ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 513 รายการ
 

ช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai Journal Impact Factors ปี 2550 Thai Journal Impact Factors ปี 2551 Thai Journal Impact Factors ปี 2552 Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552
N/AN/AN/AN/A*
ABAC Journal0858-08550000
ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome2351-0617N/AN/AN/AN/A*
APHEIT International Journal2286-9867N/AN/AN/AN/A*
Applied Science and Engineering Progress2672-9156N/AN/AN/AN/A*
Asean Journal of Education2465-437XN/AN/AN/AN/A*
ASEAN Journal of Management and Innovation2351-0307N/AN/AN/AN/A*
Asia-Pacific Journal of Science and TechnologyN/AN/AN/AN/A*
Asian Journal of Literature, Culture and Society1905-856XN/AN/AN/AN/A*
Asian Review0857-3662N/AN/AN/AN/A*
AU Journal of Management1686-0039N/AN/AN/AN/A*
AU-GSB e-Journal1906-3296N/AN/AN/AN/A*
BU Academic Review1685-43220000
CATALYST1905-6931N/AN/AN/AN/A*
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906XN/AN/A0N/A*
Chinese Journal of Social Science and Management2586-8535N/AN/AN/AN/A*
Chulalongkorn Educational Review0858-75740000
ECTI Transactions on Computer and Information TechnologyN/AN/AN/AN/A*
Educational Journal of Thailand1905-96630000
Engineering and Applied Science Research2539-6161N/AN/AN/AN/A*
Environment and Natural Resources Journal1686-5456N/AN/AN/AN/A*
EnvironmentAsia1906-1714N/AN/AN/AN/A*
HRD Journal1906-9308N/AN/AN/AN/A*
HRi : Journal of Human Resource intelligence1905-59860000
Humanities, Arts and Social Sciences Studies2586-8594N/AN/AN/AN/A*
International Journal of Agricultural Technology2630-0613N/AN/AN/AN/A*
International Journal of Agricultural Travel and Tourism1906-8700N/AN/AN/AN/A*
International Journal of Asian Tourism Management1906-8654N/AN/AN/AN/A*
International Journal of Behavioral Science1906-4675N/A00N/A*
International Journal of East Asian Studies0857-60330000
International Journal of Management, Business, and Economics2408-1914N/AN/AN/AN/A*
Journal of Buddhist Education and Research2586-9434N/AN/AN/AN/A*
Journal of English Studies1685-86460000
Journal of Global Business Review1689-7165N/AN/AN/AN/A*
Journal of Health Research0857-4421N/AN/AN/AN/A*
Journal of International Buddhist Studies1906-6244N/AN/AN/AN/A*
Journal of People and Society in Local Culture2228-8899N/AN/AN/AN/A*
Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region2286-9247N/AN/AN/AN/A*
Journal of Population and Social StudiesN/AN/AN/AN/A*
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-9566N/AN/AN/AN/A*
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-91840000
Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)1906-8190N/AN/AN/AN/A*
Journal of Urban Culture Research2228-8279N/AN/AN/AN/A*
Kasetsart Journal of Social Sciences2452-3151N/AN/AN/AN/A*
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology2465-4531N/AN/AN/AN/A*
Language Institute Journal1905-73260000
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network2630-0672N/AN/AN/AN/A*
MANUSYA, Journal of Humanities0859-99200.02800.0340.021
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences2286-6477N/AN/AN/AN/A*
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-5207N/A00.077N/A*
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning1905-7210N/AN/A0N/A*
NIDA Case Research Journal1906-3865N/AN/AN/AN/A*
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-8107N/AN/AN/AN/A*
Pharmaceutical Sciences Asia2586-8195N/AN/AN/AN/A*
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-64420000
Rangsit Journal of Educational Studies2408-1809N/AN/AN/AN/A*
rEFLections1513-5934N/AN/AN/AN/A*
RIAN THAI : International Journal of Thai Studies1906-4241N/AN/AN/AN/A*
RMUTT Global Business and Economics Review1905-8446N/AN/AN/AN/A*
Sasin Journal of Management0859-2659N/A0.0870N/A*
Scholar: Human Sciences1906-6406N/AN/AN/AN/A*
Science and Technology Asia2586-9000N/AN/AN/AN/A*
Siriraj Medical Journal2629-995XN/AN/AN/AN/A*
Social Science Asia Journal2229-2608N/AN/AN/AN/A*
Southeast Asian Journal of Economics2286-8984N/AN/AN/AN/A*
St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences2408-2120N/AN/AN/AN/A*
Stamford Journal1906-1838N/AN/AN/AN/A*
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849XN/AN/AN/AN/A*
Thai Journal of Agricultural Science0049-3589N/AN/AN/AN/A*
Thai Journal of Gastroenterology0859-2446N/AN/AN/AN/A*
Thai TESOL Journal2286-8909N/AN/AN/AN/A*
Thammasat Business Law Journal2408-1000N/AN/AN/AN/A*
Thammasat Review0859-57470000
The Clinical Academia0125-7501N/AN/AN/AN/A*
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-78310000
The Journal of Risk Management and Insurance0859-3604N/AN/AN/AN/A*
The Journal of the Siam Society0304-226XN/AN/AN/AN/A*
The New English Teacher1905-7725N/AN/AN/AN/A*
Thoughts1513-10250000
UTCC International Journal of Business and Economics1906-5582N/AN/AN/AN/A*
Veridian E-Journal, Silpakorn University1906-3431N/AN/AN/AN/A*
กระแสวัฒนธรรม1513-44580.0770.08300.053
กระแสอาคเนย์1905-1352N/AN/AN/AN/A*
ครุศาสตร์สาร1906-117XN/AN/AN/AN/A*
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954X0000
จุลนิติ1686-37200.027000.009
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-16920.200000.067
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-65640.0830.02200.035
จุฬาลงกรณ์วารสาร0857-64830.1760.0500.0730.10
ดำรงวิชาการ1686-43950000
ดุลพาห0125-0558000.0630.021
ทีทัศน์วัฒนธรรม1513-7376N/AN/AN/AN/A*
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-6160000.0710.024
บทบัณฑิตย์0857-29920.02800.1150.048
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.0125-8427N/A00N/A*
ปณิธาน1905-6788N/AN/AN/AN/A*
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์1906-2540N/A00N/A*
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-14060.1250.17600.10
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์0125-506100.0340.0220.019
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์2350-9392N/AN/AN/AN/A*
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X0000
มังรายสาร2672-9113N/AN/AN/AN/A*
รมยสาร1686-0101N/AN/AN/AN/A*
รัฐศาสตร์สาร0125-135X0.0910.0230.0830.066
รัฐสภาสาร0125-09570.02600.0240.017
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร0859-8185N/AN/AN/AN/A*
วรรณวิทัศน์1513-99560000
วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์2465-5503N/AN/AN/AN/A*
วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์2586-9817N/AN/AN/AN/A*
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์2287-0121N/AN/AN/AN/A*
วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-122XN/AN/AN/AN/A*
วารสาร มมร วิชาการล้านนา2286-8267N/AN/AN/AN/A*
วารสาร สออ. ประเทศไทย1513-097500.03300.011
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี0859-0001N/AN/AN/AN/A*
วารสารกฎหมาย0125-30930.02200.0800.034
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1906-1560N/AN/AN/AN/A*
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-2664N/A00N/A*
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์1513-80890000
วารสารกฎหมายปกครอง1513-17770.0430.20000.081
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข2408-249XN/AN/AN/AN/A*
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช0857-977600.08100.027
วารสารกรมบัญชีกลาง0125-250X0N/AN/AN/A*
วารสารกระบวนการยุติธรรม1906-3253N/AN/AN/AN/A*
วารสารการงบประมาณ1686-21470000
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2286-718XN/AN/AN/AN/A*
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา2286-8399N/AN/AN/AN/A*
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-98490.0450.06500.037
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-7319N/AN/A0N/A*
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-5485N/AN/AN/AN/A*
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2351-065XN/AN/AN/AN/A*
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-6303N/AN/A0N/A*
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร1906-8255N/AN/AN/AN/A*
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2286-8003N/AN/AN/AN/A*
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103XN/A00.063N/A*
วารสารการบริหารปกครอง2286-9328N/AN/AN/AN/A*
วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา1906-4950N/AN/A0N/A*
วารสารการบัญชีและการจัดการ1906-7933N/AN/AN/AN/A*
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1906-2230N/AN/AN/AN/A*
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย2392-5671N/AN/AN/AN/A*
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต2630-0443N/AN/AN/AN/A*
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ1906-7321N/AN/AN/AN/A*
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น1905-363000.11100.037
วารสารการวัดผลการศึกษา0125-3778N/AN/AN/AN/A*
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-55200000
วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา1905-2219N/AN/AN/AN/A*
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร1906-456XN/AN/AN/AN/A*
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)1905-71210000
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-269300.22600.075
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-2591N/AN/A0N/A*
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้าN/AN/AN/AN/A*
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย1906-506XN/AN/AN/AN/A*
วารสารการเมืองการปกครอง2228-8562N/AN/AN/AN/A*
วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2351-0943N/AN/AN/AN/A*
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-2699N/AN/AN/AN/A*
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-88350000
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2392-5507N/AN/AN/AN/A*
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม0125-8095N/A00N/A*
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-94430000
วารสารจันทรเกษมสาร0858-0006N/AN/AN/AN/A*
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย1905-565X0000
วารสารจิตวิทยา0858-8627N/AN/AN/AN/A*
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2286-6663N/AN/AN/AN/A*
วารสารจีนวิทยา1905-9582N/AN/AN/AN/A*
วารสารจีนศึกษา1905-19720000
วารสารช่อพะยอม1513-5462N/AN/AN/AN/A*
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา2286-9581N/AN/AN/AN/A*
วารสารญี่ปุ่นศึกษา0125-64160000
วารสารดนตรีรังสิต1905-2707N/AN/AN/AN/A*
วารสารดนตรีและการแสดง2465-356XN/AN/AN/AN/A*
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง1685-5779N/AN/AN/AN/A*
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์2229-1148N/AN/AN/AN/A*
วารสารทรัพยากรมนุษย์0125-83030000
วารสารธรรมศาสตร์0125-36700000
วารสารธุรกิจปริทัศน์1905-713XN/AN/AN/AN/A*
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2408-2481N/AN/AN/AN/A*
วารสารนักบริหาร0125-4960000.0190.006
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1906-8735N/AN/AN/AN/A*
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2350-9767N/AN/AN/AN/A*
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร1513-41640000
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-386700.0430.0260.023
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1906-425XN/AN/A0N/A*
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2228-9526N/AN/AN/AN/A*
วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1685-9723N/AN/AN/AN/A*
วารสารนิเทศศาสตร์0859-085X00.05700.019
วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.1906-6996N/AN/AN/AN/A*
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-54770000
วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า2392-5566N/AN/AN/AN/A*
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์1513-2226N/AN/AN/AN/A*
วารสารบรรณศาสตร์ มศว0125-2836N/AN/AN/AN/A*
วารสารบริหารการศึกษา มศว1685-2257N/AN/AN/AN/A*
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-6916N/AN/A0N/A*
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต1513-007XN/AN/AN/AN/A*
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233X0.2330.0940.0430.123
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-68260000
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร1905-3746N/AN/A0N/A*
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ2228-9658N/AN/AN/AN/A*
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร0859-9750N/AN/AN/AN/A*
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2286-6809N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตวิจัย2229-2756N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี1905-5811N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1906-9839N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)1685-4063N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์1905-9647N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1686-0632N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1906-3849N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1905-7679N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์1906-2850N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-16030000
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่2408-2457N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์2286-9301N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น2539-6757N/AN/AN/AN/A*
วารสารประชากรศาสตร์0857-21430.0830.0590.1000.081
วารสารประวัติศาสตร์0125-1902N/AN/AN/AN/A*
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์2408-0829N/AN/AN/AN/A*
วารสารปรัชญาและศาสนา1905-579X0000
วารสารปัญญาภิวัฒน์N/AN/AN/AN/A*
วารสารปาริชาต0857-0884N/AN/AN/AN/A*
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน1685-38650000
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-1442N/A0.1760.350N/A*
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2228-9453N/AN/AN/AN/A*
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-36890.0730.0310.1060.070
วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2630-0680N/AN/AN/AN/A*
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต1905-7881N/AN/AN/AN/A*
วารสารพัฒนาสังคม0859-266700.1790.2070.129
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร0858-527XN/AN/AN/AN/A*
วารสารพิฆเนศวร์สาร1686-7467N/AN/AN/AN/A*
วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล2408-1639N/AN/AN/AN/A*
วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา1905-534XN/AN/AN/AN/A*
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-83250.200000.067
วารสารภาษา0125-24880000
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม2586-808XN/AN/AN/AN/A*
วารสารภาษาปริทัศน์0857-72850000
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย0857-037XN/AN/AN/AN/A*
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-64240000
วารสารมนุษยศาสตร์0859-348500.25000.083
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง2286-7457N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X0.0640.02400.029
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-26900000
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ2408-1671N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2408-1256N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม2651-2459N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา2286-9395N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-59920.01600.0130.010
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-45630000
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์2408-2473N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1906-1102N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี1906-1048N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-551XN/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2286-7139N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-0141N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2228-8244N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร0858-73960000
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี0859-869XN/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์2586-923XN/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาจุฬาวิชาการ2408-1078N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม2228-9356N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2350-9902N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-4677N/A00N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด2286-6906N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี1905-4165N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-0181N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา1905-2383N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด1905-6036N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง2286-8658N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร0857-5428N/A0.0370.023N/A*
วารสารยุโรปศึกษา0858-77950000
วารสารร่มพฤกษ์0125-760900.03100.010
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์2465-4094N/AN/AN/AN/A*
วารสารรังสิตสารสนเทศ0859-1814N/AN/AN/AN/A*
วารสารรัชต์ภาคย์1905-2243N/AN/AN/AN/A*
วารสารรัฏฐาภิรักษ์0857-04420.039000.013
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X000.0270.009
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2286-7244N/AN/AN/AN/A*
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์0125-789700.04500.015
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์2630-0435N/AN/AN/AN/A*
วารสารราชนครินทร์0859-9424N/AN/AN/AN/A*
วารสารราชพฤกษ์1905-1344N/AN/AN/AN/A*
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี2392-5779N/AN/AN/AN/A*
วารสารราชมงคลล้านนา2287-092XN/AN/AN/AN/A*
วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย1905-9183N/AN/AN/AN/A*
วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์2286-8518N/AN/AN/AN/A*
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300X0000
วารสารรูสมิแล0858-2068N/AN/A0N/A*
วารสารวจนะ2287-0903N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2286-7910N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)1685-2532N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์1905-2847N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-8420N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยทางการศึกษา1905-5536N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง2287-0628N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2465-3578N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-0942N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม2465-4051N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2286-7171N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-8410N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-1730N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1906-0793N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยสังคม0857-91800000
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่2408-1752N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี2286-9719N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1906-1641N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2229-2802N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1905-1867N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์1905-2529N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2351-0374N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ2408-2651N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร2229-2365N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม1685-361X0000
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-20220.21100.3230.178
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1906-0572N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2392-5477N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2392-5957N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2465-4426N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-2100N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ ป.ป.ช.1906-2087N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2465-5082N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี2286-6590N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ2286-8860N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี2286-7589N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-7062N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2228-8473N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1906-0327N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย0125-2437N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม1906-5078N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2586-8462N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2539-5939N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2351-0579N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ2286-9018N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2229-1105N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ2286-6965N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-12120.083000.028
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี2286-7856N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์1513-5845N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม1906-6988N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย2287-0717N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต1686-0650N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์2229-2306N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684XN/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-45400000
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2392-5698N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น1686-7440N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี1905-9469N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี1906-4284N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นN/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1905-162XN/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2229-0435N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์2286-6183N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์2287-0482N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล2408-1728N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-57150.056000.019
วารสารวิชาการศาลปกครอง1513-79960.0480.0310.0270.035
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-5949N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1513-3443N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-92160000
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน1906-5906N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์2408-2430N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ2229-2683N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา2392-5655N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2408-2279N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์2351-0455N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์2286-9832N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการแสงอีสาน1685-5329N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-82930.0200.0180.0510.030
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์0857-9296N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาการจัดการ0125-836200.05900.020
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม2392-5817N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2351-0390N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2392-5523N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-2397N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์1513-1149N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี1906-8824N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่2408-2619N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี1906-070XN/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-1056N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-3180N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย2392-5787N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-2354N/A00N/A*
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-6959000.0770.026
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง2350-9953N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2408-2740N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา2351-0781N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-29330.2000.02400.075
วารสารวิเทศศึกษา2228-8864N/AN/AN/AN/A*
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์2229-0931N/AN/AN/AN/A*
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-5290N/A00N/A*
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-72870000
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-3754000.0080.003
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-12460000
วารสารศาสตร์0125-81920000
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม1905-8144N/AN/AN/AN/A*
วารสารศิลปกรรมบูรพา0859-8800N/AN/AN/AN/A*
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2408-2317N/AN/AN/AN/A*
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-6023N/AN/AN/AN/A*
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-9866N/AN/AN/AN/A*
วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์2351-0285N/AN/AN/AN/A*
วารสารศิลปศาสตร์1513-913100.0430.0230.022
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1906-7208N/AN/A0N/A*
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-55960.125000.042
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้2286-8755N/AN/AN/AN/A*
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย1906-8352N/AN/AN/AN/A*
วารสารศิลป์ พีระศรี2392-5884N/AN/AN/AN/A*
วารสารศิลป์ปริทัศน์2286-9565N/AN/AN/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์0125-32120.0630.37500.146
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1905-9574N/AN/AN/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.1905-4653N/AN/AN/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-151100.0160.0210.012
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-95140000
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-5127N/A0.2710.013N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-9922000.0410.014
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-30890.0380.07700.038
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-1791N/A00.056N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์0125-6203N/AN/AN/AN/A*
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-11130.1030.1030.0720.093
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1906-9928N/AN/AN/AN/A*
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-985500.0770.0490.042
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-2044N/A00N/A*
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย2228-8376N/AN/AN/AN/A*
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม2465-3705N/AN/AN/AN/A*
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2350-9783N/AN/AN/AN/A*
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ1906-7836N/AN/AN/AN/A*
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา2351-0048N/AN/AN/AN/A*
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย0857-0604N/AN/AN/AN/A*
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-23300.06500.0590.041
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-40840000
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย2229-0737N/AN/AN/AN/A*
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์xxxx-xxxx0000
วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย1905-9353N/AN/AN/AN/A*
วารสารสหวิทยาการ1685-24940000
วารสารสหศาสตร์1513-84290000
วารสารสังคมภิวัฒน์1906-8980N/AN/AN/AN/A*
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-65410.0330.0500.0980.060
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-7536N/AN/AN/AN/A*
วารสารสังคมศาสตร์0125-05900.0670.1000.0480.072
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-9192N/AN/AN/AN/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-82410000
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-20550000
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2286-6922N/AN/AN/AN/A*
วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2350-983XN/AN/AN/AN/A*
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย2228-8287N/AN/AN/AN/A*
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ1906-2508N/AN/AN/AN/A*
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-286000.0170.0190.012
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-31660.069000.023
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร2287-0962N/AN/AN/AN/A*
วารสารสารสนเทศ1513-7015N/AN/AN/AN/A*
วารสารสารสนเทศศาสตร์2228-8457N/AN/AN/AN/A*
วารสารสาระคาม1906-893XN/AN/AN/AN/A*
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น0858-8899N/AN/AN/AN/A*
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร1686-36900.04300.0450.029
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ2286-7740N/AN/AN/AN/A*
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0858-26020000
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย2651-1177N/AN/AN/AN/A*
วารสารสุขศึกษา0125-0744N/AN/AN/AN/A*
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ0125-2674N/AN/AN/AN/A*
วารสารสุทธิปริทัศน์0857-2690N/AN/AN/AN/A*
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-6955N/A0.0440.026N/A*
วารสารห้องสมุด0857-00860.0360.1480.1320.105
วารสารหาดใหญ่วิชาการ1686-1868N/AN/AN/AN/A*
วารสารอักษรศาสตร์0125-482000.0560.0240.027
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-2038000.0280.009
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี1905-7520N/AN/A0N/A*
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-7682N/AN/A0N/A*
วารสารอาหารและยา0859-1180N/AN/AN/AN/A*
วารสารอินโดจีนศึกษา1513-31090000
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม2287-0326N/AN/AN/AN/A*
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล2232-0814N/AN/AN/AN/A*
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์1906-0254N/AN/AN/AN/A*
วารสารเกษมบัณฑิต1513-56670000
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา2229-1997N/AN/AN/AN/A*
วารสารเซนต์จอห์น0859-943200.13000.043
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา1905-6486N/AN/AN/AN/A*
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้1906-0807N/AN/AN/AN/A*
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี1905-9329N/AN/AN/AN/A*
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1686-53750000
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-0852N/AN/AN/AN/A*
วารสารเมืองโบราณ0125-426X000.0200.007
วารสารเศรษฐกิจและสังคม0125-08920.0130.0120.0140.013
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-8397000.0530.018
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0858-92910.0770.0690.0370.061
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0859-8479N/AN/AN/AN/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา2287-0660N/AN/AN/AN/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์2630-0931N/AN/AN/AN/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์2586-9124N/AN/AN/AN/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ1905-0461N/A00N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ2350-9864N/AN/AN/AN/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ1906-8522N/AN/AN/AN/A*
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา1686-378XN/AN/AN/AN/A*
วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์1905-825XN/AN/AN/AN/A*
วารสารไทยคดีศึกษา1686-06670000
วารสารไทยศึกษา1686-7459N/AN/AN/AN/A*
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-67400.08700.0630.050
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์0125-83700.0750.0410.0150.044
ศรีวนาลัยวิจัย2229-2268N/AN/AN/AN/A*
ศิลปกรรมสาร1686-51890000
ศิลปวัฒนธรรม0125-36540.1000.0330.0330.055
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-28630000
ศิลปากร0125-05310.00900.0260.012
ศึกษาศาสตร์ มมร2408-199XN/AN/AN/AN/A*
สยามวิชาการ1513-10760.0380.03100.023
สักทอง : วารสารการวิจัย1513-7813N/AN/AN/AN/A*
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-0845N/AN/AN/AN/A*
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-41380000
สารคดี0857-15380.0890.0330.0320.051
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์2228-804XN/AN/AN/AN/A*
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-1457N/AN/A0N/A*
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-1841N/AN/A0N/A*
อินทนิลทักษิณสาร1905-39590000
อินฟอร์เมชั่น0859-015X0.0790.05100.043
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-6920N/AN/AN/AN/A*
เวชบันทึกศิริราช1906-1552N/AN/AN/AN/A*
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-57310000
เอเชียปริทัศน์0125-36380.038000.013
เอเชียพิจาร2351-0641N/AN/AN/AN/A*
โดมทัศน์0125-555X0000