ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2552 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2552 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 194 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai Journal Impact Factors,
Thai Journal Immediacy Index, Thai Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors และค่า Thai Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
ชื่อวารสาร Journal Title ISSN 2552
Articles
2552
Total Cites
2552
Cross Cites
Thai Journal Impact Factors Thai Journal Immediacy Index Thai Journal Cited Half-life
ABAC JournalABAC Journal0858-0855121100N/A
BU Academic ReviewBU Academic Review1685-4322241100N/A
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and HumanitiesChiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906xLate Publication0000N/A
Chulalongkorn Educational ReviewChulalongkorn Educational Review0858-7574Late Publication0000N/A
Educational Journal of ThailandEducational Journal of Thailand1905-9663Late Publication0000N/A
Journal of English StudiesJournal of English Studies1685-864660000N/A
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social CommunicationJournal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-9184Late Publication0000N/A
Language Institute JournalLanguage Institute Journal1905-7326Late Publication0000N/A
MANUSYA, Journal of HumanitiesMANUSYA, Journal of Humanities0859-99208330.03402.5
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and CulturesMon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-520715430.0770>10
Nakhara : Journal of Oriental DesignNakhara : Journal of Oriental Design1905-7210Late Publication0000N/A
NIDA Language and Communication JournalNIDA Language and Communication Journal1513-416470000N/A
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and ReligionPrajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-6442120000N/A
Sasin Journal of ManagementSasin Journal of Management0859-26591322005.0
Thammasat ReviewThammasat Review0859-5747Late Publication33006.5
The Journal : Journal of the Faculty of ArtsThe Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-7831160000N/A
The Journal of Behavioral ScienceThe Journal of Behavioral Science1906-467581100N/A
The Journal of the Siam SocietyThe Journal of the Siam Society0857-7099623900.167>10
ThoughtsThoughts1513-102561100N/A
กระแสวัฒนธรรมCultural Approach1513-4458160000N/A
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทยStance : The Thai Feminist Review1905-954X130000N/A
จุลนิติจุลนิติ1686-3720630000N/A
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์Thammasat University Archives Bulletin1906-169250000N/A
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Chulalongkorn Business Review0125-65642344007.0
จุฬาลงกรณ์วารสารChulalongkorn Review0857-64831114110.07305.0
ญี่ปุ่นศึกษาJapanese Studies Journal0125-6416Late Publication0000N/A
ดำรงวิชาการDamrong : Journal of the Faculty of Archaeology1686-439571100N/A
ดุลพาหดุลพาห0125-05583221200.0630>10
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์-0858-616023520.0710>10
บทบัณฑิตย์บทบัณฑิตย์0857-29921923190.11509.5
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.Journal of The Department of Library and Information Science0125-8427Late Publication3300>10
ภาษาและภาษาศาสตร์Journal of Language and Linguistics0857-140665500>10
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์Humanities and Social Sciences0125-506122770.02208.8
มนุษยศาสตร์สารJournal of Human Sciences1513-461X111100N/A
รัฏฐาภิรักษ์รัฏฐาภิรักษ์0857-0442300000N/A
รัฐศาสตร์ปริทัศน์รัฐศาสตร์ปริทัศน์0125-7897Late Publication0000N/A
รัฐศาสตร์สารJournal of Political Science0125-135X542090.0830.0197.3
รัฐสภาสารรัฐสภาสาร0125-095744960.02407.5
วรรณวิทัศน์วรรณวิทัศน์1513-9956Late Publication0000N/A
วารสาร สออ. ประเทศไทยASAIHL-Thailand Journal1513-0975271100N/A
วารสารกฎหมายChulalongkorn Law Journal0125-30931611110.0800>10
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีวารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-2664Late Publication0000N/A
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์Dhurakij Pundit Law Journal1513-8089Late Publication0000N/A
วารสารกฎหมายปกครองAdministrative Law Journal1513-1777134400N/A
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชSukhothai Thammathirat Law Journal0857-9776245500>10
วารสารกรมบัญชีกลางวารสารกรมบัญชีกลาง0125-260X331100N/A
วารสารการงบประมาณBudget Journal1686-214760000N/A
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนJournal of Public and Private Management0854-9849152200>10
วารสารการจัดการสมัยใหม่Modern Management Journal1686-7319822004.0
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทยJournal of Thai Hospitality and Tourism1905-630340000N/A
วารสารการบริหารท้องถิ่นLocal Administration Journal1906-103X7200.0630N/A
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Administration and Development Mahasarakham University1906-4950100000N/A
วารสารการพัฒนาท้องถิ่นLocal Development Journal1905-3630101100N/A
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Educational Measurement Mahasarakham University0858-5520Late Publication0000N/A
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนJournal of Community Development Research1905-7121Late Publication0000N/A
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมJournal of Education and Social Development1905-2693Late Publication0000N/A
วารสารการสื่อสารมวลชนJournal of Mass Communication1906-2591Late Publication0000N/A
วารสารข้าราชการวารสารข้าราชการ0125-090650660.0430>10
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยJournal of the Faculty of Education Chulalongkorn University0859-8835Late Publication9900>10
วารสารคหเศรษฐศาสตร์Journal of Home Economics0857-1384Late Publication1100N/A
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายQuality of Life and Law Journal1686-9443280000N/A
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทยJournal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System1905-565XLate Publication4400N/A
วารสารจีนศึกษาChinese Studies Journal1905-1972110000N/A
วารสารทรัพยากรมนุษย์Human Resource Journal0125-8303Late Publication0000N/A
วารสารธรรมศาสตร์Thammasat University Journal0125-367010121000>10
วารสารนักบริหารExecutive Journal0125-4960621070.01906.0
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Thammasat Law Journal0857-3867Late Publication15150.0260>10
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวรวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร1906-425X42200N/A
วารสารนิเทศศาสตร์Journal of Communication Arts0859-085X397300>10
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์Dhurakij Pundit Communication Arts Journal1685-5477Late Publication0000N/A
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นJournal of Educational Administration Khon Kaen University1686-6916Late Publication0000N/A
วารสารบริหารธุรกิจJournal of Business Administration0125-233x24760.04306.5
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้าNIDA Business Journal1905-682670000N/A
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Graduate Law Journal1906-28501821100N/A
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-1603Late Publication0000N/A
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นJournal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences1906-0769Late Publication0000N/A
วารสารประชากรศาสตร์Journal of Demography0857-21431119140.1006.5
วารสารประชากรและสังคมJournal of Population and Social Studies0857-717X1521005.0
วารสารปรัชญาและศาสนาวารสารปรัชญาและศาสนา1905-579XLate Publication0000N/A
วารสารปัญญาภิวัฒน์Panyapiwat Journal1906-7658100000N/A
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาJournal of Ombudsman1685-3865140000N/A
วารสารพฤติกรรมศาสตร์Journal of Behavioral Science1686-14421121120.35003.7
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์NIDA Development Journal0125-3689401390.10604.5
วารสารพัฒนาสังคมJournal of Social Development0859-2667111010.2070.0912.6
วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์Journal of Commerce-Burapha Review1685-2354Late Publication0000N/A
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-832541000N/A
วารสารภาษาPASAA0125-2488Late Publication33009.5
วารสารภาษาปริทัศน์วารสารภาษาปริทัศน์0857-728561100N/A
วารสารภาษาและวัฒนธรรมJournal of Language and Culture0125-6424101100N/A
วารสารมนุษยศาสตร์Humanities Journal0859-3485170000N/A
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรJournal of Humanities Naresuan University1686-445X131100.077N/A
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์Manutsat Paritat : Journal of Humanities0125-2690Late Publication1100N/A
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1905-3959101100N/A
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University0859-599292210.01304.0
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-4563Late Publication0000N/A
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรJournal of Humanity and Social Sciences Naresuan University0858-7396หยุดตีพิมพ์0000N/A
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพPayap University Journal0857-4677131100N/A
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรSilpakorn University Journal0857-5428Late Publication440.0230>10
วารสารยุโรปศึกษาJournal of European Studies0858-779580000N/A
วารสารร่มพฤกษ์Krirk University Journal0125-760960000N/A
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์Thai Journal of Public Administration0859-418X12330.02707.3
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์Ramkhamhaeng University Journal0125-300X120000N/A
วารสารรูสมิแลRUSAMELAE JOURNAL0858-2068Late Publication0000N/A
วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์SDU Research Journal Social Science and Humanities1905-2847170000N/A
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์Thai Human Resource Research Journal1905-5986Late Publication1100N/A
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯTLA Research Journal (Thai Library Association)1905-0793130000N/A
วารสารวิจัยสังคมJournal of Social Research0857-9180Late Publication0000N/A
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรมJournal of Architectural Research and Studies1685-361X022007.0
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมืองJournal of Architectural/Planning Research and Studies1905-2022201300.32302.6
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติInternational Thai Tourism Journal9749470214300000N/A
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Journal of Humanities and Social Sciences1905-1212141000N/A
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1685-4489Late Publication0000N/A
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Nakhon Sawan Rajabhat University Graduate Studies Journal1905-677x12110.0120N/A
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0858-4540110000N/A
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรีวารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-5715231100N/A
วารสารวิชาการศาลปกครองAdministrative Courts Journal1513-799613520.0270.0776.3
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยAPHEIT Journal0858-9216131100N/A
วารสารวิชาชีพบัญชีJournal of Accounting Professions1686-829319820.05103.3
วารสารวิทยาการจัดการJournal of Management Sciences0125-836261100N/A
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นJournal of Management Sciences Khon Kaen University1685-253280000N/A
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University1905-3746170000N/A
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการJournal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities1686-69595100.0770N/A
วารสารวิธีวิทยาการวิจัยJournal of Research Methodology0857-2933131100N/A
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)Journal of Srinakharinwirot Research and Development0857-5290200000N/A
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Sripatum Review of humanities and social sciences1513-7287280000N/A
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-375435220.00803.0
วารสารศาลรัฐธรรมนูญConstitutional Tribunal Journal1513-1246163300N/A
วารสารศาสตร์วารสารศาสตร์0125-8192Late Publication0000N/A
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรFine Arts Journal : Srinakharinwirot University0859-9688Late Publication0000N/A
วารสารศิลปศาสตร์Journal of Liberal Atrs1513-9131Late Publication220.02303.0
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yat Campus1906-720860000N/A
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีJournal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University1686-5596Late Publication0000N/A
วารสารศึกษาศาสตร์Journal of Education0125-3212Late Publication44008.0
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นKKU. Journal of Education0857-1511Late Publication110.0210N/A
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณJournal of Education Thaksin University1513-9514Late Publication0000N/A
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรJournal of Education Naresuan University0859-5127431110.01304.5
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Education Mahasarakham University1905-992224300.0410N/A
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรJournal of Education, Silpakorn University1686-3089Late Publication1100N/A
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีJournal of Education Prince of Songkla University Pattani Campus0857-179120330.05603.5
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities0859-11136417120.07203.8
วารสารสถาบันพระปกเกล้าKing Prajadhipoks Institute Journal1685-985520630.04904.0
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะInstitute of Culture and Arts Journal1906-204460000N/A
วารสารสมาคมนักวิจัยJournal of the Association of Researchers0859-233024320.05903.5
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยJournal of the Philosophy and Religion Society of Thailand1905-4084Late Publication0000N/A
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Thammasat Economic Association Journalxxxx-xxxxหยุดตีพิมพ์0000N/A
วารสารสหวิทยาการJournal of Integrated Sciences1685-2494Late Publication0000N/A
วารสารสหศาสตร์Journal of Sahasat1513-8429190000N/A
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขงJournal of Mekong Societies1686-6541191370.0980.0533.4
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-7356Late Publication0000N/A
วารสารสังคมศาสตร์Journal of Social Sciences0125-0590Late Publication550.04805.8
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-824170000N/A
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒJournal of Social Sciences Srinakharinwirot University0859-2055140000N/A
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Journal of Social Sciences and Humanities0125-286022530.01903.8
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Journal of Social Work0857-3166120000N/A
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัครวารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร1686-36906320.04504.3
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณThaksin University Library Journal1513-9123Late Publication22005.0
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Chiang Mai University Library Journal0858-2602Late Publication0000N/A
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชSukhothai Thamathirat Open University Journal0857-695519440.02609.0
วารสารห้องสมุดT.L.A. Bulletin0857-008619990.1320N/A
วารสารอักษรศาสตร์Bulletin of the Faculty of Arts Chulalongkorn University0125-4820Late Publication110.0240N/A
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-203812770.0280>10
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลาAL-NUR the Graduate Studies Journal of Yala Islamic University1905-7520Late Publication0000N/A
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวินMekong-Salween Civilization Studies Journal1906-7682Late Publication0000N/A
วารสารอินโดจีนศึกษาIndochina Studies Journal1513-3109Late Publication0000N/A
วารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมJournal of isan Studies Cultural Diversity0125-8095360000N/A
วารสารเกษมบัณฑิตKasem Bundit Journal1513-566791000N/A
วารสารเซนต์จอห์นSaint Johns Journal0859-9432Late Publication0000N/A
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาEducation and Communication Technology Journal = ECT Journal1686-5375Late Publication0000N/A
วารสารเศรษฐกิจและสังคมวารสารเศรษฐกิจและสังคม0125-089215880.01406.5
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยChulalongkorn Journal of Economics0857-8397Late Publication220.05308.0
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Journal of Economics Chiang Mai University0589-8479Late Publication0000N/A
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Thammasat Economic Journal1685-3008171260.0570>10
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์Applied Economics Journal0858-92916110.0370N/A
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒSrinakharinwirot Economics Journal1905-0461Late Publication0000N/A
วารสารเอเชียตะวันออกศึกษาJournal of East Asian Studies0857-603351100N/A
วารสารไทยคดีศึกษาวารสารไทยคดีศึกษา1686-0667Late Publication1100N/A
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาResearch Methodology and Cognitive Science1685-67409850.0630.1113.3
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์Kasetsart Journal (Social Sciences)0125-83703113130.01504.9
ศิลปกรรมสารThe Fine and Applied Arts Journal1686-518991000N/A
ศิลปวัฒนธรรมArt and Culture Magazine0125-365417944220.0330.0395.0
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์Liberal Arts Review1905-2863Late Publication0000N/A
ศิลปากรSilpakorn Journal0125-05313512100.0260>10
สยามวิชาการSiam Academic Review1513-1076150000N/A
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-413881100N/A
สารคดีSarakadee Magazine0857-15386117120.03209.3
สุทธิปริทัศน์Suddhiparitad0857-267091100N/A
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรJournal of The Faculty of Architecture, Silpakorn University0857-1457Late Publication0000N/A
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทยNAJUA history of architecture Thai architecture1686-184180000N/A
อินฟอร์เมชั่นInformation0859-015X1231008.5
เมืองโบราณMuang Boran Journal0125-426X4825150.0200.0219.3
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์NIDA Economic Review1906-254020000N/A
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์Business Administration and Economics Review1686-5731110000N/A
เอเชียปริทัศน์Journal of Asian Review0125-363881100N/A
โดมทัศน์โดมทัศน์0125-555X1322008.0