and Physical Therapy0857-6653293460.3140.0692.9
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศInformation Technology Journal1685-857391100N/A
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลMahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences0125-15705101000>10
วารสารเภสัชศาสตร์อีสานIsan Journal of Pharmaceutical Sciences1905-085229530.06402.5
วารสารโภชนาการJournal of Nutrition Association of Thailand0125-695531100N/A
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญาJournal of Srithanya Hospital0858-6101Late Publication1100N/A
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่Journal of Metals, Materials and Minerals0857-6149281000N/A
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตJournal of Hematology and Transfusion Medicine0858-2025361580.0620.0284.5
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์Journal of the Dental Association of Thailand0045-99172039280.06507.5
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นKhon Kaen University Dental Journal0859-925462200>10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลMahidol Dental Journal0125-5614271290.01405.8
วิศวกรรมสาร มข.KKU Engineering Journal0125-8273341080.0410.0293.3
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนาResearch and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand0857-795147960.03706.5
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์South-East Asia Journal of Engineering1686-8803130000N/A
วิศวสารลาดกระบังLadkrabang Engineering Journal0125-172441410.02403.0
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสารSrinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences0859-6255หยุดตีพิมพ์3300N/A
ศรีนครินทร์เวชสารSrinagarind Medical Journal0857-31235342370.0540.0387.0
สงขลานครินทร์เวชสารSongklanagarind Medical Journal0125-84354562510.1570.0443.8
สักทอง : วารสารการวิจัยThe Golden Teak: Research Journal1513-7813260000N/A
สัตวแพทย์มหานครสารJournal of Mahanakorn Veterinary Medicine1905-7571140000N/A
สารศิริราชSiriraj Medical Journal0125-152X8693820.0350>10
เชียงใหม่ทันตแพทยสารChiang Mai Dental Journal0875-69202044009.0
เชียงใหม่สัตวแพทยสารChiang Mai Veterinary Journal1685-950213320.02405.3
เชียงใหม่เวชสารChiang Mai Medical Journal0125-598315980.02308.5
เวชชสารสัตวแพทย์ *The Thai Journal of Veterinary Medicine *0125-64913130130.1520.0327.0
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสารJournal of Thai Rehabilitation Medicine0857-6823181450.10805.3
แก่นเกษตรKhon Kaen Agriculture Journal0125-04856029280.03206.3
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพThai Pharmaceutical and Health Science Journal1905-3460301530.06403.8
ไทยเภสัชสารThe Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-46851223220.10509.2