ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2558 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2558 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 335 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai Journal Impact Factors,
Thai Journal Immediacy Index, Thai Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors และค่า Thai Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
N/A1 หมายถึง วารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2558 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2558 ให้กับศูนย์ TCI
N/A2 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2556 หรือ 2557 ไม่ครบ หรือ ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2556 หรือ 2557 ให้กับศูนย์ TCI ไม่ครบ
N/A3 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Immediacy Index ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2558 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2558 วารสารให้กับศูนย์ TCI
N/A4 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Cited Half-life ได้

ชื่อวารสาร Journal Title ISSN 2558
Articles
2558
Total Cites
2558
Cross Cites
Thai Journal Impact Factors Thai Journal Immediacy Index Thai Journal Cited Half-life
ABAC JournalABAC Journal0858-085511440.0000.0008.0
ASEAN Journal of Management and InnovationASEAN Journal of Management and Innovation2351-030716110.028N/A3N/A4
Asian Journal of Literature, Culture and SocietyAsian Journal of Literature, Culture and Society1905-856xN/A1000.000N/A3N/A4
AU Journal of ManagementAU Journal of Management1686-00396110.0000.000N/A4
AU-GSB e-JournalAU-GSB e-Journal1906-32967000.000N/A3N/A4
BU Academic ReviewBU Academic Review1685-43222915120.1000.0005.4
CATALYSTCATALYST1905-693118110.0000.000N/A4
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and HumanitiesChiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906XN/A100N/A2N/A3N/A4
Chulalongkorn Educational ReviewChulalongkorn Educational Review0858-7574N/A100N/A2N/A3N/A4
Educational Journal of ThailandEducational Journal of Thailand1905-9663N/A111N/A2N/A3N/A4
HRD JournalHRD Journal1906-930824210.0250.0003.0
HRi : Journal of Human Resource intelligenceHRi : Journal of Human Resource intelligence1905-598615220.0000.0005.0
International Journal of Agricultural Travel and TourismInternational Journal of Agricultural Travel and Tourism1906-87009430.026N/A35.0
International Journal of Asian Tourism ManagementInternational Journal of Asian Tourism Management1906-865419620.1470.0002.0
International Journal of Behavioral ScienceInternational Journal of Behavioral Science1906-467514110.0000.000N/A4
Journal of English StudiesJournal of English Studies1865-86466000.0000.000N/A4
Journal of People and Society in Local CultureJournal of People and Society in Local Culture2228-889910000.0000.000N/A4
Journal of Population and Social StudiesJournal of Population and Social Studies0857-717X15760.0360.000>10
Journal of Supply Chain Management Research and PracticeJournal of Supply Chain Management Research and Practice1905-95666100.053N/A3N/A4
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social CommunicationJournal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-9184700N/A2N/A3N/A4
Journal of Urban Culture ResearchJournal of Urban Culture Research2228-827913000.0000.000N/A4
Kasetsart Journal of Social SciencesKasetsart Journal of Social Sciences2452-31514942370.0820.025.7
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research NetworkLEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network1905-732616220.0270.0003.0
MANUSYA, Journal of HumanitiesMANUSYA, Journal of Humanities0859-992016650.0330.000>10
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and CulturesMon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-52073000.0000.000N/A4
Nakhara : Journal of Environmental Design and PlanningNakhara : Journal of Environmental Design and Planning1905-721010100.0000.000N/A4
NIDA Case Research JournalNIDA Case Research Journal1906-386510100.0000.000N/A4
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and ReligionPrajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-644211000.0000.000N/A4
RMUTT Global Business and Economics ReviewRMUTT Global Business and Economics Review1905-844629980.0370.0343.3
Sasin Journal of ManagementSasin Journal of Management0859-2659N/A1330.000N/A3>10
ScholarScholar1906-640640000.0000.000N/A4
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and ArtsSilpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts1513-471723110.0200.000N/A4
Southeast Asian Journal of EconomicsSoutheast Asian Journal of Economics2286-898412000.0000.000N/A4
Thammasat Business Law JournalThammasat Business Law Journal2408-1000N/A1000.000N/A3N/A4
Thammasat ReviewThammasat Review0859-574725000.0000.000N/A4
The International Journal of East Asian StudiesThe International Journal of East Asian Studies0857-6033400N/A2N/A3N/A4
The Journal : Journal of the Faculty of ArtsThe Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-7831N/A100N/A2N/A3N/A4
The Journal of Risk Management and InsuranceThe Journal of Risk Management and Insurance0859-36046110.0770.000N/A4
The Journal of the Siam SocietyThe Journal of the Siam Society0857-7099121570.0400.000>10
The New English TeacherThe New English Teacher1905-772515000.0000.000N/A4
ThoughtsThoughts1513-1025N/A1000.000N/A3N/A4
UTCC International Journal of Business and EconomicsUTCC International Journal of Business and Economics1906-558220000.0000.000N/A4
Veridian E-Journal, Silpakorn UniversityVeridian E-Journal, Silpakorn University1906-3431395183390.2410.0462.2
กระแสวัฒนธรรมCultural Approach1513-445813530.1740.000N/A4
กระแสอาคเนย์Southeast current1905-1352N/A1000.000N/A3N/A4
ครุศาสตร์สารครุศาสตร์สาร1906-117x28220.0000.0004.0
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทยStance : The Thai Feminist Review1905-954XN/A100N/A2N/A3N/A4
จุลนิติจุลนิติ1686-372066660.0000.0154.0
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์Thammasat University Archives Bulletin1906-1692N/A1000.000N/A3N/A4
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Chulalongkorn Business Review0125-65642113110.0250.0487.8
จุฬาลงกรณ์วารสารChulalongkorn Review0857-6483N/A199N/A2N/A3>10
ดำรงวิชาการDamrong : Journal of the Faculty of Archaeology1686-439514330.0240.000>10
ดุลพาหดุลพาห0125-05583418140.0000.000>10
ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์Ph.D. in Social Sciences Journal2229-114826100.0000.038N/A4
โดมทัศน์โดมทัศน์0125-555XN/A122N/A2N/A3>10
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-616048510.0130.0006.5
บทบัณฑิตย์บทบัณฑิตย์0857-299243870.0000.000N/A4
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.Journal of The Department of Library and Information Science0125-8427N/A122N/A2N/A38.0
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์Development Economic Review1906-254010110.0000.000N/A4
ภาษาและภาษาศาสตร์Journal of Language and Linguistics0857-14065440.053N/A39.0
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์Humanities and Social Sciences0125-50612813130.0380.0003.9
มนุษยศาสตร์สารJournal of Human Sciences1513-461X11000.0000.000N/A4
รมยสารRommayasan1686-010155000.0000.000N/A4
รัฏฐาภิรักษ์Ratthaphirak Journal0857-044217540.0170.0008.5
รัฐศาสตร์สารJournal of Political Science0125-135X1719180.0810.0007.8
รัฐสภาสารรัฐสภาสาร0125-09575318100.053N/A37.0
ราชภัฏเพชรบูรณ์สารPhetchabun Rajabhat Journal0859-8185151080.1090.0002.5
วรรณวิทัศน์วรรณวิทัศน์1513-995614110.0000.000N/A4
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์journal of Mcu Social Science Review2287-0121101600.0390.011.7
วารสาร สออ. ประเทศไทยASAIHL-Thailand Journal1513-0975N/A144N/A2N/A3>10
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีวารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี0859-000122000.0000.000N/A4
วารสารกฎหมายChulalongkorn Law Journal0125-30932610100.0290.038>10
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีUbon Ratchathani law journal1906-156017110.0000.000N/A4
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีวารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-266410000.0000.000N/A4
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์Dhurakij Pundit Law Journal1513-8089N/A100N/A2N/A3N/A4
วารสารกฎหมายปกครองAdministrative Law Journal1513-1777N/A133N/A2N/A3N/A4
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชSukhothai Thammathirat Law Journal0857-9776N/A1220.000N/A37.0
วารสารกรมบัญชีกลางวารสารกรมบัญชีกลาง0125-250X32000.0000.000N/A4
วารสารกระบวนการยุติธรรมJournal of Thai Justice System1906-325318310.0290.0003.5
วารสารการงบประมาณBudget Journal1686-214718000.000N/A3N/A4
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์WMS Journal of Management2286-718X19440.0770.0002.5
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนJournal of Public and Private Management0854-984916660.0480.0004.5
วารสารการจัดการสมัยใหม่Modern Management Journal1686-73192415120.1460.0004.5
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมJournal of Environmental Management1906-54851519190.1110.0004.7
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทยJournal of Thai Hospitality and Tourism1905-630314860.1540.0003.0
วารสารการบริหารท้องถิ่นLocal Administration Journal1906-103X321530.0980.0002.9
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Administration and Development Mahasarakham University1906-4950N/A1990.000N/A34.5
วารสารการบัญชีและการจัดการJournal of Accountancy and Management1906-793359660.0070.0003.7
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาJournal of Public Relations and Advertising1906-223014110.0000.000N/A4
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตJournal of Community Development and Life Quality2286-9824364180.5480.0282.2
วารสารการพัฒนาท้องถิ่นLocal Development Journal1905-3630N/A122N/A2N/A37.0
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมายJournal of politics, administration and law1906-506x43320.0150.0005.5
วารสารการเมืองการปกครองJournal of Politics and Governance2228-856238330.0490.000N/A4
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Educational Measurement Mahasarakham University0858-55205053120.0670.0004.6
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหารThe Journal of Administration Development Research1906-456XN/A1000.000N/A3N/A4
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)1905-712136660.0830.0003.3
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมJournal of Education and Social Development1905-2693481970.0870.0003.9
วารสารการสื่อสารมวลชนJournal of Mass Communication1906-2591N/A100N/A2N/A3N/A4
วารสารเกษมบัณฑิตKasem Bundit Journal1513-566721320.0590.000N/A4
วารสารข้าราชการวารสารข้าราชการ0125-090627990.000N/A3>10
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยJournal of Education Studies0859-88354514110.0360.0009.5
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-2699N/A122N/A2N/A34.0
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรมJournal of Isan Studies0125-8095N/A100N/A2N/A3N/A4
วารสารคหเศรษฐศาสตร์Journal of Home Economics0857-1384162530.1460.0004.5
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายQuality of Life and Law Journal1686-944339880.0610.0003.0
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาjsn Journal2229-199711110.0000.000N/A4
วารสารจันทรเกษมสารChandrakasem Rajabhat University Journal0858-000630820.0950.0002.3
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทยJournal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System1905-565XN/A100N/A2N/A3N/A4
วารสารจิตวิทยาวารสารจิตวิทยา0858-8627N/A111N/A2N/A3N/A4
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตJournal of Psychology Kasem Bundit University2286-666316000.0000.000N/A4
วารสารจีนวิทยาJournal of Sinology1905-9582800N/A20.000N/A4
วารสารจีนศึกษาChinese Studies Journal1905-197218000.0000.000N/A4
วารสารช่อพะยอมChophayom Journal1513-546237320.0750.000N/A4
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาNRRU Community Research Journal2286-958120000.0000.000N/A4
วารสารเซนต์จอห์นSaint Johns Journal0859-943233330.0420.000N/A4
วารสารญี่ปุ่นศึกษาJapanese Studies Journal0125-641617740.0830.0003.5
วารสารดนตรีรังสิตRangsit Music Journal1905-270712800.0500.0835.0
วารสารทรัพยากรมนุษย์Human Resource Journal0125-8303N/A1110.000N/A3N/A4
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญาJournal of Cognitive Technology (JCT)1905-6486N/A100N/A2N/A3N/A4
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้Journal of Southern Technology1906-0870311990.2650.0972.3
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาEducation and Communication Technology Journal = ECT Journal1686-5375N/A1330.000N/A39.5
วารสารเทคโนโลยีสุรนารีSuranaree Journal of Social Science1905-932913630.0340.0004.0
วารสารไทยคดีศึกษาThe Journal of the Thai Khadi Research Institute1686-066712200.0000.083>10
วารสารไทยศึกษาJournal of Thai studies1686-745910430.0000.0006.5
วารสารธรรมศาสตร์Thammasat University Journal0125-367014770.021N/A3>10
วารสารธุรกิจปริทัศน์Business Review1905-713X11110.019N/A3N/A4
วารสารนักบริหารExecutive Journal0125-49602589780.2130.0004.4
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสารNIDA Journal of Language and Communication1513-416414000.0000.000N/A4
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Thammasat Law Journal0857-38674210100.0120.000>10
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรNaresuan University Law Journal1906-425X18200.0000.0563.0
วารสารนิเทศศาสตร์Journal of Communication Arts0859-085X1910100.000N/A3>10
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์Dhurakij Pundit Communication Arts Journal1685-547714430.0380.0003.3
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์Siam Communication Review1513-222636300.0730.000N/A4
วารสารบรรณศาสตร์ มศวJournal of Library and Information Science Srinakharinwirot University0125-283615110.0000.000N/A4
วารสารบริหารการศึกษา มศวSWU Educational Adminitration Journal1685-22572543N/A20.000>10
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นJournal of Educational Administration Khon Kaen University1686-691643440.000N/A3>10
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิตBUABANDIT JIURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD)1513-007X721800.1750.0421.8
วารสารบริหารธุรกิจJournal of Business Administration0125-233x1654470.1430.0004.7
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้าNIDA Business Journal1905-682614220.0450.0008.0
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารJournal of Business, Economics and Communications: BEC Journal1905-374623540.0640.0002.8
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครMUT Journal of Business Administration0859-9750N/A144N/A2N/A34.3
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒSrinakharinwirot Business Journal2228-965825440.0290.0004.3
วารสารบัณฑิตวิจัยJournal of Graduate Research2229-275614110.000N/A3N/A4
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีJournal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University1905-581124710.0310.0832.5
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมChandrakasem Rajabhat University Graduate School Journal1906-9839N/A1000.000N/A3N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University1905-964754550.0000.0004.5
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครSakon Nakhon Graduate Studies Journal1686-063253440.005N/A34.0
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาSSRU Graduate Studies Journal1906-384987000.0000.000N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Graduate Law Journal1906-285010000.000N/A3N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-16032822N/A20.0005.0
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นJournal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences1906-07691800N/A20.000N/A4
วารสารประชากรศาสตร์Journal of Demography0857-214361212N/A20.0008.5
วารสารประวัติศาสตร์Journal of History0125-190210000.0000.000N/A4
วารสารปรัชญาและศาสนาวารสารปรัชญาและศาสนา1905-579XN/A1000.000N/A3N/A4
วารสารปัญญาภิวัฒน์Panyapiwat Journal1906-765810229160.2340.0002.1
วารสารปาริชาตวารสารปาริชาต0867-088440960.0660.0252.5
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน1685-386516420.0530.0003.0
วารสารพฤติกรรมศาสตร์Journal of Behavioral Science1686-14421844370.2940.0564.9
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาJournal of Behavioral Science for Development2228-94531913110.1110.0003.8
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์NIDA Development Journal0125-36892734310.0590.0006.0
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตJournal of Rangsit University : Teaching and Learning1905-788119330.0000.0536.5
วารสารพัฒนาสังคมJournal of Social Development0859-26671510100.1070.0008.0
วารสารพิฆเนศวร์สารPhikanate Journal1686-7467N/A100N/A2N/A3N/A4
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-832511740.0500.000>10
วารสารภาษาPASAA0125-2488N/A1110.000N/A3N/A4
วารสารภาษาปริทัศน์วารสารภาษาปริทัศน์0857-72859110.0000.000N/A4
วารสารภาษาและวัฒนธรรมJournal of Language and Culture0125-64241011110.1300.0007.5
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรJournal of Humanities Naresuan University1686-445X16880.022N/A34.0
วารสารมนุษยศาสตร์Humanities Journal0859-348522980.0190.0004.8
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์Manutsat Paritat : Journal of Humanities0125-269013430.0000.000>10
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามHumanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University2408-12562200N/A20.000N/A4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University0859-599213515130.0230.0003.3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตJournal of Humanities and social Sciences, Rangsit University1513-4563N/A1440.077N/A33.0
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีJournal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University1906-104817220.026N/A33.0
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีUdon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences2286-71398330.088N/A3N/A4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีHumanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University2229-0141N/A1000.000N/A3N/A4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีHumanity and Social Science Journal , Ubon Ratchthani University2228-824412330.0670.0002.5
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรJournal of Humanity and Social Sciences Naresuan University0858-7396N/A1110.000N/A3N/A4
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1905-395921730.0000.0006.2
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนมNakhon Phanom University Journal2228-9356451960.0890.0003.8
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพPayap University Journal0857-46771933N/A20.0007.5
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีDHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL1905-416518330.0000.000N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามRajabhat Maha Sarakham University Journal1906-01817327260.0820.0005.3
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาJournal of Yala Rajabhat University1905-23831611100.0320.0004.8
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรSilpakorn University Journal0857-54282414120.1630.0422.0
วารสารเมืองโบราณMuang Boran Journal0125-426X5628250.0160.000>10
วารสารยุโรปศึกษาJournal of European Studies0858-7795N/A100N/A2N/A3N/A4
วารสารร่มพฤกษ์Romphruek Journal0125-76091817130.156N/A35.1
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์Thai Journal of Public Administration0859-418X13880.0950.0005.7
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์Journal of Political Science and Law Kalasin Rajabhat University2286-932826310.0690.000N/A4
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์Political Science and Public Administration Journal0125-7897N/A1110.000N/A3N/A4
วารสารราชนครินทร์Journal of Rajanagarindra0859-94243800N/A2N/A3N/A4
วารสารราชพฤกษ์Ratchaphruek Journal1905-134446110.0000.000N/A4
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition0125-300X14330.0000.0005.5
วารสารรูสมิแลRUSAMELAE JOURNAL0858-2068321070.0560.0003.0
วารสารเรียนไทยRIAN THAI : International Journal of Thai Studies1906-4241N/A100N/A2N/A3N/A4
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์Valaya Alongkorn Review2229-093127990.0830.000N/A4
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)1685-2532N/A177N/A2N/A34.4
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์SDU Research Journal Social Science and Humanities1905-28473615150.0630.0004.3
วารสารวิจัยทางการศึกษาJournal of Educational Research1905-553637320.0000.000N/A4
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่Area Based Development Research Journal1906-36282827250.1460.0363.1
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่Rajabhat Chiang Mai Research Journal1513-841020660.0870.0003.5
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity2286-717145000.0000.000N/A4
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities amd Social Sciences1906-1730775N/A2N/A35.5
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์Research journal of research and development institute Buriram Rajabhat university1906-164120000.0000.000N/A4
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยResearch and Development Journal Loei Rajabhat University1905-186748110.0000.000N/A4
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาResearch and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University2229-280255100.000N/A3N/A4
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science2351-037488000.0000.000N/A4
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์VRU Research and Development Journal1905-2529N/A1220.034N/A36.0
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตรJournal of Research and Curriculum Development2229-236516000.0000.000N/A4
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรมJournal of Architectural Research and Studies1685-361XN/A1110.000N/A3N/A4
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมืองJournal of Architectural/Planning Research and Studies1905-2022172670.2820.1183.0
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯTLA Research Journal (Thai Library Association)1905-079317330.0000.0007.3
วารสารวิจัยสังคมJournal of Social Research0857-918013110.0000.000N/A4
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Journal of fine arts, Chiang Mai university1906-057213000.0000.000N/A4
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยAcademic Journal of Architecture, Chulalongkorn University0857-210014110.0000.000N/A4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY2286-659034220.0150.0003.0
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีJournal of Kanchanaburi Rajabhat University2286-758924000.0000.000N/A4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครAcademic Journal Phranakhon Rajabhat University2228-847358000.0000.000N/A4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษSisaket Rajabhat University Journal1906-03274722N/A20.0005.0
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยUniversity of the Thai Chamber of Commerce Journal0125-24376099400.1880.0674.0
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าCRMA Journal2350-9600N/A1000.000N/A3N/A4
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรมSaengtham College Journal1906-507820420.0000.0006.0
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติInternational Thai Tourism Journal2286-901812330.0380.0008.5
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Journal of Humanities and Social Sciences1905-1212N/A1660.000N/A35.5
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1685-448919330.0360.0004.5
วารสารวิชาการคุณธรรมความดีวารสารวิชาการคุณธรรมความดี2286-785610410.1180.0003.0
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือJournal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities2229-268336220.0220.0282.0
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิตSuan Dusit Graduate School Academic Journal1686-065071220.0000.0005.0
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-454042550.0140.0006.5
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นUMT-Poly Journal1686-7440394820.7220.0261.8
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีJournal of Thonburi University1905-946935220.0000.0004.0
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นFEU academic review1905-959062620.0380.0003.5
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตPhuket Rajabhat University Academic Journal1905-162x26110.0290.000N/A4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์EAU Heritage Journal Social Science and Humanity2286-618392500.0160.0003.3
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์Social Sciences Research And Academic Journal2286-98325525120.1530.0363.8
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรีSripatum Chonburi Journal1686-571580870.0350.0002.7
วารสารวิชาการศาลปกครองAdministrative Courts Journal1513-799622620.0000.0008.0
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-594928550.0220.0004.8
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒJournal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University1513-34432633N/A20.0381.5
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยAPHEIT Journal0858-92162811100.1000.0363.1
วารสารวิชาชีพบัญชีJournal of Accounting Professions1686-82932117120.0750.0004.5
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ACADEMIC SERVICES JOURNAL, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY0857-92963919190.0760.0003.6
วารสารวิทยาการจัดการJournal of Management Sciences0125-8362152170.2590.0003.9
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายJournal of Management Science Chiangrai Rajabhat University1906-239716330.0950.0002.5
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่Journal of Modern Management Science2408-261927530.0560.0002.5
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานีDusit Thani College Journal1906-070x22330.0250.0007.5
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นMBA-KKU Journal1906-318026210.0000.0007.0
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์Journal of Commerce-Burapha Review1685-2354202130.3510.0002.4
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการJournal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities1686-69598330.0000.0005.5
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์The Journal of Applied Science1513-780518760.0860.0003.5
วารสารวิเทศศึกษาJournal of International Studies2228-886415000.0000.000N/A4
วารสารวิธีวิทยาการวิจัยJournal of Research Methodology0857-29331719110.0570.000>10
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)Journal of Srinakharinwirot Research and Development0857-529036870.0000.0563.5
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Sripatum Review of Humanities and Social Sciences1513-728727770.0360.0004.8
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-3754N/A133N/A2N/A35.3
วารสารศาลรัฐธรรมนูญConstitutional Tribunal Journal1513-124617110.021N/A3N/A4
วารสารศาสตร์วารสารศาสตร์0125-819225610.0820.0002.7
วารสารศาสนาและวัฒนธรรมJournal of Religion and Culture1905-814411220.0690.000N/A4
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นJournal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University1906-602324220.0000.0005.0
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒFine Arts Journal : Srinakharinwirot University0859-9866N/A1000.000N/A3N/A4
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University Hat Yai Campus1906-720816540.0000.000N/A4
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีJournal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University1686-559616000.0000.000N/A4
วารสารศิลปศาสตร์Journal of Liberal Arts1513-9131221090.0970.0005.7
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากรSilpakorn Educational Research Journal1906-83525016160.0630.0004.0
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นJournal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)1905-957410722N/A20.000N/A4
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.STOU Education journal1905-465328400.0520.000N/A4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นKKU. Journal of Education0857-1511861514N/A20.0008.5
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณJournal of Education Thaksin University1513-951428430.0410.0004.0
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรJournal of Education Naresuan University0859-51277549370.1280.0133.2
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Education Mahasarakham University1905-99221231060.0090.0005.0
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรJournal of Education, Silpakorn University1686-3089N/A1110.000N/A3N/A4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีJournal of Education Prince of Songkla University0857-17913056250.3000.0004.7
วารสารศึกษาศาสตร์Journal of Education0125-32124259520.067N/A37.6
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์Kasetsart Educational Review0125-62033113130.0000.000>10
วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกJournal of East Asian Studies Center1686-378XN/A1000.000N/A3N/A4
วารสารเศรษฐกิจและสังคมวารสารเศรษฐกิจและสังคม0125-08922419180.0450.0008.4
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยChulalongkorn Journal of Economics0857-8397N/A1110.000N/A3N/A4
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Journal of Economics Chiang Mai University0859-84798110.0530.000N/A4
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Thammasat Economic Journal1685-3008913130.0000.000>10
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์Applied Economics Journal0858-92919990.0000.000>10
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะEconomics and Public Policy Journal1906-85226110.0000.000N/A4
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒSrinakharinwirot Economics Journal1905-0461N/A1000.000N/A3N/A4
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities0859-11132634320.027N/A38.2
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1906-9928N/A100N/A2N/A3N/A4
วารสารสถาบันพระปกเกล้าKing Prajadhipoks Institute Journal1685-98551523220.0880.0006.1
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะInstitute of Culture and Arts Journal1906-2044301960.1610.1331.7
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยJournal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university2228-8376N/A1000.000N/A3N/A4
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศNational Defence Studies Institute Journal1906-783630100.0190.000N/A4
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยBulletin De L Association Thailandaise Des Professeurs de Francais0857-060416200.0000.0005.0
วารสารสมาคมนักวิจัยJournal of the Association of Researchers0859-23303729120.1760.0543.2
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยJournal of the Philosophy and Religion Society of Thailand1905-40845000.000N/A3N/A4
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Thammasat Economic Association Journalxxxx-xxxxN/A1000.000N/A3N/A4
วารสารสหวิทยาการJournal of Integrated Sciences1685-24941500N/A20.000N/A4
วารสารสหศาสตร์Journal of Sahasat1513-842938960.0700.0004.1
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขงJournal of Mekong Societies1686-65412420140.0890.0005.0
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาJournal of Sociology and Anthropology0125-7356N/A1440.000N/A34.5
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรJournal of Social Sciences1686-919216110.0000.000N/A4
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-8241N/A1000.000N/A3N/A4
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒJournal of Social Sciences Srinakharinwirot University0859-205525330.0520.000N/A4
วารสารสังคมศาสตร์Journal of Social Sciences0125-05901612120.0000.0637.0
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Journal of Social Sciences and Humanities0125-28601113130.000N/A37.5
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการJournal of Social Academic1906-250853220.0180.0003.0
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Journal of Social Work0857-31661600N/A20.000N/A4
วารสารสารสนเทศJournal of Information1513-701521110.0000.000N/A4
วารสารสารสนเทศศาสตร์Journal of Information Science2228-845719117N/A20.0005.3
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัครJournal of Graduate Volunteer Centre1686-369014550.0670.0003.3
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Chiang Mai University Library Journal0858-2602N/A100N/A2N/A3N/A4
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณThaksin University Library Journal2286-77406000.0000.000N/A4
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการJournal of Health, Physical Education and Recreation0125-2674311070.0930.0003.5
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชSukhothai Thamathirat Open University Journal0857-69551613130.0260.000>10
วารสารสุทธิปริทัศน์Suthiparithat Journal0857-26907221120.1060.0142.6
วารสารห้องสมุดT.L.A. Bulletin0857-008615520.0360.0004.5
วารสารหาดใหญ่วิชาการHatyai Academic Journal1686-186815440.0340.000>10
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-2038171060.0470.000>10
วารสารอักษรศาสตร์Bulletin of the Faculty of Arts Chulalongkorn University0125-482011990.0770.000>10
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนีAL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY1905-752026440.0000.0004.0
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวินMekong-Salween Civilization Studies Journal1906-768220210.0710.000N/A4
วารสารอินโดจีนศึกษาIndochina Studies Journal1513-3109N/A1000.000N/A3N/A4
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมElectronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL)2287-03261700N/A20.000N/A4
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกลASEAN Journal of Open and Distance Learning2232-0814N/A1110.000N/A3N/A4
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาResearch Methodology and Cognitive Science1685-674018880.0000.000>10
ศิลปกรรมสารThe Fine and Applied Arts Journal1686-51899320.027N/A34.3
ศิลปวัฒนธรรมArt and Culture Magazine0125-365416570480.0380.03>10
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์Liberal Arts Review1905-286316000.0000.000N/A4
ศิลปากรSilpakorn Journal0125-05315119110.000N/A3>10
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์Business Administration and Economics Review1686-573118000.0000.000N/A4
สยามวิชาการSiam Academic Review1513-107617210.0250.0006.0
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal2408-0845491240.0610.022.8
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-4138N/A111N/A2N/A3N/A4
สารคดีSarakadee Magazine0857-15381061180.000N/A3>10
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรNAJUA Architecture, Design and Built Environment0857-1457281310.2500.0711.6
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทยNAJUA history of architecture Thai architecture1686-1841161270.0910.0008.7
อินฟอร์เมชั่นInformation0859-015X15630.0310.0007.5
เอเชียปริทัศน์Journal of Asian Review0125-3638N/A1330.000N/A3>10