ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 344 รายการ
 

เลือกช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai-Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai-Journal Impact Factors ปี 2550 Thai-Journal Impact Factors ปี 2551 Thai-Journal Impact Factors ปี 2552 Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552
N/AN/AN/AN/A*
Agriculture and Natural Resources2468-1458N/AN/AN/AN/A*
Applied Environmental Research2287-0741N/AN/AN/AN/A*
ASEAN Engineering Journal Part A2229-127XN/AN/AN/AN/A*
ASEAN Engineering Journal Part B2286-7694N/AN/AN/AN/A*
ASEAN Engineering Journal Part C2286-8150N/AN/AN/AN/A*
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-54600N/A0N/A*
Asian Biomedicine1905-741500.4080.1270.178
Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering1906-151XN/AN/AN/AN/A*
Asian Journal of Energy and Environment1513-41210000
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology0125-877X0.0600.0770.0940.077
AU Journal of Technology1513-0886N/AN/AN/AN/A*
Buffalo Bulletin0125-6726N/AN/AN/AN/A*
Bulletin of Health, Science and Technology0858-7531N/AN/AN/AN/A*
Chiang Mai Journal of Science0125-25260.0260.0460.0600.044
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-19940.0190.0280.0330.027
Chulalongkorn Medical Journal0125-64830.0150.0170.0630.032
Current Applied Science and Technology JournalN/AN/AN/AN/A*
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-9545000.0320.011
Engineering Journal0125-8281N/AN/A0N/A*
Engineering Transactions0859-923800.0400.0450.028
Eye South East Asia2586-8349N/AN/AN/AN/A*
Food and Applied Bioscience Journal2286-8615N/AN/AN/AN/A*
Genomics and Genetics2465-5198N/AN/AN/AN/A*
GMSARN International Journal1905-9094N/AN/AN/AN/A*
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-4063N/AN/AN/AN/A*
International Journal of Child Devlelopment and Mental Health2286-7481N/AN/AN/AN/A*
International Journal of Renewable Energy1905-71720.12500.1430.089
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-7027N/AN/AN/AN/A*
Journal of Applied Animal Science1906-2257N/AN/AN/AN/A*
Journal of Associated Medical Sciences2539-6056N/AN/AN/AN/A*
Journal of Current Science and Technology2630-0583N/AN/AN/AN/A*
Journal of Environmental Research0125-69390.0330.04500.026
Journal of Fisheries and Environment2630-0702N/AN/AN/AN/A*
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science2629-9992N/AN/AN/AN/A*
Journal of Health Science and Medical Research2586-9981N/AN/AN/AN/A*
Journal of Materials Science and Applied Energy2286-7201N/AN/AN/AN/A*
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-57540000
Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology2586-8764N/AN/AN/AN/A*
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering2229-2152N/AN/AN/AN/A*
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-6600000.0630.021
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-4918N/AN/AN/AN/A*
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796XN/A00N/A*
KMITL Science and Technology Journal1905-2367000.0430.014
KMITL Science Journal1685-2044N/A0.0260N/A*
Maejo International Journal of Science and Technology1905-7873N/AN/A0.138N/A*
NU. International Journal of Science1686-55610.0450.0360.0530.045
Outbreak, Surveillance and Investigation ReportsN/AN/AN/AN/A*
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-1088N/A00N/A*
PSRU Journal of Science and Technology2465-5112N/AN/AN/AN/A*
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-3193N/AN/A0N/A*
Rangsit Journal of Arts and Sciences2229-063XN/AN/AN/AN/A*
Research and Knowledge2408-204XN/AN/AN/AN/A*
Science, Engineering and Health Studies1905-9159N/A0.3000.100N/A*
ScienceAsia1513-18740.0700.0440.0340.049
SNRU Journal of Science and TechnologyN/AN/AN/AN/A*
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33950.1180.0860.0900.098
Suan Sunandha Science and Technology Journal2351-0889N/AN/AN/AN/A*
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38430.0290.0370.2690.112
Thai Journal of Genetics0857-8664N/A00N/A*
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-6084N/AN/A0N/A*
Thai Journal of Science and Technology2286-7333N/AN/AN/AN/A*
Thailand Statistician1685-9057N/AN/AN/AN/A*
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-40740.0310.0180.0450.031
The Bangkok Medical Journal2287-9674N/AN/AN/AN/A*
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-9472N/AN/AN/AN/A*
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health0125-15620.0970.1020.0790.093
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-46850.20000.1050.102
The Thailand Natural History Museum Journal1686-770XN/AN/AN/AN/A*
Tropical Natural History1513-97000.1500.0970.0510.099
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University2408-1248N/AN/AN/AN/A*
Veterinary Integrative Sciences2629-9968N/AN/AN/AN/A*
Walailak Journal of Science and Technology1686-39330.0510.0770.1030.077
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-22080.1520.2390.1600.184
จักษุเวชสาร0857-5118N/A0.0930.022N/A*
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52410.0300.0730.1040.069
บูรพาเวชสาร2350-9996N/AN/AN/AN/A*
พยาบาลสาร0125-51180.0610.0480.0350.048
พุทธชินราชเวชสาร0125-75600.0130.0920.0330.046
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์1906-6813N/AN/AN/AN/A*
รามาธิบดีพยาบาลสาร0858-9739N/AN/AN/AN/A*
รามาธิบดีเวชสาร0125-3611N/AN/AN/AN/A*
ลำปางเวชสาร0125-4235N/AN/AN/AN/A*
วชิรสารการพยาบาล1513-2498N/AN/AN/AN/A*
วชิรเวชสาร0125-12520.0800.0330.2150.109
วนสาร0943-09160000
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-934300.07700.026
วารสาร มทร.อีสาน1906-215XN/AN/AN/AN/A*
วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า0857-2321N/AN/AN/AN/A*
วารสารกรมการแพทย์0125-16430.0430.0470.0240.038
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์0125-684XN/AN/AN/AN/A*
วารสารกองการพยาบาล0125-72420.0290.1500.0150.065
วารสารกายภาพบำบัด0125-46340.10300.1430.082
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย2408-1280N/AN/AN/AN/A*
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา0859-3949N/AN/AN/AN/A*
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-45530.0450.04800.031
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-0358N/AN/AN/AN/A*
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-1773N/AN/A0.097N/A*
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-0025N/A0.2380N/A*
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น2287-0075N/AN/AN/AN/A*
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-3016N/AN/AN/AN/A*
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-0405N/AN/A0.083N/A*
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-5453N/AN/AN/AN/A*
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา2229-1806N/AN/AN/AN/A*
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-5103N/AN/AN/AN/A*
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991XN/AN/AN/AN/A*
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-32990000
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์0857-2895N/AN/AN/AN/A*
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี0858-6632N/AN/AN/AN/A*
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-9980N/AN/AN/AN/A*
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-37940000
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-0944N/AN/AN/AN/A*
วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย2408-2635N/AN/AN/AN/A*
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2350-9775N/AN/AN/AN/A*
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-43380.111000.037
วารสารคณะพลศึกษา1513-3613N/A00N/A*
วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์0858-4788N/AN/AN/AN/A*
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-3954N/A0.1030.014N/A*
วารสารควบคุมโรคN/AN/AN/AN/A*
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-8160N/AN/AN/AN/A*
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-1384N/AN/AN/AN/A*
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-29600.1250.08000.068
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-1422N/AN/AN/AN/A*
วารสารทันตาภิบาล0857-880XN/AN/AN/AN/A*
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25340.1400.1800.1080.143
วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2408-1957N/AN/AN/AN/A*
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์2229-0338N/AN/AN/AN/A*
วารสารนเรศวรพะเยา1906-2141N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-9949N/A00N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-8837N/A00N/A*
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-67290000
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย2228-9801N/AN/AN/AN/A*
วารสารพยาบาล0125-00780.0610.08700.049
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-3743N/AN/AN/AN/A*
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652XN/AN/AN/AN/A*
วารสารพยาบาลทหารบก1513-52170.0480.1300.0830.087
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-88850.0640.1750.1610.133
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-12310.2150.1250.0440.128
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-5454N/AN/AN/AN/A*
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-702100.4680.5190.329
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-8958N/AN/A0.167N/A*
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย1906-7925N/AN/AN/AN/A*
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-537100.0490.0850.045
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605XN/AN/AN/AN/A*
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-84300000
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-7038N/AN/AN/AN/A*
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-469500.0380.0410.026
วารสารพลังงาน0859-0818N/A00N/A*
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-5452N/AN/AN/AN/A*
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264XN/AN/AN/AN/A*
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์2351-0846N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-14120.0220.02100.014
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-980700.03800.013
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-5981N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-74180.1320.0480.0780.086
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา0859-25350000
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-74980.0110.05100.021
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-93110N/A0N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2408-235XN/AN/AN/AN/A*
วารสารมหิดล0859-25860000
วารสารยูโร0858-6071N/AN/AN/AN/A*
วารสารร่มไทรทอง0858-26880000
วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจN/AN/AN/AN/A*
วารสารรังสีเทคนิค0857-14220000
วารสารราชบัณฑิตยสภา0125-2968N/AN/AN/AN/A*
วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย0125-7552N/AN/AN/AN/A*
วารสารวนศาสตร์0857-1724N/A0.0500.020N/A*
วารสารวิจัย มข.0859-39570.0270.0960.0570.060
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X0.0220.0100.0240.019
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ1906-0874N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-3334N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-1889N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-6627N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยทางการพยาบาล0859-76850.0420.0420.2040.096
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-0319N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยพลังงาน1686-3437N/A00.067N/A*
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-9974N/A00N/A*
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-9437N/A0.4330.316N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1905-4963N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-1722N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327XN/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-29230.0310.07100.034
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-63350.063000.021
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย2465-3837N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-1137N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2286-7228N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-7393N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X0.0430.0440.0450.044
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2351-0366N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-2605N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-8850N/AN/A0N/A*
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช0125-2380N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม2539-5866N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ2286-9638N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-4409N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392XN/A00N/A*
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2228-8120N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291XN/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)2286-9514N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม2392-5701N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2350-9600N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-5134N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1906-5337N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-3819N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT2228-9135N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการปทุมวัน2229-1636N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)2586-9965N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-6175N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2408-252XN/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย2350-9260N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-4923N/A0.1230.053N/A*
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน2408-2686N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา0859-1083N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-9450N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการเกษตร0125-83890.0230.0260.0220.024
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-986900.0430.0770.040
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2351-0811N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 110857-5975N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-0432N/AN/A0.020N/A*
วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1906-9553N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-7927N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-4562N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-6808N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110XN/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-4522N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-77300.048000.016
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-23640.0450.0500.0330.043
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.2586-9531N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-160000.1280.0430.057
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-7430000.2000.067
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-6633N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์1513-7805N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-95120.0360.0340.1250.065
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-05070.0840.0920.1250.10
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-44350.0350.0480.0760.053
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี2229-1547N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-9664N/AN/A0.032N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2287-0083N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-794100.01800.006
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2286-6558N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ2408-266XN/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72010.0800.0380.0480.055
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ2651-1134N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-4530N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ2408-0985N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-3636N/AN/A0N/A*
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-4548N/AN/A0.057N/A*
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-465200.0200.0380.019
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-21780000
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-5280N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-29610.0300.0280.0140.024
วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต1513-038XN/AN/AN/AN/A*
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-8724N/AN/AN/AN/A*
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-4405N/AN/AN/AN/A*
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-0914N/AN/A0.017N/A*
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา1905-8586N/AN/AN/AN/A*
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี2351-0056N/AN/AN/AN/A*
วารสารสภาการพยาบาล1513-12620.0790.2000.1270.135
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69850.1140.2350.2840.211
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0125-88420.3260.7501.3270.801
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ0859-4880N/AN/AN/AN/A*
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408XN/AN/AN/AN/A*
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-4261N/AN/AN/AN/A*
วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย2465-3616N/AN/AN/AN/A*
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย1905-372XN/AN/AN/AN/A*
วารสารสวนปรุง0857-2127N/AN/AN/AN/A*
วารสารสหเวชศาสตร์1513-48650000
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-229700.0290.0380.022
วารสารสัตวแพทย์0125-5169000.0300.010
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396XN/A0.0360N/A*
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-716400.3330.2000.178
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-1678000.0450.015
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-1387N/A0.0320.059N/A*
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-00110.1150.06700.061
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-3868N/AN/A0N/A*
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-8557N/AN/AN/AN/A*
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X0.2440.1740.3410.253
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-9790N/AN/AN/AN/A*
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม0857-09650000
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2465-454XN/AN/AN/AN/A*
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-309100.0120.0100.007
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-4987000.0770.026
วารสารเกษตร0857-0841N/A00.050N/A*
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01080.1600.0830.0750.106
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-8379N/AN/AN/AN/A*
วารสารเกื้อการุณย์0858-3080N/A00N/A*
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้2408-1051N/AN/AN/AN/A*
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-26820.0550.0640.0630.061
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-5347N/AN/A0.073N/A*
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66530.1330.2560.3140.234
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-3070N/AN/AN/AN/A*
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-8573N/AN/A0N/A*
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2651-1282N/AN/AN/AN/A*
วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย1513-8607N/AN/AN/AN/A*
วารสารเภสัชกรรมไทย1906-5574N/AN/AN/AN/A*
วารสารเภสัชวิทยา0125-3832N/AN/AN/AN/A*
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0125-15700000
วารสารแพทย์นาวี0125-6971N/AN/AN/AN/A*
วารสารแพทย์เขต 4-50125-7323N/AN/AN/AN/A*
วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี2586-9957N/AN/AN/AN/A*
วารสารโภชนาการ2586-8772N/AN/AN/AN/A*
วารสารโรคผิวหนัง0125-8680N/AN/AN/AN/A*
วารสารโรคมะเร็ง0125-2038N/AN/AN/AN/A*
วารสารโรคเอดส์0857-8575N/AN/AN/AN/A*
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-6882N/AN/AN/AN/A*
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-4417N/AN/AN/AN/A*
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-6101N/A00N/A*
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-7251N/AN/AN/AN/A*
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-8579N/AN/AN/AN/A*
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-61490.1020.08900.064
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-20250.0150.1310.0620.069
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน2287-0210N/AN/AN/AN/A*
วิทยาสารทันตสาธารณสุข0858-6527N/AN/AN/AN/A*
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-99170.1140.1280.0650.102
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-925400.04200.014
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-0488N/AN/AN/AN/A*
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-561400.0610.0140.025
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์0075-51920.0350.0710.0970.068
วิศวกรรมสาร มก.0857-4154N/AN/AN/AN/A*
วิศวกรรมสาร มข.0125-82730.0960.0680.0410.068
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร1905-615XN/AN/AN/AN/A*
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-79510.0320.0350.0370.035
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต2286-668XN/AN/AN/AN/A*
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-8803N/A00N/A*
วิศวสารลาดกระบัง0125-17240.0330.0110.0240.023
วิสัญญีสาร0857-1287N/AN/AN/AN/A*
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร0859-62550.081000.027
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-31230.0320.1100.0540.065
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-84350.1080.1480.1570.138
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)2408-0837N/AN/AN/AN/A*
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-7571N/AN/A0N/A*
สารศิริราช0125-152X0.0240.0540.0350.038
เชียงรายเวชสาร1906-649XN/AN/AN/AN/A*
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-950200.0300.0240.018
เชียงใหม่เวชสาร0125-598300.0260.0230.016
เทพสตรี I-TECH1905-6648N/AN/AN/AN/A*
เวชชสารสัตวแพทย์0125-64910.0380.0240.1520.071
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-68230.1320.0530.1080.098
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร2630-0184N/AN/AN/AN/A*
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-7722N/AN/AN/AN/A*
แก่นเกษตร0125-048500.0230.0320.018
แพทยสารทหารอากาศ0125-0455N/AN/AN/AN/A*
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34600.1140.0230.0640.067
ไทยไภษัชยนิพนธ์1686-9540N/AN/AN/AN/A*