ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2560 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2560 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 0 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai-Journal Impact Factors,
Thai-Journal Immediacy Index, Thai-Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors และค่า Thai-Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
หมายเหตุ
* หมายถึง เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Clarivate Analytic
** หมายถึง เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ ค่า Thai-Journal Impact Factors ที่รายงานนี้คำนวณจากการอ้างอิงที่เกิดขึ้นจากวารสารที่อยู่ภายในฐานข้อมูล TCI เท่านั้น


ชื่อวารสาร ISSN 2560
Articles
2560
Total Cites
2560
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life